Enneagram i næringsliv og organisasjoner
iEQ9-produkter

Enneagram for næringslivet

Enneagrammet åpner for muligheten til å samkjøre, koble og skape synergi mellom forskjellige organisasjonsutviklingstiltak i din egen bedrift eller hos dine kunder. Våre bedriftsrettede løsninger tilbyr dyptgripende og akselerert lederutvikling, teambygging, kommunikasjon, samarbeid og produktivitet, som resulterer i et styrket sluttresultat.

Fordeler:

 • Et enkelt 30-minutters spørreskjema gir all nødvendig data for flere intervensjoner, reduserer slitasje fra undersøkelser, hjelper ansatte med å se sammenhengene mellom ulike organisasjonsutviklingsaktiviteter, og skaper et felles språk og en følelse av integrasjon på tvers av bedriften.
 • Enneagrammet er mer enn bare en personlighetsmodell - dette kraftfulle verktøysettet tilbyr også et rammeverk for å reflektere over gruppedynamikk, samfunnsdynamikk og drivkrefter, samt en prosess som kan brukes til å styre en målrettet og forankret endringsprosess.
 • Maksimer avkastningen på investeringen (ROI) og dybden i dine utviklingsaktiviteter med et verktøy som bringer emosjonell intelligens og dyp selvinnsikt inn i alle bruksområder.
 • Akselerer og støtt dyptgripende endringer innen kultur, læring, utvikling og engasjement ved å koble de ansatte til de dypeste nivåene av selvinnsikt. Innsikt i individuelle motivasjonsfaktorer og drivkrefter muliggjør dypere, raskere endring, skreddersydde endringsreiser og effektiv, varig transformasjon.
 • Det gir et rammeverk for å grave dypt i "hvorfor" bak vist atferd eller motstand, noe som åpner for banebrytende løsninger. iEQ9 gir innsikt i hva som virkelig motiverer ulike mennesker, hva som engasjerer dem og risikoen for frakobling eller utbrenthet.
 • Gi dine ledere og coacher verktøy gjennom tips og forslag til effektive utviklingsaktiviteter og strategier for hvert individ eller gruppe. iEQ9-produktserien fokuserer ikke bare på "hva" ved kartlegging, men tilbyr også refleksjoner og forslag til "hva så, hva nå?" for utvikling og veien videre.

Enneagrammets nøkkelområder innen bedrifts- og organisasjonsutvikling:

Enneagrammet er en katalysator for organisasjonsutvikling på individ-, team- og organisasjonsnivå. Innsikt basert på Enneagrammet har evnen til å gjenspeile dype motivasjonsfaktorer og endre atferd, noe som gir det stor gjennomslagskraft i et komplekst og tilpasningsdyktig system som et team eller en organisasjon. Ved å appellere til indre motivasjon, tilfører Enneagrammet betydelig verdi til engasjement, endringsledelse, organisasjonskultur, teamutvikling og samhold i organisasjonen. I team og større grupperinger tilbyr Enneagrammet både diagnose og utviklingsmuligheter ved å reflektere «slik ting er», samt være nøkkelen til nye atferdsmønstre og løsningsmekanismer.

Enneagrammet er ikke et overfladisk rammeverk som gir rask og kortvarig innsikt – dets dybde og lagdelte tilnærming muliggjør utviklende og tilpassede organisasjonsreiser over tid. Klienter opplever at Enneagrammet fortsetter å resonere med dem etter hvert som de endrer seg og vokser, slik at de kan arbeide dypere og dypere, og benytte seg av mer subtile og kraftfulle veier til utvikling.

Enneagram for nærings- og organisasjonsutvikling

Team

Team spiller en avgjørende rolle i organisasjoner, og noen teoretikere hevder at folk ikke forlater organisasjoner, men at de blir eller slutter på grunn av teamet og sin nærmeste leder. Kravene til fleksibilitet, raske endringer og samarbeid fører til at mange organisasjoner omstrukturerer seg med mindre hierarki og flatere teamstrukturer. Denne økningen i teamarbeid og samarbeid innebærer større individuelt ansvar for de ansatte, både for seg selv og for hvordan de samhandler med andre i teamet. Dette krever høy emosjonell intelligens og bevissthet. Enneagrammet gir dypere innsikt i både individets og teamets kultur, verdier og hindringer. Det gir teamet en bedre forståelse av seg selv og hverandre, og peker på mulige veier for vekst og utvikling.

Enneagram for nærings- og organisasjonsutvikling
Enneagram for lederutvikling

Ledelsesutvikling

I dagens organisasjoner forventer vi at ledere skal mestre en rekke oppgaver – fra å gi strategisk klarhet og individuell veiledning til å lede endringsprosesser, skape engasjement og fremme mangfold og inkludering. En sentral utfordring for mange ledere er deres egen selvinnsikt og evne til å utvikle seg. Våre kunder erfarer gang på gang at iEQ9 gir genuine gjennombrudd ved å fokusere på selvinnsikt, emosjonell intelligens og evnen til vertikal utvikling. Ledere lærer å vokse gjennom en dyp tilkobling til sitt autentiske selv. De får også innsikt i hva som motiverer og driver andre, noe som styrker deres rolle som coacher og mentorer.

Enneagrammet gir et nyansert bilde av lederskap som anerkjenner ni (eller 27) ulike former for styrke. Det åpner for muligheten til å utvikle flere ledere med variert bakgrunn og på forskjellige nivåer. Rammeverket utfordrer tradisjonelle og begrensende oppfatninger, som at «ledere ikke viser svakhet» eller «ledere har alle svarene». I stedet inviteres ledere til å finne sin egen kraft gjennom en unik utviklingsvei, fremfor å prøve å etterligne andre.

Enneagram for kulturutvikling

Kultur

Kultur anses som en nøkkelkilde til konkurransefortrinn i den moderne organisasjonen, men den lar seg ikke så lett forme eller endre til en ønsket kultur. iEQ9 gir deg muligheten til å sanse, analysere og dykke dypt inn i de underliggende antakelsene og oppfatningene som utgjør organisasjonens DNA, uttrykt gjennom kulturen. Dermed får du strategier og muligheter til å forme, finjustere og utnytte denne kulturen for å maksimere dens potensial.

Våre kulturverktøy:
 • Avdekker de grunnleggende drivkreftene og begrensende oppfatningene som ligger til grunn for kulturen, og de viktigste utviklingstiltakene for å endre den
 • Kartlegger kulturene og subkulturene som er bygget på ulike verdier i forskjellige deler av organisasjonen
 • Går i dybden for å identifisere og sette ord på de begrensende oppfatningene, verdiene eller fryktene som kan holde kulturen fastlåst og motstandsdyktig mot endring
 • Peker ut de mest effektive grepene for å forme kulturen til ulike grupper og team, ved å skape forståelse for hvordan unike individuelle eller gruppeverdier samspiller med den overordnede kulturen.
Enneagram for kulturutvikling
Enneagram for medarbeiderengasjement

Ansattengasjement

"I den stadig skiftende sosiale kontrakten mellom arbeidsgiver og ansatt, blir arbeidstakere "frivillige" som må engasjeres og vinnes tilbake hver eneste dag" – Deloitte HC-undersøkelse

Organisasjoner har lagt ned betydelige ressurser, tid og krefter i å skape engasjement de siste årene, og dette er fortsatt en toppprioritet. Det betyr at engasjement påvirkes av en rekke faktorer som kan være individuelle og lokale, noe som legger ansvaret på den nærmeste lederen og teamet. iEQ9 peker på varsellampene og faresignalene for overbelastning, utbrenthet og frakobling hos ulike individer, samt gir innsikt i blinde flekker og muligheter for engasjement både på kollektivt og individuelt plan. Dette muliggjør en strategisk tilnærming til denne kritiske utfordringen.


Enneagram for Coaching, Mentoring og Talentutvikling

Coaching, mentoring og talentutvikling

For å kunne mentorere, coache og utvikle talenter på en effektiv måte, må vi skreddersy en personlig utviklingsvei og strategi for hvert enkelt individ. Dette skaper en sentral utfordring for ledere når det gjelder å vite hva de bør fokusere på og hvordan de skal jobbe med ulike coachees. iEQ9-pakken gir deg utviklingsveier og strategier per type (for 27 forskjellige individuelle undertyper), som ledere og mentorer kan diskutere og anvende sammen med personene de jobber med. Dette muliggjør levering av coaching og råd på en måte som gjør at individet kan lytte, internalisere, problemløse og ta eierskap til sin egen utvikling. Enneagrammet gir også ledere et perspektiv til å forstå at deres egne verdier, motivasjoner og foretrukne læringsstil ikke alltid passer for andre, og til å tilpasse utviklingsstrategiene sine basert på en robust, datadrevet rapport.


Enneagram for Coaching, Mentoring og Talentutvikling
Enneagram for endrings- og mangfoldsledelse

Endring og mangfoldsledelse

iEQ9 gir organisasjonen muligheten til å se dypt inn i seg selv og tilbyr et verktøy for å stille en grundig diagnose av motstand eller motivasjon på et grunnleggende årsaksnivå. Det gir også et strukturert rammeverk for å skape en bevegelse som er i tråd med disse innsiktene. Enneagrammet er mer enn bare en personlighetsmodell – det tilbyr også et perspektiv på prosesser som kan brukes for å lede en målrettet og forankret endringsprosess.

For å endre atferd må vi først forstå hvorfor folk oppfører seg slik de gjør – noe de kanskje ikke engang er klar over selv! Ved å jobbe med de dypeste lagene av motstand og motivasjon, gir dette rammeverket verktøy for å løse eller til og med oppløse konflikter og for å reframe endring som noe positivt. Enneagrammets mangfold gjør det mulig å inkorporere styrkene til ulike personlighetstyper (pådrivere, visjonære, relasjonsbyggere, analytiske typer) i endringsprosessen gjennom en robust, forskningsbasert tilnærming.

Enneagram for læring og utvikling

Læring & utvikling

I takt med at nye generasjoner inntar arbeidslivet, kostnadene til læring og utvikling øker, og den uavhengige arbeideren blir stadig mer utbredt, tenker bedrifter nytt om hvordan de tilnærmer seg læring og talentutvikling med fokus på individet. Vår produktpakke tilbyr en unik utviklingsvei, understøttet av fleksible rapporteringsformater og modulbaserte løsninger. iEQ9 fremskynder gjennombrudd og leder individer inn i dypere selvinnsikt gjennom refleksjonene i rapportene våre. Den enkelte blir styrket med en forståelse av sin egen stil, barrierer og styrker som kan anvendes på nær sagt enhver utviklings- eller læringsutfordring.

Enneagram for læring og utvikling
Fordeler med iEQ9 for en bedrift

Fordelene med iEQ9 for bedrifter

 • Mer enn fem år med kontinuerlig forbedring gjennom vitenskapelig forskning og utvikling har gjort iEQ9-spørreskjemaet 95 % nøyaktig. Vi jobber stadig med å perfeksjonere påliteligheten og validiteten basert på tilbakemeldinger fra våre klienter. iEQ9 benyttes av over 450 sertifiserte brukere verden over, og mer enn 400 000 profiler har blitt generert for bedriftskunder.
 • Et enkelt spørreskjema på 30 minutter samler inn robuste og pålitelige data som kan tolkes og utnyttes i en rekke ulike rapportformater og bruksområder. Gjennom iEQ9 innhenter vi informasjon og gir tilbakemelding på: 9 Enneagram-typer og 27 undertyper, tre intelligenssentre (tenkning, følelse og handling), 6 dimensjoner av stress og belastning, integrasjonsnivåer, sosiale stiler, konfliktstiler og motstandskraft.
 • For multinasjonale klienter oversettes iEQ9-spørreskjemaet og de integrative rapportene fra engelsk til dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, russisk og spansk. Rapporten er for tiden tilgjengelig på engelsk og dansk, mens iEQ9 finnes på dansk, nederlandsk, fransk, finsk, tysk, afrikaans, norsk, spansk, italiensk, hebraisk, thai, kinesisk og portugisisk.
 • Alle rapportene er modulære og fullt tilpassbare, slik at du kan velge innhold, lengde og hvilke data som skal inkluderes. Dette lar deg skreddersy en rapport som passer organisasjonens behov og retter deltakernes oppmerksomhet mot den mest relevante informasjonen for din bedrifts bruk.

iEQ9 integrerende enneagram rapportalternativer

iEQ9-rapport
Standard for enkeltpersoner

[23 SIDER]

Denne rapporten tar for seg Enneagram-spesifikke konsepter som bidrar til økt selvinnsikt og personlig utvikling.

 • Kjerne-enneagramtype
 • Motivasjon, atferd, psykodynamikk
 • Blindsoner, styrker og utfordringer
 • Uttrykkssentrum
 • Triadiske sentrumstiler
 • 27 undertyper
 • Vingepåvirkning
 • Selvinnsikt og integrasjon
 • Belastningsnivåer x 6

iEQ9-rapport
Profesjonell for enkeltpersoner

[42 SIDER]

Denne rapporten bygger videre på innholdet i standardrapporten. Den gir økt verdi for fagfolk ved å dekke spesifikke kompetanseområder som påvirker effektivitet og utvikling.

 • + Alt innhold fra standardrapporten
 • Kommunikasjon
 • Gi og motta tilbakemelding
 • Tilbakemeldingsveiledning for alle typer
 • Konflikt og utløsere
 • Beslutningstaking
 • Lederskap og ledelse
 • Lagoppførsel
 • Coachingrelasjon

iEQ9-rapport
Teams Standard

[23 SIDER]

Denne rapporten løfter innsikts- og utviklingsprosessen opp på teamnivå. Den skaper merverdi for sunne og effektive team som samarbeider i en organisasjon. Rapporten inkluderer:

 • Teamets uttrykkssentre
 • Enneagram teamstil og verdier
 • Påvirkning på relasjoner, planlegging, oppgaver og mål
 • Usunn teamatferd
 • Utviklingsfaser
 • Sekundære stilpåvirkninger
 • Underutviklede stiler
 • Teamets samlede belastningsprofil
 • Harmonier og Hornevians
 • Teamets instinkter
 • Lederskap
 • Dynamikken mellom teamet og lederen
Intern skreddersydd opplæring

In-House skreddersydd opplæring

Enneagrammet gir organisasjoner unike muligheter til å samkjøre, knytte sammen og skape synergi mellom ulike utviklingsaktiviteter på tvers av avdelinger og prosjekter. For å støtte dine langsiktige mål for organisasjonsutvikling og kompetansebygging, tilbyr vi skreddersydd internopplæring for dine interne praktikere, tilpasset din organisasjons bruk av verktøyet. Denne opplæringen tar utgangspunkt i våre standard firedagers treningsworkshops, men går dypere for å sikre god forståelse, utforske hvordan iEQ9 kan fungere i din organisasjon eller intervensjon, og hjelpe praktikerne med å integrere Enneagrammet med andre sentrale organisasjonsutviklingsinitiativer og -prosesser.

* Vær oppmerksom på at internopplæring krever et minimum antall deltakere. Et skreddersydd forslag og prisoverslag vil bli utarbeidet for hver klient. Ta kontakt med oss for å diskutere dine behov nærmere.

Etter fullført opplæring vil dine interne praktikere bli invitert til å bli en del av vårt globale iEQ9-fellesskap. Her får de tilgang til kontinuerlig kompetanseutvikling, lokale faggrupper og et nettverk av hundrevis av eksperter verden over som sjenerøst deler sin innsikt og erfaring. Vårt iEQ9-team gir løpende støtte og sørger for at vi lytter til dine tilbakemeldinger slik at vi kan fortsette å forbedre oss.

Intern skreddersydd opplæring
iEQ9 akkrediterte utøvere

Finn en iEQ9 Akkreditert Praktiker

Integrative Enneagram Solutions utdanner og akkrediterer Enneagram-praktikere over hele verden. Vår globale medlemsdatabase omfatter mer enn 4000 akkrediterte praktikere som har gjennomført vår opplæring og bestått vår strenge akkrediteringsprosess.

Mange av våre praktikere har omfattende kompetanse og erfaring innen organisasjonsutvikling og arbeid med menneskelige ressurser. Finn den rette løsningen for dine behov i vår medlemsdatabase.

Organisasjoner som bruker iEQ9

Integrative Enneagram Solutions samarbeider med bedriftskunder over hele verden, deriblant store selskaper innen bransjer som finans, IT og telekom, detaljhandel, forbruksvarer, gruvedrift og petroleum, ledelsesrådgivning, media og underholdning, offentlig sektor og statlige foretak, utdanning, legemidler og helsevesen. Enneagrammet anvendes på alle nivåer i organisasjonen, fra ansatte i førstelinjen til ledergrupper på toppnivå.

Anbefalt av de største merkevarer verden over

Trusted Brands using the iEQ9 Report Trusted Brands using the iEQ9 Report

Navigasjon