Enneagram w biznesie i organizacjach
Produkty iEQ9

Enneagram w biznesie

Enneagram otwiera drzwi do harmonijnego połączenia i wzmocnienia różnorodnych inicjatyw rozwoju organizacyjnego w Twojej firmie lub u Twoich klientów. Nasze rozwiązania dla biznesu oferują pogłębiony i przyspieszony rozwój przywództwa, budowanie zgranych zespołów oraz usprawnienie komunikacji, współpracy i produktywności, co w efekcie przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Korzyści:

 • Wystarczy jeden 30-minutowy kwestionariusz, aby zebrać dane potrzebne do wielu działań. Zmniejsza to zmęczenie ankietami, pomaga pracownikom dostrzec powiązania między różnorodnymi inicjatywami rozwojowymi w firmie oraz tworzy wspólny język i poczucie integracji w całej organizacji.
 • Enneagram to nie tylko model osobowości. Ten potężny zestaw narzędzi oferuje również ramy do refleksji nad dynamiką i czynnikami napędzającymi grupę oraz społeczność, a także proces, który można zastosować, aby poprowadzić świadomą, ugruntowaną podróż ku zmianie.
 • Zmaksymalizuj zwrot z inwestycji (ROI) i pogłęb swoje działania rozwojowe dzięki narzędziu, które wnosi inteligencję emocjonalną i głęboką samoświadomość do wszystkich zastosowań.
 • Przyspiesz i wspieraj głębokie przemiany w kulturze, nauce, rozwoju i zaangażowaniu, łącząc pracowników z najgłębszymi poziomami samoświadomości. Wgląd w indywidualne motywatory i czynniki napędowe umożliwia głębsze, szybsze zmiany, spersonalizowane ścieżki rozwoju oraz skuteczną, trwałą transformację.
 • Enneagram zapewnia ramy do dogłębnego zbadania „dlaczego" przejawianych zachowań lub oporu, co pozwala znaleźć przełomowe rozwiązania. iEQ9 daje wgląd w to, co wewnętrznie motywuje różnych ludzi, co ich angażuje oraz jakie jest ryzyko wypalenia lub odłączenia.
 • Wzmocnij swoich menedżerów, liderów i coachów wskazówkami i sugestiami skutecznych działań rozwojowych oraz strategii dla każdej osoby lub grupy. Zestaw produktów iEQ9 koncentruje się nie tylko na „co" oceny, ale także oferuje przemyślenia i sugestie dotyczące „co dalej, co teraz?", aby iść naprzód w rozwoju.

Kluczowe zastosowania Enneagramu w rozwoju biznesu i organizacji:

Enneagram jest katalizatorem rozwoju organizacyjnego na poziomie indywidualnym, zespołowym i całej organizacji. Wgląd oparty na Enneagramie potrafi odzwierciedlić głębokie motywacje i wpłynąć na zmianę zachowań, co daje mu ogromną moc w kontekście złożonego, adaptacyjnego systemu, jakim jest zespół lub organizacja. Ponieważ przemawia do wewnętrznych motywacji, Enneagram wnosi głęboką wartość w obszarach zaangażowania, zarządzania zmianą, kultury organizacyjnej, rozwoju zespołu i spójności organizacyjnej. W zespołach i szerszych grupach Enneagram oferuje zarówno diagnozę, jak i możliwości rozwoju, odzwierciedlając aktualny stan rzeczy, a także dając klucz do nowych wzorców zachowań i mechanizmów rozwiązywania problemów.

Enneagram nie jest powierzchownym narzędziem zapewniającym szybki i krótkotrwały wgląd – jego głębia i wielowarstwowe podejście pozwalają na rozwijanie i dostosowywanie ścieżek rozwoju organizacji na przestrzeni czasu. Klienci odkrywają, że Enneagram wciąż rezonuje z nimi, gdy się zmieniają i rozwijają, pozwalając im zagłębiać się coraz bardziej, sięgając po subtelniejsze i potężniejsze ścieżki rozwoju.

Enneagram dla rozwoju biznesu i organizacji

Zespoły

Zespoły stanowią fundament każdej organizacji. Niektórzy teoretycy twierdzą wręcz, że pracownicy nie odchodzą z firm jako takich, ale zostają lub rezygnują ze względu na swój zespół i bezpośredniego przełożonego. Rosnące zapotrzebowanie na zwinność, szybkie zmiany i współpracę skłania wiele organizacji do przebudowy swoich struktur - zmniejszania hierarchii i tworzenia bardziej płaskich zespołów. Zwiększenie nacisku na pracę zespołową i współpracę oznacza, że na barki pracowników spada większa indywidualna odpowiedzialność za siebie i za to, jak angażują się we współpracę z innymi. Wymaga to wysokiej inteligencji emocjonalnej i samoświadomości. Enneagram daje dogłębny wgląd zarówno w indywidualną, jak i zespołową kulturę, wartości oraz bariery. Pozwala zespołowi lepiej zrozumieć siebie i innych, a także wskazuje potencjalne ścieżki rozwoju i doskonalenia.

Enneagram dla rozwoju biznesu i organizacji
Enneagram dla rozwoju przywództwa

Rozwój przywództwa

W organizacjach XXI wieku oczekujemy od liderów, że podołają wielu wyzwaniom – zapewnią strategiczną klarowność, indywidualne wsparcie i rozwój, poprowadzą zmiany i zaangażują zespół, będą promować różnorodność i inkluzywność, a to dopiero początek! Kluczową barierą jest samoświadomość lidera i jego zdolność do zmiany. Nasi klienci konsekwentnie przekonują się, że iEQ9 oferuje prawdziwe przełomy, skupiając się na samoświadomości, inteligencji emocjonalnej i zdolności do pionowego rozwoju, ciągłego uczenia się i wzrostu dzięki głębokiemu połączeniu z autentycznym ja. Liderzy zyskują także wgląd w różne motywatory i czynniki napędzające innych, co zwiększa ich skuteczność jako coachów i mentorów.

Enneagram oferuje zróżnicowane spojrzenie na przywództwo, które uznaje dziewięć (lub 27) różnych form siły i otwiera możliwość rozwoju większej liczby liderów z różnych środowisk i poziomów. Ramy te wykraczają poza tradycyjne, ograniczone wyobrażenia o przywództwie, takie jak „liderzy nie okazują słabości" czy „liderzy znają wszystkie odpowiedzi". Zachęcają liderów, by wkroczyli we własną siłę poprzez unikalną ścieżkę rozwoju, zamiast próbować naśladować innych wokół siebie.

Enneagram dla rozwoju kultury

Kultura

Kultura jest postrzegana jako kluczowe źródło przewagi konkurencyjnej we współczesnej organizacji, jednak uparcie opiera się próbom "zaprojektowania" czy "zmiany" na wymarzoną kulturę. iEQ9 daje możliwość wyczucia, przeanalizowania i dogłębnego zbadania podstawowych założeń i przekonań, które tworzą organizacyjne DNA wyrażane w Twojej kulturze, a co za tym idzie, strategii i szans na ukształtowanie, dopracowanie i wykorzystanie tej kultury, aby zmaksymalizować jej potencjał.

Nasze narzędzia kulturowe:
 • Odkrywają "centra grawitacji" i ograniczające przekonania, które są fundamentem Twojej kultury, oraz kluczowe działania rozwojowe, aby ją przekształcić
 • Mapują kultury i subkultury zbudowane na różnych wartościach w poszczególnych częściach organizacji
 • Schodzą głęboko "pod powierzchnię", aby zidentyfikować i nazwać ograniczające przekonania, wartości czy obawy, które mogą sprawiać, że Twoja kultura "tkwi w miejscu" i jest odporna na zmiany
 • Wskazują najwłaściwsze dźwignie do kształtowania kultury różnorodnych grup i zespołów, poprzez zrozumienie, jak unikalne wartości jednostek czy grup współgrają z szerszą kulturą.
Enneagram dla rozwoju kultury
Enneagram na rzecz zaangażowania pracowników

Employee Engagement

"W ramach ewoluującego kontraktu społecznego między pracodawcą a pracownikiem, pracownicy stają się „ochotnikami", których każdego dnia trzeba na nowo angażować i motywować" – Badanie Deloitte HC

W ostatnich latach organizacje zainwestowały ogromną ilość czasu, zasobów i energii w budowanie zaangażowania pracowników, co wciąż pozostaje kluczowym priorytetem. Oznacza to, że zaangażowanie zależy od wielu czynników, które mogą być zindywidualizowane i lokalne, a odpowiedzialność spoczywa na bezpośrednim przełożonym i zespole. iEQ9 wskazuje sygnały alarmowe i oznaki przeciążenia, wypalenia zawodowego oraz braku zaangażowania u poszczególnych osób, a także sugeruje potencjalne luki i możliwości zwiększenia zaangażowania zarówno na poziomie zespołowym, jak i indywidualnym, umożliwiając strategiczne podejście do tego kluczowego wyzwania.


Enneagram dla coachingu, mentoringu i rozwoju talentów

Coaching, mentoring i rozwój talentów

Aby skutecznie wspierać, prowadzić coaching i rozwijać talenty, musimy stworzyć spersonalizowaną ścieżkę rozwoju i strategię dla każdej osoby. To kluczowe wyzwanie dla menedżerów, którzy muszą wiedzieć, na czym się skupić i jak pracować z różnorodnymi podopiecznymi. Pakiet iEQ9 oferuje ścieżki rozwoju i strategie dla każdego typu (obejmujące 27 różnych podtypów indywidualnych), które liderzy i mentorzy mogą omówić i zastosować w pracy z poszczególnymi osobami. Umożliwia to prowadzenie coachingu i udzielanie wskazówek w taki sposób, aby dana osoba mogła je zrozumieć, przyswoić, rozwiązywać problemy i wziąć odpowiedzialność za własny rozwój. Enneagram daje liderom również perspektywę pozwalającą zrozumieć, że ich własne wartości, motywacje i preferowany styl uczenia się nie zawsze pasują innym. Pozwala dostosować strategie rozwoju w oparciu o rzetelny, poparty danymi raport.


Enneagram dla coachingu, mentoringu i rozwoju talentów
Enneagram dotyczący zarządzania zmianą i różnorodnością

Zmiana i zarządzanie różnorodnością

iEQ9 stawia organizacji lustro, dając narzędzie do dogłębnej analizy źródeł oporu lub motywacji oraz oferując ustrukturyzowane ramy do wprowadzania zmian zgodnych z tymi spostrzeżeniami. Enneagram to nie tylko model osobowości, ale także spojrzenie na proces, które można wykorzystać do przeprowadzenia przemyślanego i ugruntowanego procesu zmian.

Aby zmienić zachowanie, musimy najpierw zrozumieć, dlaczego ludzie postępują w taki, a nie inny sposób – coś, czego sami mogą nie być świadomi! Pracując z najgłębszymi poziomami oporu i motywacji, te ramy dają narzędzia do rozwiązywania, a nawet eliminowania konfliktów oraz do przeformułowania zmiany jako czegoś pozytywnego. Różnorodność Enneagramu pozwala na włączenie talentów różnych typów (liderów, wizjonerów, osób budujących relacje, typów analitycznych) do procesu zmian poprzez solidny, oparty na badaniach proces.

Enneagram dla uczenia się i rozwoju

Uczenie się i rozwój

W dobie wkraczania nowych pokoleń na rynek pracy, rosnących kosztów szkoleń i rozwoju oraz wzrostu liczby niezależnych pracowników, firmy na nowo definiują swoje podejście do nauki i talentów, stawiając jednostkę na pierwszym miejscu. Nasz pakiet produktów oferuje unikalną ścieżkę rozwoju, wspartą elastycznymi formatami raportowania i modułowymi rozwiązaniami. iEQ9 przyspiesza przełomy, prowadząc ludzi do głębokiej samoświadomości poprzez refleksje płynące z naszych raportów. Dzięki zrozumieniu własnego stylu, barier i mocnych stron, które można zastosować praktycznie w każdym wyzwaniu rozwojowym czy edukacyjnym, ludzie zyskują siłę do działania.

Enneagram dla uczenia się i rozwoju
Korzyści z iEQ9 dla biznesu

Korzyści płynące z iEQ9 dla biznesu

 • Ponad pięć lat ciągłego doskonalenia poprzez badania naukowe i rozwój sprawiło, że Kwestionariusz iEQ9 osiąga 95% dokładności, a my nieustannie poprawiamy jego rzetelność i trafność w oparciu o opinie klientów. Z iEQ9 korzysta ponad 450 akredytowanych użytkowników na całym świecie, a dla klientów korporacyjnych wygenerowano już ponad 400 000 profili.
 • Jeden 30-minutowy kwestionariusz gromadzi solidne i wiarygodne dane, które można następnie zaprezentować i wykorzystać w wielu różnych formatach raportów i zastosowaniach. Dzięki iEQ9 zbieramy informacje i jesteśmy w stanie przekazać informacje zwrotne na temat: 9 typów Enneagramu i 27 podtypów, trzech centrów inteligencji (myślenie, odczuwanie i działanie), 6 wymiarów stresu i obciążenia, poziomów integracji, stylów społecznych, stylów konfliktu oraz odporności.
 • Dla klientów międzynarodowych kwestionariusz iEQ9 oraz raporty integracyjne są tłumaczone z języka angielskiego na duński, niderlandzki, fiński, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski i hiszpański. Raport jest obecnie dostępny w języku angielskim i duńskim, a iEQ9 jest dostępny w języku duńskim, niderlandzkim, francuskim, fińskim, niemieckim, afrikaans, norweskim, hiszpańskim, włoskim, hebrajskim, tajskim, chińskim i portugalskim.
 • Wszystkie raporty mają budowę modułową i są w pełni konfigurowalne, co pozwala na wybór treści, długości i zawartych w nich danych. Umożliwia to stworzenie raportu dopasowanego do potrzeb organizacji i skupiającego uczestników na informacjach najbardziej istotnych dla Twojego zastosowania biznesowego.

Opcje raportu enneagramu integracyjnego iEQ9

Raport iEQ9
Standard dla osób indywidualnych

[23 STRONY]

Ten raport przedstawia kluczowe koncepcje Enneagramu, które wspierają rozwój samoświadomości i osobistą transformację.

 • Podstawowy typ enneagramu
 • Motywacje, zachowania i psychodynamika
 • Ślepe punkty, mocne strony i wyzwania
 • Centrum ekspresji
 • Style centrów triadycznych
 • 27 podtypów
 • Wpływ skrzydła
 • Samoświadomość i integracja
 • 6 poziomów obciążenia

Raport iEQ9
dla Profesjonalistów

[42 STRONY]

Ten raport poszerza podstawową treść Raportu Standardowego. Dostarcza dodatkowej wartości specjalistom, omawiając konkretne obszary kompetencji, które wpływają na efektywność i rozwój.

 • + Pełna zawartość Raportu Standardowego
 • Komunikacja
 • Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej
 • Przewodnik informacji zwrotnej dla wszystkich typów
 • Konflikt i wyzwalacze
 • Podejmowanie decyzji
 • Przywództwo i zarządzanie
 • Zachowanie zespołowe
 • Relacja coachingowa

Raport iEQ9
Standardowy dla zespołów

[23 STRONY]

Ten raport dostosowuje proces wglądu i rozwoju do poziomu zespołu. Zwiększa efektywność i dobre samopoczucie zespołów współpracujących w środowisku organizacyjnym. Raport obejmuje:

 • Centra ekspresji zespołu
 • Styl i wartości zespołu Enneagramu
 • Wpływ na relacje, planowanie, zadania i cele
 • Niezdrowe zachowania zespołu
 • Etapy rozwoju
 • Wpływ stylów drugorzędnych
 • Style słabo rozwinięte
 • Zbiorczy profil obciążenia
 • Harmoniki i Horneviany
 • Instynkty zespołu
 • Przywództwo
 • Dynamika między zespołem a liderem
Szkolenia szyte na miarę w domu

Szkolenia wewnętrzne dostosowane do potrzeb organizacji

Enneagram daje organizacjom ogromne możliwości dopasowania, powiązania i zsynergizowania różnorodnych działań rozwojowych ponad podziałami i projektami. Aby wesprzeć Twoje długoterminowe cele rozwoju organizacji i budowanie potencjału, oferujemy spersonalizowane szkolenia wewnętrzne dla Twoich praktyków, skupione na zastosowaniu tego narzędzia w Twojej organizacji. Szkolenie to adaptuje nasze standardowe czterodniowe warsztaty, aby dogłębnie przekazać niezbędną wiedzę, przedyskutować jak iEQ9 będzie funkcjonować w Twojej organizacji lub interwencji, a także wesprzeć praktyków w integracji Enneagramu z innymi kluczowymi inicjatywami i procesami rozwoju organizacji.

* Uwaga: szkolenie wewnętrzne jest uzależnione od minimalnej liczby uczestników. Dla każdego klienta stworzymy unikalną propozycję i wycenę. Skontaktuj się z nami, aby omówić Twoje potrzeby.

Po ukończeniu szkolenia, Twoi wewnętrzni praktycy zostaną zaproszeni do dołączenia do naszej globalnej społeczności iEQ9, co da im dostęp do ciągłego rozwoju umiejętności, lokalnych grup praktyków oraz setek ekspertów z całego świata, którzy chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Nasz zespół iEQ9 zapewnia stałe wsparcie i dba o to, abyśmy wysłuchali Twoich opinii na temat tego, jak możemy stale się doskonalić.

Szkolenia szyte na miarę w domu
Akredytowani praktycy iEQ9

Znajdź Akredytowanego Praktyka iEQ9

Integrative Enneagram Solutions szkoli i certyfikuje praktyków Enneagramu na całym świecie. Nasza globalna baza członków obejmuje ponad 4000 akredytowanych specjalistów, którzy ukończyli nasze szkolenia i przeszli rygorystyczny proces certyfikacji.

Wielu naszych praktyków posiada bogate doświadczenie i kwalifikacje w obszarze rozwoju organizacji oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Znajdź najlepszego specjalistę dopasowanego do Twoich potrzeb w naszym katalogu członków.

Organizacje korzystające z iEQ9

Integrative Enneagram Solutions współpracuje z klientami korporacyjnymi na całym świecie, w tym z wiodącymi firmami z takich branż jak: usługi finansowe, IT i telekomunikacja, handel detaliczny, FMCG, górnictwo i przemysł naftowy, doradztwo biznesowe, media i rozrywka, administracja rządowa i przedsiębiorstwa państwowe, edukacja, farmacja i ochrona zdrowia. Enneagram znajduje zastosowanie na wszystkich poziomach organizacji, od pracowników pierwszej linii po zespoły kierownicze najwyższego szczebla.

Zaufanie czołowych marek na całym świecie

Trusted Brands using the iEQ9 Report Trusted Brands using the iEQ9 Report

Nawigacja