Introduksjon til de 27 undertypene

DE TRE GRUNNINSTINKTENE OG ENNEAGRAMMETS 27 UNDERTYPER

Hva er Enneagrammet?

Enneagrammet er et psykologisk system som beskriver ni forskjellige personlighetstyper og deres unike måter å tenke, føle og handle på. Det er et populært verktøy for selvutvikling og personlig og profesjonell vekst, som hjelper mennesker med å forstå seg selv og andre bedre. Systemet skildrer ni grunnleggende personlighetstyper, der hver type har sine egne styrker, svakheter, kjernemotivasjoner og frykter som styrer deres atferd.

Men visste du at det er mer ved Enneagrammet enn bare de ni typene? Faktisk har hver type tre undertyper eller instinktive varianter som gir enda mer dybde og nyanser til personligheten.
Vi skal utforske: hva instinktene er, de 27 undertypene i Enneagrammet, hvordan de anvendes for personlig og faglig utvikling, hvordan de skiller seg fra de vanlige ni typene, hvor de kommer fra, og hvem Dr. Claudio Naranjo er (pioneren som brakte Enneagrammet inn i moderne psykologi)
Dirk Cloete | Founder Integrative Enneagram Solutions
Hva er de 27 undertypene?

Enneagrammet bygger på en modell med ni unike personlighetstyper, hver representert av et tall fra 1 til 9. Hver type har et særegent sett med grunnleggende overbevisninger, frykter, motivasjoner, lidenskaper, laster og tendenser som former deres reaksjoner, atferd og opplevelser.

Claudio Naranjo, en chilensk psykiater som har bidratt til utviklingen av personlighetens Enneagram, beskriver laster som "underpersonligheter" som oppstår som respons på barndomssår og blir dypt forankrede vaner. De ni Enneagram-typene har hver sin tilknyttede last: sinne, stolthet, bedrag, misunnelse, gjerrighet, frykt, grådighet, begjær og selv-glemsel. Laster kalles også lidenskapen til hver type.

Et nytt lag av nyanser trer frem fra kombinasjonen av de tre instinktene og kjerne-enneagram 9 typene. En ny karakterstruktur formes, som vi kaller 27 undertyper.

Hva er de 27 undertypene?
Hva er instinkter?

Hva er instinkter egentlig?

Instinktene utgjør et nøkkelbegrep innenfor Enneagram-modellen. Det finnes tre grupper av biologiske drifter og instinkter: selvoppholdelse, en-til-en-tilknytning (eller seksuell) og sosial tilhørighet.

Disse urkraftene er forankret i vår fysiske kropp og fungerer som medfødte drivkrefter for å overleve, knytte bånd og føle tilhørighet. De påvirker atferden vår og hvordan vi tar beslutninger. Utviklingen av disse instinktene har sikret overlevelse og velvære for oss som individer og som art. De er avgjørende for menneskelig eksistens og former måten vi forholder oss til oss selv, andre og omgivelsene på.

Disse tre grunnleggende overlevelsesstrategiene eksisterer uavhengig av personlighet og utgjør kjernen i våre livsstrategier. Selv om vi ikke alltid er bevisst på dem, har de stor innflytelse på vår grunnleggende væremåte. Tenk deg en av de ni Ennea-typene som en tallerken med mat. Instinktet er da strategien du bruker for å velge rekkefølgen du spiser det som ligger på tallerkenen. Dette handler om hva vi tror er bra for oss eller hva vi mener vi trenger for å oppnå det vi ønsker og har behov for i livet. Mens ett instinkt kan dominere, har det sekundære en viss innflytelse, og det tredje er som regel undertrykket.

Hvert instinkt har et tydelig fokus, og selv om de alltid er til stede, blir vanligvis ett av dem dominant og dermed lettere tilgjengelig, brukt eller overbrukt sammenlignet med de andre. Instinktet som undertrykkes er også viktig for selvutvikling.

Claudio Naranjo antyder at det dominante instinktet kan være en "svakhet som fremstår som en styrke", fordi det kan være overutviklet og dermed tilsynelatende dekke behovene knyttet til det instinktet. Men når instinktet er i ubalanse og påvirket av en fastlåst personlighet, er det ikke sikkert at det blir brukt på riktig måte og faktisk ikke tjener individets overordnede interesser.

Disse instinktene ble også studert av moderne psykologer som Sigmund Freud, Alfred Adler og Karen Horney, B.J. Fogg, David Daniels og eksperter på Enneagram-undertyper eller instinkter som Beatrice Chestnut, Uranio Paes, Katherine Fauvre, Mario Sikora, Don Riso og Russ Hudson.

Hva er instinkter?
Self-Preservation
SELVOPPHOLDELSE
(SP) INSTINKT

Vi har alle et iboende instinkt for selvoppholdelse, en indre drivkraft som sikrer at vi tar vare på kroppen vår, livet vårt og opprettholder en effektiv funksjon. Dette instinktet styrer fokuset vårt mot fysisk sikkerhet, overlevelse, velvære, materiell trygghet, økonomisk stabilitet og komfort. Når vi opplever angst eller stress, kan dette instinktet forsterkes og drive oss til å spare på eller hamstre energi og ressurser som en respons på krav fra omgivelsene eller andre mennesker.

Også kjent som: Bevaring, Konservering, SP-instinkt

One-on-One
EN-TIL-EN
(SX) INSTINKT

Vi har alle en indre drivkraft til å kaste oss ut i omgivelsene, skape allianser og utvide oss gjennom generasjonene – enten bokstavelig talt ved å videreføre vårt DNA eller mer symbolsk ved å formidle ideer og etterlate en arv. Dette instinktet fokuserer på intensiteten i opplevelser og en-til-en relasjoner, også kjent som nære relasjoner eller dype personlige forhold. Det driver oss til aktivt å oppsøke muligheter som lover sterke, energiske bånd med andre. Dette instinktet blir noen ganger omtalt som det dominante seksuelle instinktet, men det kan være misvisende siden det ikke alltid bør tolkes i seksuell forstand.

Også kalt: Overførende, Seksuell, Intim, SX Instinkt

Social
SOSIALT
(SO) INSTINKT

Vi har alle et medfødt sosialt instinkt som driver oss til å komme overens med andre og skape trygge sosiale bånd. Dette instinktet retter fokuset vårt mot samhandling og relasjoner innenfor ulike fellesskap, og gir oss en skjerpet bevissthet rundt sosiale normer og statusnivåer. Det sosiale instinktet kanaliserer energien vår mot å jobbe for felles mål og fellesskapets beste. Enneagramundertypene, som du kan lese mer om nedenfor, belyser hvordan dette instinktet kommer til uttrykk gjennom forskjeller i atferd og personlighet.

Også kjent som: Navigasjonsinstinktet, gruppeinstinktet, SO-instinktet

Hva avslører nevrovitenskap om instinktene?

Hva kan nevrovitenskapen fortelle oss om instinktene våre?

Nyere fremskritt innen nevrovitenskapelig forskning har avdekket de sterke og ofte skjulte måtene disse grunnleggende instinktene kommer til uttrykk i det moderne samfunnet. Et eksempel er hvordan en opplevd trussel mot sosial status kan utløse en primitiv kamp-eller-flukt-respons.

Nevrovitenskapelig forskning tyder på at hvert instinkt er forbundet med ulike hjerneområder og systemer som styrer vår atferd, følelser og tenkning. Selvbevaringsinstinktet er for eksempel knyttet til ventral medial prefrontal korteks (vmPFC), som hjelper oss med å danne et indre bilde av oss selv og vurdere potensielle trusler eller belønninger. Tilknytningsinstinktet er koblet til forskjellige nevrotransmittersystemer som regulerer seksuelt begjær, nytelse og tilknytning. Det sosiale instinktet er forbundet med speilnevronsystemet (MNS), som gjør det mulig for oss å forstå og etterligne andres handlinger og følelser.

Hva avslører nevrovitenskap om instinktene?
Hva er en undertype?
Diagram over undertypehjulet

Hva er en undertype?

En undertype er den unike personligheten som oppstår når lidenskapen eller lasten til en persons kjerne-enneagramtype smelter sammen med vedkommendes biologisk dominante instinkt. Denne kombinasjonen skaper 27 forskjellige undertyper.

For å finne din undertype holder det ikke å bare velge et dominant instinkt og en dominant type på overflaten. Den integrerende Enneagram iEQ9-testen ble utviklet nettopp for å bestemme denne spesifikke og unike profilen til hvert enkelt individ. iEQ9 benytter en presis typingsalgoritme som tilpasser seg svarene dine underveis på en intelligent måte. Dette gjør at testen kan snevre ned antall spørsmål fra 2000 til kun 175, samtidig som nøyaktigheten bevares.

Denne banebrytende modellen for undertyper ble utviklet av Claudio Naranjo, som fikk de 27 nøkkelordene overlevert fra sin lærer Oscar Ichazo. Naranjo videreutviklet modellen gjennom 40 år med forskning på menneskelig atferd, psykometri og studier i sine SAT-grupper.

Undertypene viser hvordan vi tilpasser oss ulike situasjoner og utfordringer basert på våre instinktive behov.

For eksempel:
  • En Type One med et selvoppholdelsesinstinkt kan uttrykke sin streben etter perfeksjon ved å være organisert, praktisk og pålitelig.
  • En Type One med et en-til-en-instinkt kan uttrykke sin streben etter perfeksjon ved å være lidenskapelig, idealistisk og opptatt av forbedring.
  • En Type One med et sosialt instinkt kan uttrykke sin streben etter perfeksjon ved å være etisk, ansvarsfull og altruistisk.

Hvorfor er ikke vinger undertyper?

Tidligere trodde man at vingene skapte undertyper, men moderne forskning og utallige intervjuer med mennesker peker på de 27 undertypene som den virkelige nøkkelen til å forstå forskjellene mellom personer av samme enneagramtype.

Hva er en mottype?

Hva er en kontratype?

En CounterType er en undertype av Enneagrammet som har et annet atferdsuttrykk enn de to andre undertypene av sin type. Kjernemotivasjonen, kjerneangsten, lasten og lidenskapen er den samme, men CounterTypen oppfører seg på en måte som står i kontrast til typens typiske mønster. Noen ganger kan det til og med virke som om det er snakk om en helt annen type.

For eksempel holder type 1-undertyper sinnet inne, bortsett fra SX 1 countertypen, som uttrykker det mer heftig. Enneatype 2-undertyper kan være svært hjelpsomme, men SP 2 countertypen er mer tilbakeholden med å gjøre ting for andre. Enneatype 3-undertyper ønsker å vise frem imaget sitt, mens SP 3 countertypen skjuler prestasjonene sine. Enneatype 4-undertyper er veldig ekspressive med sine indre følelser, bortsett fra SP 4 countertypen som er mer behersket. Enneatype 5-undertyper er fjerne, mens countertypen SX 5 er mer romantisk og emosjonell. For enneatype 6 uttrykker undertypene angst, mens countertypen SX 6 kan trosse frykten sin og kaste seg ut i faresituasjoner. Enneatype 7-undertyper sikrer sin egen glede, mens countertypen SO 7 kan være mer oppofrende for andres beste. Enneatype 8-undertyper er opprørske mot sosiale normer, mens countertypen SO 8 ønsker å kjempe for andre. Enneatype 9-undertyper kan søke komfort og enkelhet, mens countertypen SO 9 ofte er en arbeidsnarkoman.

Countertypen har som regel en annen måte å håndtere kjerneproblemet sitt på enn de to andre undertypene av sin type.

Hva er en mottype?

27 Enneagram-undertyper

Dykk ned i hvordan de 9 Enneagram-typene er inndelt i 27 undertyper basert på de tre instinktene.

VELG EN TYPE FOR Å UTFORSKE DE 3 UNDERTYPENE
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Profilbilde av Dr. Claudio Naranjo

Hvem var Claudio Naranjo, og hvilken psykologisk bakgrunn og psykometrisk kompetanse hadde han?

Dr. Claudio Naranjo var en fremtredende psykiater, psykoterapeut og forfatter som regnes som en av pionerene innen integreringen av Enneagram-undertypene i moderne psykologi. Naranjos arbeid var sterkt influert av hans bakgrunn innen psykoterapi og psykometri. Han var utdannet innen gestaltterapi, som legger vekt på bevissthet rundt ens følelser og fornemmelser i nåværende øyeblikk. I tillegg benyttet han objektive tester som MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) for å måle personlighetstrekk og lidelser. Ved å kombinere disse metodene med sin kunnskap om Enneagrammet, skapte han et omfattende rammeverk for å forstå menneskelig atferd.

Naranjo ble først introdusert for Enneagrammet og dets undertyper av Oscar Ichazo i Chile i 1970. Etter dette flyttet han til California, hvor han underviste Enneagrammet til grupper bestående av terapeuter, forfattere, kunstnere og åndelighet-søkende. Her utviklet han sin egen unike tilnærming til å anvende Enneagrammet i psykoterapi og personlig utvikling.

Naranjos viktigste bidrag til Enneagram-feltet inkluderer koblingen av de ni typene til spesifikke psykologiske lidelser, utdypningen av undertypene til hver type, samt integreringen av Enneagrammet med andre psykologiske modeller og rammeverk. Han har en imponerende bakgrunn som lege, psykiater, psykoterapeut, forfatter, lærer og forsker. I tillegg er Naranjo grunnlegger av Seekers After Truth Institute (SAT), som tilbyr workshops og retreater med fokus på personlig transformasjon og åndelig oppvåkning.

Profilbilde av Dr. Claudio Naranjo

Hvordan kan undertypene bidra til profesjonell, personlig og åndelig vekst?

Hvordan kan undertypene brukes til profesjonell, personlig eller åndelig vekst?

Enneagrammet er et kraftfullt verktøy for personlig vekst som gir dypere innsikt i våre innerste frykter, drivkrefter og lengsler. Innenfor hver av de ni enneatypene finner vi tre tydelige undertyper som tilfører enda mer nyanser og kompleksitet til vår forståelse av oss selv og andre.

Ved å identifisere din undertype og benytte utviklingsaktivitetene i iEQ9-dokumentet, kan du virkelig spisse inn din personlige eller åndelige utviklingsvei og støtte din reise mot indre vekst. Ettersom lasten til vår type kan manifestere seg på en helt annen måte enn det som beskrives i lærebøkene, er det vår undertypes særpreg som vil avsløre nøyaktig hvordan vi uttrykker denne lasten.

I tillegg er det essensielt at vi finner balanse i våre grunnleggende instinkter. Det er ofte arbeidet med det underutviklede instinktet som kan føre til den dypeste oppvåkningen og et mer harmonisk og tilfredsstillende liv.

Bruk av undertyper for personlig vekst

Bruk av undertyper for personlig vekst

Å forstå vårt dominante instinkt og undertype kan hjelpe oss med å forbedre vår selvinnsikt, profesjonelle utvikling og mellommenneskelige relasjoner. Ved å anerkjenne hvordan ulike mennesker uttrykker sine instinkter på forskjellige måter, kan vi styrke vår kommunikasjon og empati med andre. Vi kan også bruke undertypen vår til å fremme personlig og faglig vekst ved å finne måter å balansere instinktene våre på og uttrykke dem på en sunn måte.

Selvinnsikt

Gjennom å utforske de tre undertypene innenfor din enneatype, kan du oppnå en dypere forståelse av dine unike styrker, svakheter og blinde flekker. Denne selvinnsikten er et avgjørende første skritt på veien mot personlig og åndelig vekst.

Bruk av undertyper for personlig vekst
Relasjonsdynamikk

Relasjonsdynamikk

Ved å forstå undertypene til menneskene rundt deg, kan du bedre navigere og styrke relasjonene dine. Hvis du for eksempel er i et forhold med noen som har samme enneatype som deg, men en annen undertype, kan du lære å sette pris på og respektere deres unike perspektiv og behov.

Helbredelse og transformasjon

Gjennom å erkjenne din dominante undertype og jobbe med å integrere de to andre, kan du helbrede gamle sår og forvandle negative mønstre. Hvis du for eksempel er en enneatype ni med en selvoppholdelsesundertype, kan du ha en tendens til å unngå konflikter og prioritere komfort fremfor personlig utvikling. Ved å inkorporere de sosiale og seksuelle undertypene, kan du lære å stå opp for deg selv og følge dine lidenskaper med større mot.

Åndelig utvikling

Hver undertype har sin egen unike reise fra last til dyder og måter å uttrykke sine essensielle gaver på. Gjennom å utforske din undertypes utfordringer og tendenser, og søke praksiser som gir gjenklang hos deg, kan du fordype din tilkobling til det guddommelige og din følelse av mening og formål i verden.

Integrative Enneagram iEQ9 Report

Begynn din reise mot økt selvinnsikt
og personlig vekst i dag!

OPPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrerende enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg etter hvert som du svarer. Det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, og vil gi deg en detaljert oversikt over din Enneagram-profil, dine 27 undertyper, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 ulike dimensjoner av belastning.

Oppdag din type
Navigasjon