Enneagram Type 3 Personlighet - The Achiever - Competition Achiever
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 3 - Beskrivelse av den Konkurransepregede Prestereren

konkurransedyktig enneagram type 3 beskrivende bilde

Enneagram treere setter ofte prestasjoner høyt og ønsker å være best. Derfor er effektivitet, resultater, anerkjennelse og image svært viktig for dem. Treere jobber hardt for å lykkes innen sitt felt, og er som regel svært fleksible og tilpasningsdyktige for å nå sine mål. På sitt beste oppleves treere av andre som hardtarbeidende, prinsippfaste og åpne. De bringer håp og integritet til verden. I en usunn tilstand kan treerens overdrevne behov for å prestere virke selvopptatt og ustabilt. Dette bunner i at deres følelse av egenverdi er basert på hva de gjør, snarere enn hvem de er.

Selvsnakk
«I denne verden er det vinnerne som teller. Suksess er et must, uansett hva det krever. Nederlag er ikke et alternativ. Jeg er summen av mine prestasjoner - for å ha en plass i samfunnet må jeg være best i mitt felt.»
planlegging enneagram type 3 beskrivende bilde

Enneagram-treernes gaver inkluderer:

  • Ambisjon: Treere er ambisiøse og har både viljen og energien til å strebe etter å bli best i det de begir seg ut på. De har en sterk tro på egen evne til å lykkes.
  • Effektivitet: Den ressurssterke treeren vet hvordan man får ting unnagjort på en effektiv og produktiv måte.
  • Tilpasningsdyktighet: I tillegg til å være villige til å tilpasse seg for å nå sine mål, er treere dyktige til å justere seg smidig etter ulike situasjoner, mennesker og omgivelser.
  • Driftighet: Treerens høye energinivå og entusiasme for prosjekter driver ting fremover og inspirerer andre til å yte sitt aller beste.
  • Resultatorientering: Å sette mål og dedikere seg fullt og helt til å nå dem er like naturlig for treere som å puste. De har et urokkelig fokus på sluttresultatet.

Typiske handlingsmønstre:

Som en handlekraftig og målrettet type fokuserer treere på oppgaven foran seg og jobber energisk mot målene sine. Den tilpasningsdyktige treeren blir ofte kalt "kameleonen", ettersom de endrer persona og tilpasser rollen, atferden, kommunikasjonen og fremtoningen sin til publikummet de ønsker å imponere. Konkurranseinstinktet til treerne kommer tydelig frem både på jobb og i fritidsaktiviteter. Noen treere tiltrekkes av aktiviteter som gir mulighet for individuell konkurranse og prestasjoner, mens mer sosiale treere søker mot suksessrike team. I et teammiljø kan treerne finne seg selv dratt mot lederroller, og andre vil sannsynligvis oppleve dem som svært energiske og selvsikre. De kler seg for suksess og sørger for at det ytre tjener formålet, ambisjonene og publikummet deres.

Typiske tenkemønstre:

Treere har en imponerende evne til å se på feil og nederlag som verdifulle læringsmuligheter. Dette gjør at de kan legge tilbakeslagene raskt bak seg, i stedet for å dvele ved dem og ta dem personlig. De finner det enkelt å knytte seg til informasjon som støtter deres synspunkter, mens annen informasjon lett går i glemmeboken. Som intellektuelt kalkulerende individer er treernes mentale energi rettet mot målene deres og hva som må til for å nå dem. Tankeprosessene deres er gjerne raske, noe som lar dem tilpasse seg skiftende situasjoner på kort tid. Treere har ofte for vane å vurdere eller lese situasjonen for å sikre at de opptrer, engasjerer seg og kommuniserer på en måte som øker sannsynligheten for suksess. Konkurranseinstinktet deres er knyttet til tendensen til å sammenligne seg mentalt med andre, noe som kan føre til en følelse av å være bedre eller dårligere enn dem. Treere har lett for å overidentifisere seg med arbeidet sitt, enten det er i jobbsammenheng, som forelder eller på den kreative fronten. Dette kan gå så langt at det de gjør definerer hvem de er.

Typiske følelsesmønstre:

Treere har en tendens til å distansere seg fra egne følelser for å unngå at de kommer i veien for måloppnåelse. De foretrekker å skyve følelsene til side, og tar seg sjelden tid til selvrefleksjon eller til å snakke om det de føler, spesielt når det gjelder angst, tristhet og frykt. Selv om treere opplever disse følelsene, er det enklere for dem å få kontakt med frustrasjon og sinne. De er uvillige til å risikere å miste anseelsen hos innflytelsesrike personer, så hvis de involverte er avgjørende for suksess, vil treere ha vanskeligheter med å fullt ut erkjenne disse frustrasjonene. En stor del av treerens følelses-sentrum vil være fokusert på andres reaksjoner på dem. Utad utstråler de optimisme, men på innsiden kan treere kjenne på mer mistillit enn det deres positive fremtoning avslører. Det er svært viktig for treere å fremstå selvsikre, og de ønsker å virke trygge og vil derfor skjule følelser som kan svekke dette inntrykket. Andre vil sannsynligvis oppleve treere som uberørte, fokuserte og kanskje til og med litt alvorlige. Men under vedvarende press eller i møte med muligheten for å mislykkes, er det ikke uvanlig at treere blir mer kortluntede og snerrete.

Blindsoner

  • Treere er svært opptatt av presentasjon og image, og dette kan bli en form for selvbedrag når de begynner å tro på sin egen PR. Ved å overidentifisere seg med sitt offentlige image, kan treere miste kontakten med hvem de virkelig er og skape forvirring mellom sitt sanne jeg og rollen de har i verden. Andre kan også merke dette og oppleve treere som uoppriktige, opportunistiske og likegyldige.
  • Treere synes det er vanskelig å diskutere negative temaer og vil ofte forhaste seg eller avfeie slike samtaler. Dette gjelder spesielt hvis kritikken peker på feil og mangler.
  • En sterk målorientering og driv kan føre til at andre opplever treere som utålmodige, forhastede og avvisende – en oppførsel som forsterkes når treeren har å gjøre med folk som fremstår som inkompetente og kan få dem til å "se dårlige ut".
  • En treers selvsikkerhet kan oppfattes som skråsikkerhet. Selv om skråsikkerhet lett kan virke som en god egenskap, kan den virke avvisende overfor alternative perspektiver og dermed holde folk utenfor en samtale. Det kan redusere andres åpenhet for treerens innspill, planer og mål.

Vekst gjennom vingene

Klikk under for å utforske vingene

Type 3 vinge 2: Motiver andre   Type 3 vinge 4: Vis følelsene dine

Enneagram 3 undertyper

Enneagram treeres behov for suksess defineres og uttrykkes forskjellig av de tre ulike undertypene.

Selvbevarelses
instinkt
Undertypenøkkel:
Sikkerhet (kontratype)

Denne SP-dominante instinkt-treer-kontratypen misliker å reklamere for sine prestasjoner, styrker og bragder åpenlyst, og unngår å bli sett på som imagefokusert. Likevel er det viktig for dem å bli anerkjent for sitt harde arbeid og dyktighet. Denne undertypen er pålitelig, effektiv og produktiv, og streber etter å gjøre det rette. Jakten på materiell sikkerhet og selvstendighet gjennom hardt arbeid kan føre til arbeidsnarkomani.

En-til-En
(Seksuell) instinkt
Undertypenøkkel:
Karisma

Denne karismatiske og entusiastiske treeren fokuserer sin konkurranseevne på å støtte andre og ser suksess i relasjonelle termer. De har en tendens til å tro at "hvis de rundt meg lykkes, så er jeg vellykket", noe som kan få dem til å feiltype seg som en toer. Personlig kraft gjør at de kan overtale andre og forme hendelsesforløpet. De konkurrerer gjerne om oppmerksomheten og hengivenheten til sine nærmeste, og kan undertrykke sine egne følelser for å gjøre seg mer attraktive for andre. Denne karakteren ønsker å skape det perfekte bildet rundt kjønnsidentitet og hvordan de uttrykker seg.

Sosial
(eller gruppe) instinkt
Undertypenøkkel:
Prestisje

Den sosiale treeren ønsker innflytelse fremfor alt og har en tendens til å dyktig lese og tilpasse seg de sosiale normene og kravene til team eller organisasjoner. De er svært konkurransedyktige og flinke til å skape et image. De liker å være i rampelyset og markedsfører selvsikkert sine ideer, prestasjoner og vellykkede image. Å fremstå som vellykket er svært viktig, og de kan ta snarveier eller dekke over feil, så lenge sluttproduktet får dem og teamet til å se bra ut.

konkurransedyktig enneagram type 3 beskrivende bilde

planlegging enneagram type 3 beskrivende bilde

selvtillit enneagram type 3 beskrivende bilde

masker enneagram type 3 beskrivende bilde
linjer med stretch and release enneagram type 3 beskrivende bilde
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Begynn din reise mot økt selvinnsikt
og personlig vekst i dag!

OPPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrerende enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. Det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, og vil kartlegge din enneagram-profil, dine 27 undertyper, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 dimensjoner av belastning.

Oppdag din type
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasjon