Enneagrammi liiketoiminnassa ja organisaatioissa
iEQ9-tuotteet

Enneagrammi yrityselämässä

Enneagrammi tarjoaa mahdollisuuden linjata, yhdistää ja synnyttää synergiaa eri organisaation kehittämishankkeiden välillä, oli kyse sitten omasta tai asiakkaidesi yrityksestä. Yrityksille räätälöidyt ratkaisumme mahdollistavat syvällisen ja nopeutetun johtajuuden kehittämisen, tiimityöskentelyn tehostamisen, viestinnän parantamisen, yhteistyön tiivistämisen ja tuottavuuden kasvattamisen. Tämä kaikki näkyy positiivisesti myös yrityksen tuloksessa.

Hyödyt:

 • Yksi 30 minuutin kyselylomake riittää keräämään tarvittavat tiedot useisiin kehitystoimenpiteisiin. Tämä vähentää kyselyihin väsymistä, auttaa henkilöstöä hahmottamaan eri kehityshankkeiden väliset yhteydet ja luo koko yritykseen yhtenäisen kielen ja yhteenkuuluvuuden tunteen.
 • Enneagrammi on paljon enemmän kuin persoonallisuusmalli. Tämä tehokas työkalupaketti tarjoaa myös viitekehyksen ryhmä- ja yhteisödynamiikan sekä niiden taustalla vaikuttavien tekijöiden tarkasteluun. Lisäksi se sisältää prosessin, jota voidaan hyödyntää määrätietoisen ja käytännönläheisen muutosmatkan ohjaamisessa.
 • Maksimoi kehitystoimintojesi tuotto ja syvyys työkalulla, joka tuo tunneälyä ja syvällistä itsetuntemusta kaikkiin sovelluksiin. Näin saat parhaan mahdollisen vastineen investoinnillesi.
 • Vauhdita ja tue merkittäviä muutoksia yrityskulttuurissa, osaamisen kehittämisessä ja henkilöstön sitoutumisessa yhdistämällä työntekijät itsetuntemuksen syvimpiin tasoihin. Yksilöllisten motivaatiotekijöiden ja käyttäytymistä ohjaavien voimien ymmärtäminen mahdollistaa syvällisemmän ja nopeamman muutoksen, räätälöidyt muutospolut sekä vaikuttavan ja kestävän muutoksen.
 • Enneagrammi tarjoaa viitekehyksen, jonka avulla voidaan perusteellisesti tutkia näkyvän käyttäytymisen tai muutosvastarinnan taustalla vaikuttavia syitä. Tämä mahdollistaa läpimurtojen saavuttamisen. iEQ9 antaa käsityksen siitä, mikä aidosti motivoi eri ihmisiä, mikä saa heidät sitoutumaan ja mitkä ovat irtaantumisen tai loppuunpalamisen riskit.
 • Anna esimiehillesi, johtajillesi ja valmentajillesi työkalut menestykseen. Tarjoa heille vinkkejä ja ehdotuksia tehokkaista kehitystoimista ja strategioista kullekin yksilölle tai ryhmälle. iEQ9-tuoteperhe ei keskity vain arvioimaan nykytilannetta, vaan tarjoaa myös näkemyksiä ja ehdotuksia siitä, miten kehitystä voidaan viedä eteenpäin.

Enneagrammin keskeiset sovellusalueet yritys- ja organisaatiokehityksessä:

Enneagrammi toimii katalysaattorina organisaation kehittämisessä niin yksilö-, tiimi- kuin organisaatiotasollakin. Enneagrammiin pohjautuvat oivallukset kykenevät heijastamaan syvimpiä motivaatiotekijöitä ja muuttamaan käyttäytymistä, mikä antaa sille valtavasti voimaa monimutkaisissa ja mukautuvissa järjestelmissä, kuten tiimeissä ja organisaatioissa. Koska enneagrammi puhuttelee sisäisiä motivaatioita, se tuo syvyyttä sitoutumiseen, muutosjohtamiseen, organisaatiokulttuuriin, tiimin kehittämiseen ja organisaation yhtenäisyyteen. Tiimeissä ja laajemmissa ryhmissä enneagrammi tarjoaa sekä diagnoosin että kehitysmahdollisuuksia heijastamalla nykytilaa ja pitämällä sisällään avaimet uusiin käyttäytymismalleihin ja ratkaisumekanismeihin.

Enneagrammi ei ole pinnallinen viitekehys, joka tarjoaisi nopeita ja lyhytaikaisia oivalluksia – sen syvällisyys ja kerroksittainen lähestymistapa mahdollistavat organisaation kehityspolkujen avautumisen ja mukautumisen ajan myötä. Asiakkaat huomaavat, että enneagrammi resonoi heidän kanssaan heidän muuttuessaan ja kasvaessaan, jolloin he voivat työstää asioita yhä syvemmälle hyödyntäen hienovaraisempia ja voimakkaampia kehityspolkuja.

Enneagrammi yritysten ja organisaatioiden kehittämiseen

Tiimit

Tiimit ovat organisaatioiden selkäranka. Jotkut asiantuntijat uskovat, että ihmiset eivät niinkään jätä organisaatioita, vaan pysyvät tai lähtevät oman tiiminsä ja lähiesihenkilönsä takia. Ketteryyden, nopean muutoksen ja yhteistyön vaatimukset ajavat monia organisaatioita muuttamaan rakenteitaan vähemmän hierarkkisiksi ja enemmän tiimipohjaisiksi. Lisääntynyt tiimityö ja yhteistyö merkitsee työntekijöille suurempaa henkilökohtaista vastuuta sekä itsestään että vuorovaikutuksestaan muiden tiimin jäsenten kanssa. Tämä vaatii vahvaa tunneälyä ja itsetuntemusta. Enneagrammi tarjoaa syvällistä ymmärrystä niin yksilön kuin tiimin kulttuurista, arvoista ja esteistä. Se voimaannuttaa tiimiä syventämällä heidän ymmärrystään itsestään ja toisistaan sekä valaisee mahdollisia polkuja kehittymiseen ja kasvuun.

Enneagrammi yritysten ja organisaatioiden kehittämiseen
Enneagrammi johtajuuden kehittämiseen

Johtajuuden kehittäminen

Nykyajan organisaatioissa johtajuudelta odotetaan paljon – strategista selkeyttä, yksilöllistä valmennusta ja kasvun tukemista, muutoksen ja sitoutumisen johtamista, monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämistä sekä paljon muuta. Suurin este näiden tavoitteiden saavuttamiselle on johtajan oma itsetuntemus ja kyky muuttua. Asiakkaamme ovat toistuvasti havainneet, että iEQ9 tarjoaa todellisia läpimurtoja keskittymällä itsetuntemukseen, tunneälyyn ja kykyyn kehittyä kokonaisvaltaisesti. Tämä tapahtuu jatkuvan oppimisen ja kasvun kautta, joka kumpuaa syvästä yhteydestä omaan aitoon itseen. Johtajat saavat myös oivalluksia muiden erilaisista motivaatiotekijöistä ja vaikuttimista, mikä tehostaa heidän toimintaansa valmentajina ja mentoreina.

Enneagrammi tarjoaa monimuotoisen näkemyksen johtajuudesta, joka tunnustaa yhdeksän (tai 27) erilaista vallan muotoa. Se avaa mahdollisuuden kehittää lisää johtajia erilaisista taustoista ja organisaation tasoilta. Tämä viitekehys ylittää perinteiset, rajoittuneet käsitykset johtajuudesta, kuten "johtajat eivät näytä heikkouksiaan" tai "johtajilla on kaikki vastaukset". Sen sijaan se kannustaa johtajia löytämään oman voimansa ainutlaatuisen kehityspolun kautta, sen sijaan että he yrittäisivät jäljitellä muita ympärillään.

Enneagrammi kulttuurin kehittämiseen

Kulttuuri

Kulttuuria pidetään nykyaikaisen organisaation keskeisenä kilpailuvalttina, mutta se vastustaa itsepintaisesti yrityksiä "suunnitella" tai "muuttaa" sitä kohti tavoiteltua kulttuuria. iEQ9 tarjoaa mahdollisuuden aistia, analysoida ja sukeltaa syvälle niihin taustalla oleviin olettamuksiin ja uskomuksiin, jotka muodostavat organisaatiosi DNA:n ja ilmenevät kulttuurissasi. Tämä avaa ovia strategioille ja mahdollisuuksille muokata, hienosäätää ja valjastaa kulttuuri sen potentiaalin maksimoimiseksi.

Kulttuurityökalumme:
 • Paljastavat kulttuurisi taustalla vaikuttavat painopisteet ja rajoittavat uskomukset sekä avaintoimenpiteet sen muuttamiseksi
 • Kartoittavat organisaation eri osissa vallitsevat, erilaisille arvoille perustuvat kulttuurit ja alakulttuurit
 • Sukeltavat pinnan alle tunnistamaan ja nimeämään ne rajoittavat uskomukset, arvot tai pelot, jotka saattavat jumiuttaa kulttuurisi ja tehdä siitä muutosta vastustavan
 • Osoittavat tehokkaimmat keinot muokata erilaisten ryhmien ja tiimien kulttuuria selventämällä, miten ainutlaatuiset yksilölliset tai ryhmän arvot ovat vuorovaikutuksessa laajemman kulttuurin kanssa.
Enneagrammi kulttuurin kehittämiseen
Enneagrammi työntekijöiden sitouttamiseen

Työntekijän sitoutuminen

"Työnantajan ja työntekijän välisen muuttuvan psykologisen sopimuksen myötä työntekijöistä tulee "vapaaehtoisia", jotka täytyy sitouttaa ja houkutella uudelleen joka päivä" – Deloitte HC Survey

Viime vuosina organisaatiot ovat investoineet merkittävästi aikaa, resursseja ja energiaa työntekijöiden sitouttamiseen, ja se pysyy edelleen yhtenä tärkeimmistä prioriteeteista. Tämä viittaa siihen, että sitoutumiseen vaikuttavat monet yksilölliset ja paikalliset tekijät, mikä asettaa vastuun lähiesimiehelle ja tiimille. iEQ9 nostaa esiin eri yksilöiden ylikuormituksen, loppuunpalamisen ja irtaantumisen varoitusmerkit sekä tarjoaa näkemyksiä mahdollisista katvealueista ja sitoutumismahdollisuuksista niin yhteisö- kuin yksilötasollakin. Näin tähän keskeiseen haasteeseen voidaan tarttua strategisesti.


Enneagrammi valmennukseen, mentorointiin ja lahjakkuuksien kehittämiseen

Valmennus, mentorointi ja lahjakkuuksien kehittäminen

Tehokas mentorointi, valmennus ja lahjakkuuksien kehittäminen edellyttävät jokaiselle yksilölle räätälöidyn kehityspolun ja strategian luomista. Tämä asettaa esimiehille haasteen tietää, mihin heidän tulisi keskittyä ja kuinka työskennellä erilaisten valmennettavien kanssa. iEQ9-tuotesarja tarjoaa kehityspolkuja ja strategioita kullekin tyypille (27 erilaista yksilöllistä alatyyppiä), joita johtajat ja mentorit voivat käsitellä ja soveltaa työskennellessään yksilöiden kanssa. Tämä mahdollistaa valmennuksen ja neuvojen antamisen tavalla, jolla yksilö voi kuunnella, sisäistää, ratkaista ongelmia ja ottaa vastuun omasta kehittymisestään. Enneagrammi tarjoaa johtajille myös näkökulman ymmärtää, etteivät heidän omat arvonsa, motivaationsa ja suosimansa oppimistyyli aina sovi muille. He voivat mukauttaa kehitysstrategioitaan vankan, dataan perustuvan raportin pohjalta.


Enneagrammi valmennukseen, mentorointiin ja lahjakkuuksien kehittämiseen
Enneagrammi muutoksen ja monimuotoisuuden hallintaan

Muutos ja monimuotoisuuden johtaminen

iEQ9 paljastaa organisaation todellisen olemuksen tarjoten työkalun, jolla voidaan syvällisesti diagnosoida muutosvastarintaa tai motivaatiota juurisyiden tasolla. Se tarjoaa myös jäsennellyn viitekehyksen, jonka avulla voidaan luoda liikettä näiden oivallusten mukaisesti. Enneagrammi on enemmän kuin persoonallisuusmalli – se tarjoaa myös näkökulman prosessiin, jota voidaan hyödyntää ohjaamaan tarkoituksenmukaista ja käytännönläheistä muutosprosessia.

Jotta voimme muuttaa käyttäytymistä, meidän on ensin ymmärrettävä, miksi ihmiset toimivat niin kuin toimivat – jotain, mistä he eivät välttämättä itse ole tietoisia! Työskentelemällä syvimmillä muutosvastarinnan ja motivaation tasoilla tämä viitekehys tarjoaa keinoja ratkoa tai jopa hälventää konflikteja sekä muotoilla muutos myönteiseksi asiaksi. Enneagrammin monimuotoisuus mahdollistaa erilaisten lahjakkaiden tyyppien (draiverit, visionäärit, ihmissuhteiden rakentajat, analyyttiset tyypit) sisällyttämisen muutosprosessiin vankan tutkimuspohjaisen prosessin kautta.

Enneagrammi oppimiseen ja kehitykseen

Oppiminen & Kehittäminen

Uusien sukupolvien siirtyessä työelämään, oppimis- ja kehityskustannusten kasvaessa sekä itsenäisten työntekijöiden määrän lisääntyessä yritykset ovat alkaneet ajatella uudelleen lähestymistapaansa oppimiseen ja osaamiseen, asettaen yksilön etusijalle. Tuotevalikoimamme tarjoaa ainutlaatuisen kehityspolun, jota tukevat joustavat raportointiformaatit ja modulaariset ratkaisut. iEQ9 nopeuttaa oivalluksia, upottaen yksilöt syvään itsetietoisuuteen raporttien tarjoaman reflektion kautta. Yksilöt saavat valmiudet ymmärtää oman tyylinsä, esteensä ja vahvuutensa, joita voidaan soveltaa käytännössä lähes mihin tahansa kehitys- tai oppimishaasteeseen.

Enneagrammi oppimiseen ja kehitykseen
iEQ9:n edut yrityksille

iEQ9:n edut yritykselle

 • Yli viisi vuotta jatkuvaa kehitystä tieteellisen tutkimuksen ja tuotekehityksen avulla on tehnyt iEQ9-kyselystä 95-prosenttisesti tarkan. Jatkamme kyselyn luotettavuuden ja pätevyyden hiomista asiakaspalautteen perusteella. iEQ9:ää käyttää yli 450 sertifioitua asiantuntijaa ympäri maailmaa, ja yritysasiakkaille on luotu jo yli 400 000 profiilia.
 • Yhdellä 30 minuutin kyselylomakkeella kerätään vankkaa ja luotettavaa dataa, jota voidaan hyödyntää monipuolisesti eri raportointimuodoissa ja sovelluksissa. iEQ9:n avulla keräämme tietoa ja annamme palautetta seuraavista: 9 enneagrammityyppiä ja 27 vaistovariaatiota, kolme älykeskusta (ajattelu, tunne ja toiminta), 6 stressin ja kuormituksen ulottuvuutta, integroitumisen tasot, sosiaaliset tyylit, konfliktityylit sekä sisukkuus.
 • Monikansallisia asiakkaita varten iEQ9-kyselylomake ja integroivat raportit käännetään englannista tanskaksi, hollanniksi, suomeksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, portugaliksi, venäjäksi ja espanjaksi. Raportti on tällä hetkellä saatavilla englanniksi ja tanskaksi. iEQ9-kysely on puolestaan saatavilla tanskaksi, hollanniksi, ranskaksi, suomeksi, saksaksi, afrikaansiksi, norjaksi, espanjaksi, italiaksi, hepreaksi, thaiksi, kiinaksi ja portugaliksi.
 • Kaikki raportit ovat modulaarisia ja täysin räätälöitävissä, joten voit valita sisällön, pituuden ja tiedot tarpeidesi mukaan. Näin voit rakentaa organisaatiollesi sopivan raportin ja kohdistaa osallistujien huomion yrityksesi kannalta olennaisimpiin tietoihin.

iEQ9 Integroivan enneagrammin raportointivaihtoehdot

iEQ9-raportti
Yksilöiden perusversio

[23 SIVUA]

Tämä raportti käsittelee enneagrammin rakenteita, jotka tukevat itsetuntemusta ja henkilökohtaista kasvua.

 • Enneagrammin ydintyypit
 • Motivaatio, käyttäytyminen ja psykodynamiikka
 • Sokeat pisteet, vahvuudet ja haasteet
 • Ilmaisukeskukset
 • Kolminaisuuteen perustuvat keskustyylit
 • 27 vaistovariaatiota
 • Siipien vaikutukset
 • Itsetuntemus ja integraatio
 • Kuusi stressitasoa

iEQ9-raportti
Yksilöille, ammattilaistaso

[42 SIVUA]

Tämä raportti syventää perusraportin sisältöä. Se tuo ammattilaisille lisäarvoa keskittymällä tiettyihin osaamisalueisiin, jotka vaikuttavat tehokkuuteen ja kehitykseen.

 • + Kaikki perusraportin sisältö
 • Viestintä
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Palauteopas kaikille tyypeille
 • Konfliktit ja laukaisijat
 • Päätöksenteko
 • Johtajuus ja johtaminen
 • Tiimikäyttäytyminen
 • Valmennussuhde

iEQ9-raportti
Tiimit - Standardi

[23 SIVUA]

Tämä raportti laajentaa oivallus- ja kehitysprosessin tiimitasolle. Se tarjoaa lisäarvoa organisaatiossa yhdessä työskentelevien tiimien hyvinvoinnille ja tehokkuudelle. Raportti sisältää:

 • Tiimin ilmaisukeskukset
 • Enneagrammitiimin tyyli ja arvot
 • Vaikutus ihmissuhteisiin, suunnitteluun, tehtäviin ja tavoitteisiin
 • Epäterveelliset tiimin toimintamallit
 • Kehitysvaiheet
 • Toissijaiset tyylivaikutukset
 • Alikehittyneet tyylit
 • Tiimin yhteinen stressiprofiili
 • Ylä-äänet ja Hornevianit
 • Tiimin vaistot
 • Johtajuus
 • Tiimin ja johtajan välinen dynamiikka
Talon sisäinen räätälöity koulutus

Räätälöity koulutus yrityksen tiloissa

Enneagrammi tarjoaa organisaatioille vaikuttavia mahdollisuuksia yhdenmukaistaa, yhdistää ja luoda synergiaa erilaisten kehitystoimintojen välillä yli osastorajojen ja projektien. Tukeaksemme organisaatiosi pitkän tähtäimen kehitystavoitteita ja osaamisen vahvistamista, tarjoamme räätälöityä talon sisäistä koulutusta omille asiantuntijoillesi työkalun soveltamisesta organisaatiossasi. Tämä koulutus muokkaa tavanomaisia neljän päivän koulutustyöpajojamme juurruttaakseen tarvittavan ymmärryksen syvällisesti, työstääkseen miten iEQ9 toimii organisaatiossasi tai interventiossasi, sekä tukeakseen asiantuntijoita integroimaan enneagrammin muihin keskeisiin organisaation kehittämishankkeisiin ja prosesseihin.

* Huomioithan, että talon sisäinen koulutus edellyttää tiettyä vähimmäismäärää osallistujia. Kullekin asiakkaalle laaditaan yksilöllinen ehdotus ja kustannusarvio. Ota meihin yhteyttä keskustellaksesi tarpeistasi.

Koulutuksen päätyttyä sisäiset asiantuntijasi kutsutaan liittymään maailmanlaajuiseen iEQ9-yhteisöömme, mikä antaa heille pääsyn jatkuvaan osaamisen kehittämiseen, paikallisiin käytäntöyhteisöihin sekä satoihin asiantuntijoihin ympäri maailmaa, jotka anteliaasti jakavat oivalluksiaan. iEQ9-tiimimme tarjoaa jatkuvaa tukea ja varmistaa, että saamme palautteesi siitä, miten voimme edelleen parantaa toimintaamme.

Talon sisäinen räätälöity koulutus
iEQ9:n akkreditoidut harjoittajat

Löydä iEQ9-akkreditoitu asiantuntija

Integrative Enneagram Solutions kouluttaa ja akkreditoi enneagrammin osaajia ympäri maailmaa. Kansainvälisessä jäsenluettelossamme on yli 4000 akkreditoitua asiantuntijaa, jotka ovat suorittaneet koulutuksemme ja läpäisseet perusteellisen akkreditointiprosessimme.

Monet asiantuntijamme omaavat vankan osaamisen ja kokemuksen organisaatioiden kehittämisestä sekä henkilöstöhallinnosta. Löydä omiin tarpeisiisi parhaiten soveltuva osaaja jäsenluettelostamme.

Organisaatiot, jotka hyödyntävät iEQ9:ää

Integrative Enneagram Solutions tekee yhteistyötä yritysten kanssa ympäri maailman, mukaan lukien johtavat organisaatiot eri toimialoilta, kuten rahoituspalvelut, IT ja televiestintä, vähittäiskauppa, kuluttajatuotteet, kaivos- ja öljyteollisuus, liikkeenjohdon konsultointi, media ja viihde, julkishallinto ja valtionyhtiöt, koulutus, lääketeollisuus sekä terveydenhuolto. Enneagrammia hyödynnetään organisaatioiden kaikilla tasoilla, aina etulinjan työntekijöistä ylimmän johdon tiimeihin asti.

Maailman johtavien brändien luottama kumppani

Trusted Brands using the iEQ9 Report Trusted Brands using the iEQ9 Report

Valikko