Hva er enneagrammet

En innføring i Enneagrammet som personlighetstypemodell

Har du lyst til å bli bedre kjent med deg selv? Enneagramsystemet er en anerkjent personlighetsmodell som gir dyp innsikt i våre grunnleggende drivkrefter og motivasjoner. Dette åpner opp spennende muligheter for å forutsi og forstå menneskelig atferd på en helt ny måte.

Enneagramhjul av de ni personlighetstypene Enneagramtype 9 Tilpasningsdyktig Fredsskaper Enneagramtype 1 Kritisk Perfeksjonist Enneagramtype 2 Omtenksom Hjelper Enneagramtype 3 Konkurransepreget Presterer Enneagramtype 4 Intens Kreativ Enneagramtype 5 Stille Spesialist Enneagramtype 6 Lojal Skeptiker Enneagramtype 7 Entusiastisk Visjonær Enneagramtype 8 Aktiv Kontrollør

Det integrerende Enneagrammet åpner opp for og støtter din reise mot selvoppdagelse. Det avdekker atferdsmønstre som ubevisst driver og motiverer oss til å handle på bestemte måter. Ved å bli bevisst på disse motivasjonene, kan vi transcendere dem og utvikle rikere og mer støttende væremåter. Å jobbe med denne modellen gir individer mulighet til å ta ansvar for egen atferd og vekst, gjennom en dypere forståelse av hvorfor de handler og reagerer som de gjør.

Enneagrammet er et arketypisk rammeverk bestående av ni typer som gir dyptgående innsikt for enkeltpersoner, grupper og fellesskap. Med sine 3 intelligenssentre, 9 Enneagramtyper, vinger, 27 undertyper og mer, tilbyr denne modellen et rikt kart for personlig utvikling. Den setter ikke folk i bås, men åpner heller en vei til selvoppdagelse og økt personlig bevissthet.

Som et rammeverk taler Enneagrammet til integrasjonsreisen på en dyptgripende måte. Det avdekker det unike ved hvert individ og deres reise. Ikke bare avslører det hva som holder et individ tilbake, men du kan også få verdifull innsikt i din vei mot styrke og frigjøring, og koble deg til dine sterke sider og ditt høyere selv.

Enneagramtesten er dermed et meningsskapende verktøy eller rammeverk som muliggjør utvikling av selvkunnskap og metabevissthet.

Den mest effektive, nøyaktige og omfattende Enneagram-personlighetstesten for våre brukere er iEQ9, utviklet av Integrative Enneagram Solutions.

Enneagramhjul av de ni personlighetstypene Enneagramtype 9 Tilpasningsdyktig Fredsskaper Enneagramtype 1 Kritisk Perfeksjonist Enneagramtype 2 Omtenksom Hjelper Enneagramtype 3 Konkurransepreget Presterer Enneagramtype 4 Intens Kreativ Enneagramtype 5 Stille Spesialist Enneagramtype 6 Lojal Skeptiker Enneagramtype 7 Entusiastisk Visjonær Enneagramtype 8 Aktiv Kontrollør
Definisjon og betydning av Enneagrammet

Enneagrammets definisjon og betydning

Enneagrammet er en modell for menneskelig psykologi og personlighetsteori som tar utgangspunkt i at hver person har en unik og medfødt personlighetsstruktur, eller "essens", som former hvordan de oppfatter verden og seg selv.

Ordet "Enneagram" stammer fra de greske ordene "ennea" som betyr "ni" og "grammos" som betyr "noe skrevet" eller "en figur". Enneagram-symbolet består av en sirkel med ni punkter plassert med lik avstand, der hvert punkt representerer en av de ni personlighetstypene. Enneagrammets opprinnelse har en lang og fascinerende historie.

Disse typene kjennetegnes av en unik kombinasjon av styrker, svakheter, ubevisste motivasjoner, frykter og triggere som preger tankene, følelsene og handlingene deres. Enneagrammet er ikke bare et verktøy for å forstå oss selv og andre, men også et kraftfullt redskap for personlig vekst, selvinnsikt, selvoppdagelse og åndelig utvikling. Det kan hjelpe oss med å forstå våre egne og andres drivkrefter og atferdsmønstre, noe som kan bidra til mer harmoniske relasjoner, bedre kommunikasjon og mer effektiv problemløsning.

Hva kan Enneagrammet gjøre for deg?

Enneagrammet kan brukes til å hjelpe oss med å få en dypere forståelse av vår egen og andres personlighet, samt å utvikle større selvinnsikt og selvaksept.

Hva er de ni enneagramtypene?

Her finner du korte beskrivelser av de 9 personlighetstypene. Følg lenkene for å lese mer om hver enkelt type. For å få mest mulig ut av enneagrammet, anbefaler vi å ta den offisielle personlighetstesten som er vitenskapelig validert. Har du lyst til å finne ut hvilken enneagramtype du er? Ta iEQ9-testen og få en 20-siders standardrapport eller en omfattende 44-siders profesjonell rapport. Rapportene gir verdifull innsikt og veiledning på din reise mot å virkelig forstå hvem du er og hvordan du kan utvikle ditt fulle potensial.

ennea icon type 8
ENNEAGRAMTYPE 8 Den Aktive Utfordreren Åttere er ekte kraftpakker med en sterk personlighet og tilstedeværelse. De setter pris på å ha kontroll og kan virke både beskyttende og omsorgsfulle overfor sine nærmeste. Bak en tøff og direkte fasade skjuler de ofte sin sårbarhet, noe som kan få dem til å fremstå som skremmende og konfronterende. Når åttere er på sitt beste, kombinerer de sin direkthet med medfølelse. De samarbeider godt med andre i tjeneste for fellesskapets beste.
ennea icon type 2
ENNEAGRAMTYPE 2 Den Omtenksomme Hjelperen Toere ønsker å imøtekomme andres behov på en hjelpsom og støttende måte. De er varme, gavmilde og menneskeorienterte. I sine relasjoner søker de bekreftelse og anerkjennelse. Hvis de føler seg oversett, kan de bli både såret og sinte. Toere har en tendens til å overinvolvere seg i andres liv, noe som kan oppleves som manipulerende. Deres største utviklingsmulighet ligger i å gi betingelsesløst og samtidig ta vare på seg selv.
ennea icon type 5
ENNEAGRAMTYPE 5 De Stille Spesialistene Femmere er private personer med et rikt indre liv. De observerer og utforsker hvordan verden henger sammen, men kan streve med å dele tanker og følelser med andre. Dette kan få dem til å virke sosialt klønete eller uengasjerte. I perioder med lavere integrasjon kan femmere trekke seg tilbake, bli antagonistiske og forsvare sin isolasjon på en aggressiv måte. Når de er på sitt beste, er femmere intellektuelle pionerer som sjenerøst deler sin innsiktsfulle visdom.
ennea icon type 1
ENNEAGRAMTYPE 9 Den Tilpasningsdyktige Fredsskaperen Niere er diplomatiske og lydhøre overfor andres ideer, ofte som tilretteleggere eller meglere i grupper. De skaper samhold mellom mennesker med sin vennlige, jordnære og stabile fremtoning. De har utfordringer med å koble seg til sitt eget ståsted, si nei, og unngår ofte konflikter. Ved høy integrasjon er de uavhengige og selvrespekterende, og handler med selvinnsikt og selvstendighet.
ennea icon type 3
ENNEAGRAMTYPE 3 Den Konkurransepregede Prestereren Treere er handlekraftige og har en tendens til å være praktiske, suksessorienterte og oppgavedrevne, og projiserer en polert persona eller image. De er konkurranseinnstilte og vil ofre mye for å nå sine mål og fremstå som vellykkede. De risikerer å bli overarbeidet eller arbeidsnarkomane, og kan ty til bedrag eller opportunisme for å vinne. Ved høyere integrasjon jobber de mot selvaksept og ekte innflytelse, og forener hjerte og handling.
ennea icon type 6
ENNEAGRAMTYPE 6 Den Lojale Skeptikeren Seksere fanger lett opp potensiell fare og risiko, handler ut fra en følelse av uro og tenker på skeptiske måter. De verdsetter tillit, ansvarlighet og lojalitet, og har behov for å føle seg trygge og at de hører til. Ved lavere integrasjon kan de være paranoide, reaktive og usikre ettersom lojalitet blir til avhengighet og overfølsomhet. Ved høyere integrasjon utstråler selvstendige, engasjerte og jordnære seksere selvtillit til de rundt seg, og håndterer risiko på en motstandsdyktig måte.
ennea icon type 1
ENNEAGRAMTYPE 1 Den Rigorøse Perfeksjonisten Enere er opptatt av forbedring og riktig handling, og sørger for at ting blir gjort på riktig måte. De er prinsippfaste, med en klar forståelse av rett og galt, og kan fremstå som idealistiske, selvrettferdige eller dømmende. De organiserer sin verden og verdsetter fakta, presisjon og klarhet, og legger ned en stor innsats for å unngå feil. Deres styrke ligger i evnen til å vurdere, evaluere og vite hva som er riktig.
ennea icon type 4
ENNEAGRAMTYPE 4 Den Intense Kreative Firere søker etter mening, dybde og autentisitet. De er følelsesmessig sensitive og i harmoni med sine omgivelser, kreative og ekspressive som individer. De kan virke emosjonelt svingende, dramatiske og fokusert på egne behov eller det de savner i livet. Gjennom integrasjon kommer firere i kontakt med sin indre kreative stemme og blir i stand til å skille mellom identitet og følelser.
ennea icon type 7
ENNEAGRAMTYPE 7 Den Entusiastiske Visjonæren Syvere søker variasjon og stimulering, og er livsnytere som møter utfordringer med optimisme og engasjerer seg i livet på en fremtidsrettet måte. I grupper tilfører de kreativitet, energi og optimisme, og knytter lett vennskap. De kan virke distraherte, nytelsessøkende, ufølsomme eller uansvarlige for andre. Syvere er ofte ulykkelige, men nekter å innse dette og flykter inn i hyperaktivitet og impulsiv nytelsessøking. Ved høyere integrasjon er de til stede i øyeblikket og finner glede i sitt indre.
Hva er de 27 undertypene og instinktene, og hvorfor betyr de noe?

Hva er de 27 undertypene og instinktene, og hvorfor er de viktige?

Vi har alle tre grunnleggende instinktive drifter som er avgjørende for den menneskelige tilværelsen – disse tre finnes i oss alle som nødvendige, kroppsbaserte og primitive krefter. De er uavhengige av personligheten vår, men ligger bak våre livsstrategier. Selv om disse strategiene ofte er ubevisste, styrer de på en kraftfull måte vår grunnleggende væremåte.

Selv om alle disse tre instinktene alltid er til stede, vil ett av dem bli dominant og dermed lettere tilgjengelig og enklere å benytte enn de andre. Når det dominante instinktet smelter sammen med kjernetypen og den grunnleggende frykten, dannes en ny karakterstruktur. Dette er de 27 undertypene ifølge Claudio Naranjos modell.

IEQ9 Enneagram-testen er utformet for å tydelig identifisere ditt dominante instinkt og nøyaktig avdekke din undertype.

Les mer om de 27 undertypene
Hva er sentrene?

Hva er sentrene?

I sin fjerde veis lære forklarte Gurdjieff at vi fungerer med tre "hjerner" som påvirker måten vi tenker, føler og ter oss på. Disse er Tenkning (hodesentrert), Følelse (hjertesentrert) og Handling (kropps- eller håndsentrert). Vanligvis er ett av disse sentrene dominant, og vi må bevisst utvikle bruken av de to andre. For eksempel kan noen si at de tenker gjennom følelsene sine, handler på impuls, eller at følelsene ofte overskygger tankene deres.

Det er en sterk forbindelse mellom Enneagramsystemet og sentrene, så mye at de ni typene kan grupperes i tre triader, som hver har sine egne underliggende utfordringer som påvirker oppførselen vår. De hodesentrerte Enneagramtypene (E5, E6 og E7) sliter for eksempel med frykt og kynisme, de hjertesentrerte typene (E2, E3 og E4) har problemer knyttet til selvbilde, tristhet og skam, mens de kroppssentrerte typene (E8, E9 og E1) har utfordringer med kontroll og sinne.

iEQ9-testen har en innebygd vurdering av sentrene og gir praktiske coachingtips for å skape balanse mellom dem.

Les mer om sentrene
Hva er sentrene?
Hva er vingene?

Hva er vingene?

Vingene refererer til de to Enneagramtypene som ligger ved siden av din kjernetype på sirkelen. Disse nære naboene påvirker deg, men endrer ikke selve typen din. Hvis kjernetypen er som iskrem i en skål, er vingene den sausen du tilsetter. Det er ikke en annen type iskrem, bare smakene fra de tilstøtende typene. Vi har alle tilgang til begge vingene våre, og hver av dem har et eget sett med ressurser og egenskaper som vi finner nyttige i blant. Noen ganger er en av disse vingene mer kjent eller dominant. Noen liker ikke å tilsette mye saus i det hele tatt (ren type eller svake vinger), andre har mye av den ene (sterk vinge), og noen bruker begge deler (balanserte doble vinger).

Vingene gjør oss i stand til å forstå typene ikke bare isolert, men også i forhold til hverandre. Siden Enneagramtypene ses på som et spektrum eller kontinuum, kan det å koble seg til vingene hjelpe deg med å forstå nyansene i din resonerende type. Ved å lene oss mot vingene våre, til den ene eller andre siden, utvider vi perspektivet vårt og øker vårt emosjonelle og atferdsmessige repertoar. Vingene kan også gi oss en måte å forstå spenningene og påvirkningene vi opplever når vi står fast, og skape muligheter for å reformulere et dilemma til en transformasjonsmulighet. iEQ9s presise Enneagramtest viser hvordan du effektivt kan bruke vingene dine for personlig vekst.

Les mer om vingene
Hva er linjene på Enneagram-symbolet?

Hva er linjene på Enneagramsymbolet?

Linjene følger to sekvenser: 3-6-9 og 1-4-2-8-5-7-1. Linjene symboliserer bevegelse, dynamikk i endring og sterke polariteter. De viser hvordan de ulike typene påvirker og samspiller med hverandre, og hvordan energien flyter mellom dem. Selv om kjernetypen vår er konstant, som et slags "hjem", kan vi også bevege oss langs disse forbindelseslinjene - noen ganger til og med bli dratt langs dem. Hver type er knyttet til typen i den andre enden av linjen, som en polaritet eller et paradoks vi må leve oss inn i.

Å bevege seg langs linjene gir et markant skifte i perspektiv og synspunkt. Det lar oss tre ut av vårt vanlige reaksjonsmønster og vår typiske væremåte, og skaper nye måter å respondere på verden rundt oss. Linjene byr dermed på rike muligheter for utforskning og utvikling, ettersom de tilfører balanse og friske ressurser til kjernetypen vår. I en ideell situasjon jobber vi med å utvikle evnen til å bevege oss smidig langs linjene, som en sti for vårt integrerte selv.

Les mer om linjene
Hva er linjene på Enneagram-symbolet?
Hva er utviklingsnivåene?

Hva er utviklingsnivåene?

Nivåene viser til graden av selvbeherskelse vi har oppnådd så langt på vår personlige utviklingsreise. Dette er en tidsbegrenset måling som forandrer seg etter hvert som vi vokser og utvikler oss, eller når livssituasjonen vår blir mer eller mindre utfordrende. Selv om integrasjon ikke er statisk, og folk kan veksle mellom høy og lav integrasjonsatferd avhengig av omstendighetene, viser de fleste mennesker en konsentrasjon av energi og atferd på et bestemt integrasjonsnivå over tid.

Lær mer om integrasjonsnivåene

Hva er iEQ9 Enneagram personlighetstest, og hvorfor regnes iEQ9 som den offisielle Enneagram-testen?

Den integrerende Enneagramtesten er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. På rundt 30 minutter vil du få en detaljert profil som inkluderer din Enneagram-type, de 27 undertypene, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 dimensjoner av stress og belastning.

Begi din reise med selvoppdagelse i dag!

Kjøp iEQ9 Enneagramtesten

Hva er det som skiller iEQ9-testen fra resten? Vår vurdering er støttet av omfattende forskning og oppdateres kontinuerlig med de siste innsiktene fra psykologi, oppmerksomt nærvær og nevrovitenskap. Du kan stole på at vår fullstendige rapport og resultater er gyldige, nøyaktige og pålitelige. Våre eksperter innen psykometri og datavitenskap har brukt over 12 år på å perfeksjonere vurderingen vår, noe som sikrer at den ikke bare er den mest nøyaktige testen (+95%), men også brukervennlig og tilgjengelig for alle, ifølge American Journal of Psychiatry.

Det finnes mange gratis Enneagram-tester på nettet, men ingen av dem har gjennomgått 12 år med omfattende forskning og utvikling. De fleste er satt sammen av folk som knapt kjenner til psykometri eller bruker statistisk validering, stordata og vitenskapelig test-retest-metodikk for å forbedre resultatet. Grunnleggeren av Integrative har jobbet direkte med Claudio Naranjo for å tilpasse kjernekunnskapen direkte fra hans ekspertise. Påliteligheten til iEQ9 er positivt forsterket av 4000 profesjonelle utøvere som bruker den med sine klienter på daglig basis, i store selskaper som Google, NASA, Microsoft og Amazon.

Folk forteller oss at de synes iEQ9-spørreskjemaet er enkelt å bruke, selv om det er omfattende, integrert, dynamisk og tilpasningsdyktig. Testen har 175 spørsmål som hentes intelligent fra en database på 2000, og det tar bare rundt 30 minutter å fullføre den. Du ville måttet gjennomføre flere alternative tester for å få tilsvarende informasjon som i iEQ9-rapporten. Bak kulissene brukes statistisk validering og unike maskinlæringsteknikker som stadig oppdateres for å øke presisjonen ytterligere. Du kan stole på at vi har utviklet ekspertisen, med veiledning fra solid teori, for å gi deg et førsteklasses sjelekart.

Hva er iEQ9 Enneagram-personlighetstesten, og hvorfor blir iEQ9 sett på som den offisielle Enneagram-testen?

Hva er fordelene med å bruke Enneagramtesten?

Gjennom de siste tiårene har Enneagrammet vist seg å være et av de mest virkningsfulle verktøyene innen personlig utvikling og coaching. Bruken av Enneagrammet bidrar ikke bare til å fremskynde innsiktsfull oppdagelse, vekst og integrasjon, men gir også en varig og betydningsfull dybde til utviklingsprosessen over tid.

FORDELENE MED Personlig selvinnsikt og egenutvikling

Benefits for Personal self-awareness and self-development

En av de største fordelene med Enneagrammet er at det hjelper deg med å skape en dypere bevissthet rundt dine egne motivasjoner. Dette innebærer at du kan få en bedre forståelse av de underliggende årsakene til dine handlinger og atferdsmønstre, noe som igjen kan føre til økt selvinnsikt og selvtillit.

Enneagrammet gir deg også muligheten til å løse dine kjerneproblemer på et emosjonelt plan. Ved å forstå hva som driver deg, kan du jobbe deg gjennom uløste følelsesmessige utfordringer som kan ha holdt deg tilbake.

I tillegg tilbyr Enneagrammet et rammeverk for å forstå både sunn og usunn atferd som stammer fra dine kjernemotivasjoner. Dette kan hjelpe deg med å identifisere atferdsmønstre og blindsoner som ikke tjener deg, og veilede deg mot å utvikle sunnere tanke- og handlingsmønstre.

Benefits for Personal self-awareness and self-development

En av de viktigste fordelene er at Enneagrammet fører til en dypere forståelse og medfølelse, både for deg selv og andre. Ved å forstå andres motivasjoner kan vi utvikle større empati og få en bedre forståelse av deres handlinger.

Enneagrammet avdekker også veier til personlig utvikling og integrasjon. I tillegg kan det bidra til å øke produktiviteten og motivasjonen din ved å hjelpe deg med å forstå dine unike styrker og svakheter, og sette mål som er i tråd med dine kjernemotivasjoner. Til syvende og sist skaper Enneagrammet et språk og et meningsskapende rammeverk som strekker seg dypere enn en personlighetstilnærming basert på trekk, og bygger opp under lederens autentisitet, styrke og påvirkningskraft.

Les mer for enkeltpersoner
Benefits for Personal self-awareness and self-development

FORDELENE FOR Fagpersoner, team og ledere

Benefits for Professionals, teams and leaders

Enneagramtesten er et verdifullt verktøy for fagfolk og ledere, da den kan bidra til å redusere fordommer og kritikk av andre, samtidig som den bygger forståelse og toleranse. Ved å gi et rammeverk for å forstå motivasjonen til hvert enkelt medlem, kan Enneagrammet hjelpe ledere med å se forbi overfladiske forskjeller og verdsette de unike styrkene og bidragene til hver enkelt.

I tillegg gir Enneagrammet et rammeverk for å forstå konflikter og utfordringer. I stedet for å skylde på personlighetsforskjeller, lar Enneagrammet medlemmene identifisere underliggende motivasjoner som kan bidra til konflikten. Dette kan føre til mer effektive, motstandsdyktige og varige løsninger.

Det gjør det også mulig for team å bevege seg utover tradisjonelle konfliktlinjer og endre perspektiv. Dette kan føre til bedre arbeidsforhold og økt produktivitet.

Benefits for Professionals, teams and leaders

Videre kan iEQ9s nøyaktige test også forbedre arbeidsprosesser ved å gi en dypere forståelse av relasjonene mellom gruppemedlemmene, noe som fører til bedre kommunikasjon og et nytt språklig rammeverk for teamdynamikk. Kort sagt kan Enneagrammet være et kraftig verktøy for å forbedre teamdynamikk, kommunikasjon og i siste instans produktivitet på arbeidsplassen.

iEQ9 Team Full Report kan brukes av coacher sammen med ledere for å betydelig styrke deres motstandskraft. Den benytter en unik matematisk fraktalalgoritme for å generere en gruppeprofil.

Les mer for fagfolk
Benefits for Professionals, teams and leaders

FORDELENE FOR Organisasjoner, kultur og medarbeiderglede

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Enneagramtesten har et enormt potensial for organisasjoner, kultur og medarbeidertilfredshet. Den forvandler måten team jobber sammen på ved å gi et innsiktsfullt innblikk i motivasjonen og målene til hvert enkelt medlem. Denne forståelsen kan bidra til å dempe arbeidsplasspolitikk og fremme samarbeid, noe som fører til færre konflikter og forbedret teamdynamikk.

Enneagrammet fungerer som en gamechanger for endringsledelse, og styrker individer til å omfavne og tilpasse seg organisatoriske endringer med større letthet. En dypere forståelse av teammedlemmenes motivasjoner og mønstre gjør organisasjoner i stand til å møte endringer med selvtillit, og reduserer dermed frykt og angst.

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Organisasjoner kan utnytte det fulle potensialet til de ansatte ved å forstå de unike styrkene og bidragene til hvert enkelt medlem. Denne integrasjonen fører til et kreativt og produktivt arbeidsmiljø, øker prestasjoner og forbedrer den generelle produktiviteten.

Enneagramtesten fungerer også som et verdifullt verktøy for prosjektledelse og lederskap, og gir et rammeverk for effektiv organisering og gjennomføring av prosjekter. Dette fører til større integritet i organisasjonen, forbedrer kommunikasjonen og gjør det mulig å oppdage skjulte talenter.

Kulturendring og effektiv kommunikasjon er avgjørende elementer i et positivt og produktivt arbeidsmiljø. Enneagrammet spiller en betydelig rolle i å fremme begge deler, og bidrar dermed til de ansattes glede og generelle velvære. Dette rammeverket gjør det også mulig for organisasjoner å utvikle mer virkningsfulle talent- og opplæringsprogrammer, noe som fremmer individuell vekst og utvikling.

Les mer for organisasjoner
Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Hva skiller Enneagram-personlighetstesten fra MBTI?

Diagram Enneagram

Enneagram Test

iEQ9 Enneagram-testen gir en dyp og omfattende innsikt i din personlighetstype og personlige utvikling. Den identifiserer 27 nyanserte undertyper og presenterer en dynamisk modell for å utvikle seg mot høyere nivåer av velvære og fungering. iEQ9 forklarer de underliggende drivkreftene og tankemønstrene som former atferden din, og belyser både dine styrker og utviklingsområder. Testen forutser hvordan ulike typer samhandler i komplekse sosiale systemer. Med røtter i åndelige og psykologiske læresetninger, tilbyr iEQ9 et dypt meningsfullt perspektiv for de som søker selvrealisering.

 • Viser deg hvordan du kan forstå deg selv bedre og utvikle deg til nye høyder
 • Avdekker kjernemotivasjonene og frykten som driver atferden din
 • Tilbyr klare og praktiske veier for personlig vekst og utvikling
 • Predikerer samspill i komplekse situasjoner og mellommenneskelige relasjoner
 • Knytter seg til dypere åndelige og psykologiske læresetninger
arrow down icon
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator har som formål å kategorisere individer i 16 personlighetstyper basert på trekk som ekstroversjon og intuisjon. Selv om forskning underbygger validiteten av disse trekkene for enkelte formål, mangler MBTI en omfattende modell for å veilede personlig vekst over tid. Med sitt fokus på observerbare trekk, kommer MBTI ofte til kort når det gjelder å fange nyansene og kompleksiteten som ligger i menneskets personlighet og motivasjon. Likevel forblir MBTI populær, spesielt innen rekruttering.

 • Fokuserer på overfladiske personlighetstrekk, ikke den underliggende drivkraften
 • Gir ikke et rammeverk for personlig utvikling
 • Peker ikke på blindsoner, skjevheter og vaner
arrow down icon
Strengths Finder

Strengths Finder-testen identifiserer et individs sterkeste talenter og ferdigheter fra en liste med 34 styrker. Ved å fremheve områdene der man har størst kompetanse, kan dette verktøyet være til hjelp i karriere- og lederutvikling. Strengths Finder har imidlertid en ubalansert tilnærming siden den kun fokuserer på styrker og ikke på personligheten som helhet. Modellen mangler et konseptuelt rammeverk som viser hvordan styrkene henger sammen og utvikler seg over tid. Selv om testen kan være et nyttig utgangspunkt, bør den suppleres med andre verktøy for å gi et mer fullstendig bilde.

 • Fokuserer utelukkende på styrker og overser svakheter og utviklingsområder
 • Mangler innsikt i hvordan styrker samspiller og kommer til uttrykk i ulike situasjoner og relasjoner
arrow down icon
Big Five Factors Test

Big Five-modellen hevder at personlighet kan beskrives gjennom fem brede trekk: Åpenhet, Planmessighet, Ekstraversjon, Medmenneskelighet og Nevrotisisme. Forskning underbygger at disse trekkene gir et overordnet bilde av personlige egenskaper. Likevel mangler Big Five nyanser ettersom den kun fokuserer på fem trekk. Modellen forklarer ikke de dypere drivkreftene bak atferd på en tilstrekkelig måte, og tar heller ikke hensyn til at personlighet kan endre seg over tid. Selv om Big Five er nyttig, bør den suppleres med andre verktøy for å kompensere for dens begrensede omfang.

 • Fokuserer på trekk eller atferd, ikke årsakene bak handlingene dine
 • Gir ikke innsikt i dine underliggende motivasjoner, frykter, atferdsmønstre og mestringsstrategier
arrow down large icon

9 typesmodellen kan være et kraftfullt verktøy for å utforske skyggesider, oppdage blindsoner, oppnå dypere selvinnsikt og forbedre relasjoner både privat og på jobb.

Enneagrammet tilbyr et helhetlig blikk på din fulle personlighet og avdekker de underliggende drivkreftene som former dine handlinger og valg.

Forstå din Enneagramtype

Forstå enneagramtypen din

Å oppdage din enneagramtype kan være en transformativ opplevelse som gir deg en dypere forståelse av deg selv og hvordan du samhandler med verden rundt deg. Ved å avdekke dine styrker, svakheter og ubevisste drivkrefter, kan enneagrammodellens ni typer åpne døren til større selvinnsikt og selvaksept.

Det finnes flere fremgangsmåter for å bestemme din personlighetstype. Noen foretrekker å ta en test, jobbe med en erfaren enneagramveileder eller ganske enkelt studere kjernetypene for å se hvilken de føler seg mest hjemme i. iEQ9 er kanskje den metoden som kommer nærmest en vanntett måte å finne din enneagramtype på.

Når du har fått et klarere grep om din type, er det like avgjørende å erkjenne dine blinde flekker – områdene hvor du er mest utsatt for å møte motgang. En type 8 kan for eksempel ha vansker med å vise sårbarhet, mens en type 4 kan kjempe med selvtvil. Ved å gjenkjenne disse blinde flekkene, kan du jobbe for å overvinne dem og vokse som person.

Viktigheten av å forstå ens personlighetstype

Viktigheten av å forstå sin egen personlighetstype

Å forstå din personlighetstype har en dyptgripende innvirkning på livet ditt, både personlig og profesjonelt. Ved å få klarhet i dine styrker og svakheter, kan du forbedre kommunikasjon, problemløsning og mellommenneskelige relasjoner. Dette kan føre til større suksess i karrieren din. I tillegg kan innsikt i din type gi deg verdifull kunnskap om hvordan du best kan ivareta deg selv følelsesmessig, fysisk og åndelig.

Enneagramtesten og -modellen fungerer som et nyttig verktøy for personlig vekst og bevisstgjøring. Den gir deg et rammeverk for å forstå din personlighet og atferd. Ved å få en dypere forståelse av hva som driver dine tanker, følelser og handlinger, kan du utvikle større selvaksept og en mer helhetlig forståelse av deg selv. Modellen hjelper deg også med å identifisere områder hvor du har potensial for vekst og utvikling. Den viser vei mot et liv fylt med selvoppdagelse og personlig utvikling, slik at du kan nå ditt fulle potensial.

Viktigheten av å forstå ens personlighetstype
Kan Enneagrammet brukes i ledelse, teambygging?

Kan Enneagrammet anvendes innen ledelse og teambygging?

Enneagramtesten eller -vurderingen kan benyttes i en rekke ulike sammenhenger, som for eksempel i arbeidet med å bygge motstandskraft hos ledere eller for å avdekke og frigjøre teamdynamikk. Ved å kjenne til personlighetstypene til hvert enkelt medlem, kan man legge et solid grunnlag for effektiv kommunikasjon og godt samarbeid. I lederutvikling kan Enneagrammet være et verdifullt verktøy for å sette søkelys på og videreutvikle lederens sterke sider, samt for å identifisere og jobbe med eventuelle blindsoner. Når det gjelder konfliktløsning, kan Enneagrammet bidra til økt forståelse for de ulike partenes motivasjoner og perspektiver.

Oppsummering

Blant alle modellene for personlighetstyper utmerker iEQ9-testen og Enneagram-modellen seg som de mest omfattende og presise. De kan være verdifulle verktøy for personlig vekst og utvikling, ved å gi et rammeverk for å forstå ens egen personlighet og atferd. Modellene kan brukes i ulike sammenhenger, som coaching, mentoring, lederutvikling og forbedring av team. De kan også benyttes til å avdekke ens største utfordringer og hvordan man kan håndtere dem. Ved å forstå sin egen type kan man identifisere områder man har vansker med, og utvikle strategier for å takle disse utfordringene.

Modellene har imidlertid sine begrensninger, og de er ikke en universalløsning for å forstå personlighet. De bør brukes som verktøy for selvrefleksjon og selvoppdagelse, og i kombinasjon med andre personlighetsrammeverk og vurderinger. Det finnes forskjellige ressurser tilgjengelig for de som ønsker å lære mer om Enneagrammet, som bøker og workshops.

Ta det første steget mot ditt nye liv i dag.

Velg en type for å utforske nærmere
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Begynn din reise mot økt selvinnsikt
og personlig vekst i dag!

OPPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrerende enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. Det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, og vil kartlegge din enneagram-profil, dine 27 undertyper, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 dimensjoner av belastning.

Oppdag din type

Navigasjon