Enneagram Type 6 Personlighet - Lojalisten - Lojal skeptiker
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 6 - Den Lojale Skeptikeren

utarbeidet enneagram type 6 beskrivende bilde Enneagram seksere verdsetter sikkerhet og tilhørighet, ettersom denne stilen springer ut fra det grunnleggende motivasjonsbehovet for å være trygg og forberedt. Lojalitet og tillit er derfor svært viktig for seksere, som alltid streber etter å være ansvarlige og beredt. Når seksere er på sitt beste, er de modige og i kontakt med sin indre overbevisning. De bringer da med seg gaven av hengivenhet og tillit, både til seg selv og verden rundt dem. Seksere som er mindre sunne, har derimot en tendens til å bekymre seg i overkant mye. De er redde for å senke guarden, og kan derfor oppleves som engstelige, mistenksomme eller tvilende av andre.

Selvsnakk
«Verden er et truende og utrygt sted. Vær på vakt og forberedt. Lojalitet er nøkkelen - folk skal kunne stole på meg. Vær varsom med hvem du gir din tillit. Jeg må være modig, men aldri senke guarden helt. Jeg må beskytte meg selv, men samtidig forbli trofast.»
familie enneagram type 6 beskrivende bilde

Enneagram seksernes gaver inkluderer:

  • Hengivenhet: Seksere er dypt dedikerte til det de verdsetter, og viser pliktfølelse og omsorg i tjeneste for mennesker, ansvar og saker de brenner for.
  • Mot: Seksere tar ofte modige standpunkt for fellesskapets beste, på tross av bekymringer og risiko.
  • Beredskap: Sekserne er årvåkne og bevisste på risiko. De følger nøye med på det som skjer i verden rundt dem og handler for å minimere farer og trusler.
  • Pålitelighet: Når seksere først har tatt en beslutning eller forpliktet seg til noe, holder de fast ved det. De respekterer også regler og autoritet, så lenge de føler at de kan stole på kilden eller intensjonen bak.
  • Lagånd: Seksere trives godt med samarbeid og fellesskap i grupper, og blomstrer i et sunt teammiljø.

Typiske handlingsmønstre

Enneagram 6-mønsteret kommer til uttrykk på to måter. Ved det fobiske mønsteret vil sekseren gjerne være svært nølende og forsiktig i et forsøk på å unngå engstelige situasjoner og gardere seg mot risikoen for at noe skal gå galt. Ved det motfobiske mønsteret prøver sekseren å jobbe seg gjennom angsten ved å møte fryktinngytende situasjoner med hevet hode. De fleste seksere befinner seg et sted mellom disse ytterpunktene, og pendler mellom disse tendensene avhengig av omstendighetene og livssituasjonen sin. For å bevise for omverdenen og seg selv at de ikke er redde, viser de fleste seksere en eller annen form for risikoatferd. Denne atferden kan variere fra verbale uttrykk for mot til ekstremt risikofylte aktiviteter. Seksere med et sterkt motfobisk mønster vil sannsynligvis ty til slik atferd oftere enn de med et mer fobisk mønster. Seksere er kjent for evnen til å jobbe jevnt og dedikert over tid. Ettersom de tar ansvar svært alvorlig, har de en tendens til å gi seg fullt og helt hen til den aktuelle oppgaven eller jobben, og utviser lojalitet og mot.

Typiske tenkemønstre

I sitt ønske om å unngå problemer, har seksere en tendens til å analysere potensielle risikoer og trusler på en svært grundig måte. Dette gjør dem også veldig oppmerksomme på omgivelsene, der de skanner etter mulige utfordringer. Seksere er i stand til å løse og forebygge problemer, men kan også være skeptiske til løsninger som virker for enkle. Dette "ja, men"-mønsteret kan føre til at de ofte åpent utfordrer både løsninger og autoriteter. Seksere er svært bevisste på autoritet i sin tenkemåte. Selv om de håper på støtte og beskyttelse fra personer med makt, er de også på vakt mot å bli sviktet eller skuffet av de samme menneskene. Seksernes indre dialog følger gjerne en prosess der de stiller mange spørsmål til seg selv eller konsulterer en slags "indre komité". De stiller spørsmål ikke bare om det åpenbare, men også om det som er uuttrykt og skjult.

Typiske følelsesmønstre

Seksere er svært godt kjent med følelser av angst og har en tendens til å fokusere på de verst tenkelige utfallene i hverdagen. Disse følelsene kan spenne fra uro, bekymring og mild engstelse til panikk, frykt og redsel. Som en følelsesmessig reaktiv type har seksere umiddelbar og lett tilgang til sine egne følelser, men vil også gruble over bekymringer og angst over tid. Selv om de blir glade når ting går bra, har seksere en tendens til ikke å dvele for lenge ved positive følelser. Seksere har en tilbøyelighet til ubevisst å projisere sine egne følelser over på andre uten nødvendigvis å sjekke om det stemmer. I et forsøk på å håndtere angsten, har sekseren en tendens til å tillegge andre sine egne følelser, tanker, håp og redsler, og dermed ufarliggjøre virkningen de har på sekseren selv. De yter ofte motstand og utfordrer folk på grunn av sin egen tvil.

Blindsoner

  • Seksere fokuserer konstant på ting som kan gå galt, og derfor kan deres nølende og forsiktige tilnærming oppfattes av andre som stahet, pessimisme og negativ atferd.
  • Seksere har en tendens til å bekymre seg mye for hva som kan skje og deres evne til å takle det. Dette kan få dem til å virke usikre, og andre kan da sette spørsmålstegn ved seksernes evne til å håndtere ting. Nettopp dette spørsmålet om deres evner prøver sekserne å unngå, men ironisk nok kan deres forsiktige tilnærming skape akkurat den reaksjonen.
  • Til tross for at seksere er veldig opptatt av lojalitet og tillit, er de av natur tilbøyelige til skepsis og til å lure på om folk virkelig er til å stole på. Dette kan ha en negativ innvirkning på deres samspill og relasjoner. Ved å fokusere så mye på pålitelighet, gjør seksere det vanskelig for andre å konsekvent ha tillit til dem.
  • Projisering er et kjerneproblem for seksere. Å overføre egne frykter på menneskene rundt seg kan være en måte å unngå å ta eierskap til sine egne følelser, bekymringer og engstelser.

Vekst gjennom vingene

Klikk nedenfor for å utforske vingene

Type 6 vinge 5: Øv på selvstendighet   Type 6 vinge 7: Slipp deg løs og ha det gøy

Enneagram 6 undertyper

Drivkraften til Enneagram sekserne for å skape trygghet og støtte kommer til uttrykk på forskjellige måter hos de tre undertypene.

Selvbevarelses
instinkt
Undertypenøkkel:
Varme

Hos denne forsiktige undertypen blander sekserens angst seg med SP-instinktet, noe som gjør frykt og usikkerhet til et gjennomgangstema. For å føle seg trygge bygger de sterke allianser med andre og viser personlig varme. De er oppriktig hengivne og varme i samspillet med andre. De holder tilbake sinne og er nølende med å dele meninger, da de foretrekker å være på den sikre siden fremfor å risikere å gjøre feil.

En-til-En
(Seksuell) instinkt
Undertypenøkkel:
Trussel (kontratype)

Denne En-til-En-dominante instinkt seks kontratypen har en tendens til å være dristig, selvsikker eller til og med truende, noe som kan føre til at de feilaktig blir oppfattet som en åtter. SX-sekseren er motfobisk og tror at det beste forsvaret er et godt angrep. De møter typiske sekser-frykter ved å løpe rett mot det de frykter eller oppfatter som farlig. Denne direkte tilnærmingen kan virke opprørsk eller som en våghals. Behovet for å føle seg sterk og trygg gjør det vanskelig for dem å være i kontakt med egen tvil eller sårbarhet.

Sosial
(eller gruppe) instinkt
Undertypenøkkel:
Plikt

Denne sekser-undertypen identifiserer seg med sosiale idealer, jobber for en sak eller forsvarer de svake. De har en tendens til å se ting mer svart-hvitt enn de gråtonene andre seksere oppfatter. De kan minne om en Ennea-ener siden de er nøyaktige, forsiktige og foretrekker å følge regler og prosedyrer. Som svært rasjonelle og pliktoppfyllende personer jobber de for å oppmuntre til etterlevelse av regler og kollektive normer, og for å sikre at alle vet hva som forventes av dem. For å balansere sin egen selvtvil, søker de etter et system de kan stole på. De kan ha vansker med å være i kontakt med sine personlige følelser.

utarbeidet enneagram type 6 beskrivende bilde

familie enneagram type 6 beskrivende bilde

spørreskjema enneagram type 6 beskrivende bilde

sikkerhetsenneagram type 6 beskrivende bilde
linjer med stretch and release enneagram type 6 beskrivende bilde
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Begynn din reise mot økt selvinnsikt
og personlig vekst i dag!

OPPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrerende enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. Det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, og vil kartlegge din enneagram-profil, dine 27 undertyper, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 dimensjoner av belastning.

Oppdag din type
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasjon