เอ็นเนียแกรมในธุรกิจและองค์กร
ผลิตภัณฑ์ iEQ9

เอ็นเนียแกรมสำหรับธุรกิจ

เอ็นเนียแกรมเปิดโอกาสให้คุณจัดระเบียบ เชื่อมโยง และบูรณาการความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาองค์กรต่างๆ ภายในธุรกิจของคุณหรือลูกค้าของคุณ โซลูชันระดับองค์กรของเรานำเสนอการพัฒนาภาวะผู้นำอย่างลึกซึ้งและรวดเร็ว การสร้างการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การประสานงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งนำไปสู่ผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์:

 • เพียงแค่แบบสอบถาม 30 นาทีก็สามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาในหลากหลายด้าน ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำแบบสำรวจซ้ำๆ ทำให้พนักงานเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมพัฒนาองค์กรที่หลากหลาย และสร้างภาษาที่ใช้ร่วมกันรวมถึงความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวทั่วทั้งธุรกิจ
 • เอ็นเนียแกรมไม่ใช่แค่โมเดลบุคลิกภาพทั่วไป เพราะชุดเครื่องมืออันทรงพลังนี้ยังมอบกรอบแนวคิดในการสะท้อนถึงพลวัตและแรงผลักดันของกลุ่มและชุมชน รวมถึงกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อนำทางการเปลี่ยนแปลงอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีรากฐานที่มั่นคง
 • เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้สูงสุด และเพิ่มความลึกซึ้งในกิจกรรมการพัฒนาของคุณด้วยเครื่องมือที่นำความฉลาดทางอารมณ์และการตระหนักรู้ในตนเองอย่างลึกซึ้งมาใช้ในทุกการประยุกต์
 • เร่งและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งใน วัฒนธรรม การเรียนรู้ การพัฒนา และการมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงพนักงานเข้ากับการตระหนักรู้ในตนเองในระดับที่ลึกที่สุด ความเข้าใจในแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนของแต่ละบุคคลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ปรับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน
 • มอบกรอบแนวคิดในการ ค้นหาอย่างถ่องแท้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังพฤติกรรมหรือการต่อต้านที่แสดงออกมา นำไปสู่การค้นพบทางออกที่สร้างสรรค์ iEQ9 ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่จูงใจผู้คนตามธรรมชาติ อะไรที่ดึงดูดพวกเขา และความเสี่ยงของการถอนตัวหรือหมดไฟ
 • เสริมพลังให้ผู้จัดการ ผู้นำ และโค้ชของคุณด้วยเคล็ดลับและคำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาและกลยุทธ์ที่ได้ผลสำหรับแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม ชุดผลิตภัณฑ์ iEQ9 ไม่เพียงมุ่งเน้นไปที่ 'อะไร' ของการประเมินเท่านั้น แต่ยังให้ข้อสะท้อนและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 'แล้วไง ต่อไปทำอย่างไร' ของการพัฒนาเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้า

การประยุกต์ใช้เอ็นเนียแกรมในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรที่สำคัญ:

เอ็นเนียแกรมเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการพัฒนาองค์กรในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับทีม หรือระดับองค์กร ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากเอ็นเนียแกรมสามารถสะท้อนถึงแรงจูงใจที่ฝังลึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ซึ่งมีพลังอย่างยิ่งในบริบทของระบบที่มีการปรับตัวอย่างซับซ้อน เช่น ทีมหรือองค์กร เนื่องจากเอ็นเนียแกรมเน้นย้ำถึงแรงจูงใจภายใน จึงสร้างคุณค่าเชิงลึกให้กับการมีส่วนร่วม การบริหารการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาทีม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ในระดับทีมและกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น เอ็นเนียแกรมนำเสนอทั้งโอกาสในการวินิจฉัยและพัฒนา ด้วยการสะท้อนให้เห็นถึง "สภาพความเป็นจริง" พร้อมทั้งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างรูปแบบพฤติกรรมใหม่และกลไกการแก้ปัญหา

เอ็นเนียแกรมไม่ใช่กรอบแนวคิดผิวเผินที่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบฉาบฉวยและไม่ยั่งยืน แต่ด้วยแนวทางที่ลุ่มลึกและเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้สามารถค่อยๆ เผยและปรับเปลี่ยนเส้นทางขององค์กรได้ในระยะยาว ลูกค้าพบว่าเอ็นเนียแกรมยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาอยู่เสมอ แม้ในยามที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโต ทำให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากเอ็นเนียแกรมได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อค้นพบเส้นทางการพัฒนาที่ละเอียดอ่อนและทรงพลังยิ่งกว่าเดิม

เอ็นเนียแกรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจและองค์กร

การทำงานเป็นทีม

ทีมเป็นองค์ประกอบสำคัญในองค์กร โดยนักทฤษฎีบางท่านเสนอว่าผู้คนไม่ได้ลาออกจากองค์กร แต่พวกเขารักหรือลาออกเพราะทีมและหัวหน้างานโดยตรงของตน ความต้องการความคล่องตัว การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการทำงานร่วมกันกำลังผลักดันให้หลายองค์กรปรับโครงสร้างใหม่ให้มีสายการบังคับบัญชาน้อยลงและมีโครงสร้างทีมแบบแนวราบมากขึ้น การทำงานเป็นทีมและการประสานงานที่เพิ่มขึ้นนี้หมายถึงพนักงานต้องมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลมากขึ้น ทั้งต่อตนเองและต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในทีม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความตระหนักรู้ในระดับสูง เอ็นเนียแกรมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยม และอุปสรรคของทั้งระดับบุคคลและระดับทีม ช่วยเสริมพลังให้ทีมเข้าใจตนเองและเพื่อนร่วมทีมในเชิงลึกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งชี้ให้เห็นแนวทางที่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาต่อไป

เอ็นเนียแกรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจและองค์กร
เอนเนียแกรมเพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำ

การพัฒนาภาวะผู้นำ

ในองค์กรยุคศตวรรษที่ 21 เรามีความคาดหวังสูงต่อบทบาทของผู้นำในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน การให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างการมีส่วนร่วม ไปจนถึงการส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียม แต่อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งก็คือ ผู้นำหลายคนยังขาดการตระหนักรู้ในตนเองและศักยภาพในการปรับเปลี่ยน ลูกค้าของเรามักพบว่า iEQ9 ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ด้วยการเน้นการตระหนักรู้ในตนเอง ความฉลาดทางอารมณ์ และศักยภาพในการพัฒนาแนวดิ่ง ผ่านการเรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ ผู้นำยังเข้าใจถึงแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนที่แตกต่างกันของผู้อื่น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงให้ทีมงาน

เอ็นเนียแกรมมอบมุมมองหลากหลายต่อภาวะผู้นำ ด้วยการยอมรับว่ามีรูปแบบของอำนาจถึงเก้าแบบ หรืออาจมากถึง 27 แบบ และเปิดโอกาสให้พัฒนาผู้นำได้จากหลายภูมิหลังและระดับ แนวคิดนี้ก้าวข้ามกรอบความคิดแบบเดิมที่จำกัดเกี่ยวกับภาวะผู้นำ อย่างเช่น 'ผู้นำต้องไม่แสดงความอ่อนแอ' หรือ 'ผู้นำต้องมีคำตอบทุกเรื่อง' แต่กลับเชิญชวนให้ผู้นำค้นพบพลังที่แท้จริงของตนเองผ่านเส้นทางการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แทนที่จะพยายามเลียนแบบผู้อื่นรอบข้าง

เอนเนียแกรมเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมถือเป็นแหล่งสำคัญของความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรยุคใหม่ แต่ก็มักจะดื้อรั้นต่อความพยายามในการ 'ออกแบบ' หรือ 'เปลี่ยนแปลง' ให้เป็นวัฒนธรรมในอุดมคติ iEQ9 เปิดโอกาสให้สัมผัส วิเคราะห์ และขุดลึกเข้าไปในสมมติฐานและความเชื่อที่แฝงอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดดีเอ็นเอขององค์กรที่สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมของคุณ ด้วยเหตุนี้จึงมีกลยุทธ์และโอกาสในการปรับแต่ง และใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมนั้นเพื่อปลดปล่อยศักยภาพสูงสุด

เครื่องมือวัฒนธรรมของเรา:
 • เผยให้เห็น 'ศูนย์กลาง' และความเชื่อที่จำกัดซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร พร้อมด้วยการดำเนินการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • วาดแผนที่วัฒนธรรมและวัฒนธรรมย่อยที่สร้างขึ้นจากค่านิยมที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนขององค์กร
 • ลงลึกไปใต้ผิวน้ำ เพื่อระบุและตั้งชื่อความเชื่อ ค่านิยม หรือความกลัวที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้วัฒนธรรมองค์กรของคุณ 'ติดขัด' และต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
 • ชี้ให้เห็นถึงกลไกที่เหมาะสมที่สุดในการปรับวัฒนธรรมของกลุ่มและทีมที่หลากหลาย โดยทำความเข้าใจว่าค่านิยมเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมในภาพรวมอย่างไร
เอนเนียแกรมเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรม
เอ็นเนียแกรมเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

"ภายใต้ข้อตกลงทางสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง พนักงานจะกลายเป็น "อาสาสมัคร" ที่ต้องได้รับการจูงใจให้กลับมามีส่วนร่วมและได้รับการชักชวนใหม่ในทุกๆ วัน" – Deloitte HC Survey

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ ได้ทุ่มเททรัพยากร เวลา และพลังงานอย่างมหาศาลในการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเรื่องนี้ยังคงเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุด สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการมีส่วนร่วมถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยที่หลากหลาย ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและแต่ละพื้นที่ โดยเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของหัวหน้างานและทีมงาน iEQ9 ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณเตือนและอาการของการทำงานหนักเกินไป ความหมดแรง และการถอนตัวของพนักงานแต่ละคน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดบอดและโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล ช่วยให้สามารถวางแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายสำคัญนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เอนเนียแกรมเพื่อการฝึกสอน การให้คำปรึกษา และการพัฒนาความสามารถพิเศษ

การโค้ช การเป็นพี่เลี้ยง และการพัฒนาความสามารถพิเศษ

หากต้องการเป็นพี่เลี้ยง โค้ช และพัฒนาคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องออกแบบเส้นทางการพัฒนาและกลยุทธ์เฉพาะบุคคลสำหรับแต่ละคน ซึ่งนับเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับหัวหน้างานในการระบุสิ่งที่ควรเน้นและวิธีการทำงานร่วมกับลูกทีมที่มีความหลากหลาย ชุดเครื่องมือ iEQ9 มอบเส้นทางการพัฒนาและกลยุทธ์ตามประเภทของเอ็นเนียแกรม (สำหรับ 27 ประเภทย่อยที่แตกต่างกัน) ซึ่งผู้นำและพี่เลี้ยงสามารถนำไปปรึกษาหารือและประยุกต์ใช้กับบุคคลที่ทำงานร่วมกันได้ วิธีนี้ช่วยให้สามารถให้คำแนะนำและการโค้ชในรูปแบบที่แต่ละคนเข้าใจได้ง่าย นำไปปฏิบัติได้จริง แก้ไขปัญหาได้ และเป็นเจ้าของการพัฒนาตนเองได้ นอกจากนี้ เอ็นเนียแกรมยังช่วยให้ผู้นำตระหนักว่าค่านิยม แรงจูงใจ และรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนเองชื่นชอบอาจไม่เหมาะสมกับทุกคนเสมอไป และช่วยในการปรับกลยุทธ์การพัฒนาตามรายงานที่มีหลักการและอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ


เอนเนียแกรมเพื่อการฝึกสอน การให้คำปรึกษา และการพัฒนาความสามารถพิเศษ
เอนเนียแกรมเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลาย

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลาย

iEQ9 เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงขององค์กร ด้วยการนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยวินิจฉัยสาเหตุของการต่อต้านหรือแรงจูงใจอย่างถึงแก่น พร้อมกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ เอ็นเนียแกรมไม่ได้เป็นเพียงแค่แบบจำลองบุคลิกภาพ แต่ยังนำเสนอมุมมองเชิงกระบวนการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีจุดมุ่งหมายและตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคง

หากต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคือเหตุผลที่ผู้คนแสดงพฤติกรรมเช่นนั้น ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่พวกเขาเองก็ไม่รู้ตัว! ด้วยการศึกษาลงลึกไปถึงระดับที่เป็นแก่นแท้ของการต่อต้านและแรงจูงใจ กรอบแนวคิดนี้มีเครื่องมือที่ช่วยแก้ไขหรือแม้กระทั่งคลี่คลายความขัดแย้ง และปรับกรอบความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในแง่บวก ความหลากหลายของเอ็นเนียแกรมช่วยนำพรสวรรค์ของคนหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับเคลื่อน ผู้มีวิสัยทัศน์ ผู้สร้างความสัมพันธ์ หรือผู้วิเคราะห์ มาผสมผสานเข้ากับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมีพื้นฐานจากงานวิจัย

เอนเนียแกรมเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา

การเรียนรู้ & การพัฒนา

เมื่อคนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน ต้นทุนด้านการเรียนรู้และการพัฒนาที่พุ่งสูงขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของแรงงานอิสระ ทำให้หลายบริษัทต้องทบทวนแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรใหม่ โดยเน้นการพัฒนารายบุคคลมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรานำเสนอเส้นทางการพัฒนาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ พร้อมด้วยรูปแบบรายงานที่ยืดหยุ่นและโมดูลที่หลากหลาย iEQ9 ช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมาผ่านการสะท้อนภาพตัวตนอย่างลึกซึ้งในรายงานของเรา ทุกคนจะได้รับพลังจากความเข้าใจในสไตล์ ข้อจำกัด และจุดแข็งของตนเอง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความท้าทายด้านการพัฒนาหรือการเรียนรู้ได้เกือบทุกด้าน

เอนเนียแกรมเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ประโยชน์ของ iEQ9 สำหรับธุรกิจ

ประโยชน์ของ iEQ9 สำหรับธุรกิจ

 • การพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่าห้าปีผ่านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ทำให้แบบสอบถาม iEQ9 มีความแม่นยำสูงถึง 95% และเรายังคงปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอตามข้อเสนอแนะของลูกค้า ปัจจุบัน iEQ9 มีผู้ใช้งานที่ได้รับการรับรองมากกว่า 450 รายทั่วโลก และมีการสร้างโปรไฟล์มากกว่า 400,000 โปรไฟล์ให้กับลูกค้าองค์กร
 • เพียงแค่ตอบแบบสอบถามใช้เวลาแค่ 30 นาที ก็สามารถรวบรวมข้อมูลที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในรูปแบบรายงานและการประยุกต์ใช้ต่างๆ ผ่าน iEQ9 เราสามารถรวบรวมและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ 9 ประเภทของ Enneagram และ 27 ประเภทย่อย, ศูนย์กลางของสติปัญญาทั้งสามด้าน (การคิด ความรู้สึก และการกระทำ), ความเครียดและความตึงเครียด 6 มิติ, ระดับของการบูรณาการ, รูปแบบทางสังคม, รูปแบบความขัดแย้ง และความยืดหยุ่น
 • สำหรับลูกค้าระดับนานาชาติ แบบสอบถาม iEQ9 และรายงานเชิงบูรณาการกำลังได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดนมาร์ก ดัตช์ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส รัสเซีย และสเปน ขณะนี้รายงานมีให้บริการในภาษาอังกฤษและเดนมาร์ก ส่วน iEQ9 มีให้บริการในภาษาเดนมาร์ก ดัตช์ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ เยอรมัน แอฟริกานส์ นอร์เวย์ สเปน อิตาลี ฮิบรู ไทย จีน และโปรตุเกส
 • รายงานทั้งหมดเป็นแบบโมดูลาร์และปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณสามารถเลือกเนื้อหา ความยาว และข้อมูลที่ต้องการได้ตามใจชอบ ทำให้คุณสามารถสร้างรายงานที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร และเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับการนำไปใช้ในองค์กรของคุณ

ตัวเลือกรายงานของ iEQ9 การบูรณาการเอ็นเนียแกรม

รายงาน iEQ9
มาตรฐานสำหรับบุคคล

[23 หน้า]

รายงานฉบับนี้ครอบคลุมองค์ประกอบเฉพาะของเอ็นเนียแกรมที่ช่วยส่งเสริมการเข้าใจตนเองและการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคล

 • ประเภทแก่นของเอ็นเนียแกรม
 • แรงบันดาลใจ พฤติกรรม และจิตพลวัต
 • จุดอ่อน จุดแข็ง และความท้าทาย
 • ศูนย์กลางของการแสดงออก
 • ลักษณะศูนย์กลางตามไตรลักษณ์
 • 27 ประเภทย่อย
 • อิทธิพลของปีก
 • การรู้จักตนเองและการบูรณาการ
 • ระดับความเครียด 6 ระดับ

รายงาน iEQ9
สำหรับมืออาชีพ

[42 หน้า]

รายงานฉบับนี้ขยายเนื้อหาจากรายงานมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าให้กับมืออาชีพด้วยการครอบคลุมสมรรถนะเฉพาะด้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพและการพัฒนา

 • + เนื้อหาทั้งหมดจากรายงานมาตรฐาน
 • การสื่อสาร
 • การให้และรับฟีดแบ็ก
 • คู่มือการให้ฟีดแบ็กสำหรับทุกประเภท
 • ความขัดแย้งและสิ่งกระตุ้น
 • การตัดสินใจ
 • ภาวะผู้นำและการบริหาร
 • พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
 • ความสัมพันธ์ในการโค้ช

รายงาน iEQ9
มาตรฐานสำหรับทีม

[23 หน้า]

รายงานนี้ปรับขนาดข้อมูลเชิงลึกและกระบวนการพัฒนาให้เหมาะสมกับระดับทีม ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสุขภาพและประสิทธิผลของทีมที่ทำงานร่วมกันในบริบทองค์กร รายงานประกอบด้วย:

 • ศูนย์กลางการแสดงออกของทีม
 • รูปแบบและค่านิยมของทีมเอ็นเนียแกรม
 • ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ การวางแผน งาน และเป้าหมาย
 • พฤติกรรมที่ไม่สุขภาพดีของทีม
 • ขั้นตอนการพัฒนา
 • อิทธิพลของรูปแบบรอง
 • รูปแบบที่ยังไม่ได้พัฒนา
 • โปรไฟล์ความเครียดของทีม
 • ประสานเสียงและฮอร์นวีเนียน
 • สัญชาตญาณของทีม
 • ภาวะผู้นำ
 • พลวัตระหว่างทีมและผู้นำ
การฝึกอบรมตามความต้องการภายในองค์กร

In-House การฝึกอบรมที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรของคุณ

เอ็นเนียแกรมเปิดโอกาสอันทรงพลังให้องค์กรต่างๆ ได้จัดระเบียบ เชื่อมโยง และผนึกกำลังกิจกรรมการพัฒนาที่หลากหลายข้ามสายงานและโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาองค์กรในระยะยาวและการสร้างขีดความสามารถ เรามีบริการฝึกอบรมภายในที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรของคุณ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ในบริบทขององค์กร การฝึกอบรมนี้จะดัดแปลงจากเวิร์กช็อปการฝึกอบรมมาตรฐานสี่วันของเรา เพื่อปลูกฝังความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ระดมความคิดว่า iEQ9 จะทำงานอย่างไรในองค์กรหรือการริเริ่มของคุณ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในการบูรณาการเอ็นเนียแกรมเข้ากับความคิดริเริ่มและกระบวนการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอื่นๆ

* โปรดทราบ: การฝึกอบรมภายในองค์กรขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วมขั้นต่ำ เราจะจัดทำข้อเสนอและค่าใช้จ่ายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละราย กรุณาติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณ

เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสมบูรณ์ ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรของคุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมชุมชน iEQ9 ระดับโลกของเรา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกลุ่มชุมชนฝึกปฏิบัติในท้องถิ่น และเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคนทั่วโลกที่พร้อมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกด้วยความเต็มใจ ทีม iEQ9 ของเราให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับวิธีที่เราจะพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

การฝึกอบรมตามความต้องการภายในองค์กร
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง iEQ9

ค้นหา ผู้เชี่ยวชาญเอ็นเนียแกรมที่ได้รับการรับรองจาก iEQ9

Integrative Enneagram Solutions ให้การฝึกอบรมและรับรองผู้เชี่ยวชาญเอ็นเนียแกรมทั่วโลก ทะเบียนรายชื่อสมาชิกระดับสากลของเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองมากกว่า 4,000 คน ซึ่งล้วนผ่านการฝึกอบรมและขั้นตอนการรับรองที่เข้มงวดของเรา

ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากของเรามีคุณสมบัติและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล คุณสามารถค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างแม่นยำในทะเบียนรายชื่อสมาชิกของเรา

องค์กรชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้ iEQ9

Integrative Enneagram Solutions ให้บริการลูกค้าองค์กรมากมายทั่วโลก ครอบคลุมองค์กรชั้นนำในหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเงินและการธนาคาร ไอทีและโทรคมนาคม ธุรกิจค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการหมุนเวียนสูง อุตสาหกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ สื่อและบันเทิง หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา รวมถึงธุรกิจด้านเภสัชกรรมและการดูแลสุขภาพ เอ็นเนียแกรมได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง

ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก

Trusted Brands using the iEQ9 Report Trusted Brands using the iEQ9 Report

เมนูนำทาง