Enneagram Type 1 Personlighet - Reformatoren - Strenge perfeksjonist
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 1 - Den Strenge Perfeksjonisten

enneagram type 1 beskrivende bilde sortering erter

Enneagram enere setter høyt prinsipper og integritet, og drives av et dypt behov for å være gode og rettferdige. Navnet deres stammer fra en konstant streben etter perfeksjon og selvkontroll. Integritet og kvalitet står også sentralt for dem. Enere verdsetter gjerne standarder, prinsipper og struktur. På sitt beste er enere tolerante, selvaksepterende og harmoniske, og utviser verdighet og klokskap overfor både seg selv og verden rundt seg. Mindre sunne enere kan derimot fremstå som dømmende, kompromissløse og pedantiske, drevet av et kritisk blikk og en skarp bevissthet rundt egne ufullkommenheter og en følelse av utilstrekkelighet.

Selvsnakk
«Verden er ikke perfekt, og det er min plikt å jobbe hardt for å forbedre den. Jeg må strebe etter å være god, gjøre de riktige tingene og unngå feil for enhver pris. Det er avgjørende at jeg klarer å skille mellom rett og galt, og at jeg er disiplinert i mitt arbeid for en bedre verden.»
orgamize enneagram type 1 beskrivende bilde

Enere har disse styrkene:

  • Prinsippfaste: Enere setter pris på integritet og ønsker å være gode rollemodeller. De forsvarer det som er rett og godt.
  • Objektive: Enere evner å se og bedømme detaljer, mennesker og situasjoner objektivt, uten å la følelser påvirke dem.
  • Pliktoppfyllende: Enere er til å stole på og tar ansvar. De holder det de lover og jobber hardt for å fullføre oppgaver.
  • Strukturerte: Enere trives med å skape struktur og orden, og har en naturlig evne til å organisere og prioritere.
  • Kvalitetsbevisste: Enere har blikk for detaljer og er nøye med å følge kvalitetsstandarder, regler og prosedyrer.

Typiske handlingsmønstre:

Enere befinner seg i Enneagrammets handlingssentrum, men deres kontroll og handling er i stor grad rettet innover. Dette kommer til uttrykk gjennom disiplin, prinsipper og selvkontroll. Disse prinsippene er svært viktige for enere, og andre vil ofte oppleve dem som ansvarlige, organiserte, kvalitetsbevisste og kritiske. Enere er gjerne dyktige til å organisere og planlegge, og de er svært hardtarbeidende og samvittighetsfulle. De foretrekker å jobbe strukturert og systematisk, noe som gjør dem flinke til å analysere informasjon. Samtidig kan denne tilnærmingen føre til at de nøler med å handle i viktige eller uklare situasjoner.

Typiske tenkemønstre:

Enere har en svært sterk følelse av rett og galt, og mener at det ikke er verdt å gjøre noe hvis det ikke blir gjort på riktig måte. Derfor setter de ekstremt høye standarder for seg selv og holder både seg selv og andre ansvarlige for å opprettholde disse standardene. Deres indre selvkritiker er sannsynligvis godt utviklet, og enere kan konstant være engasjert i en indre dialog om hvorvidt ting er riktige, om de har blitt gjort godt nok, og hvordan de kan forbedre det som allerede eksisterer. Denne indre samtalen kan inneholde mye "jeg burde", "jeg må" og "jeg skal", ettersom enere ønsker å leve i tråd med reglene og kan lage et internt poengsystem som de måler seg selv opp mot. Denne listen over hva de "burde" eller "ikke burde" gjøre, kan føre til enten begrensninger eller utvidelser i livet deres. Hvis de for eksempel mener at vi "bør" uttrykke oss kreativt, er det sannsynlig at enere vil forfølge en kunstnerisk aktivitet for å oppfylle dette bildet av hva et godt menneske bør gjøre. Dette behovet kan også føre til at enere oppsøker visse grupper som tillater dem å uttrykke noen av sine behov. De kan gi seg selv tillatelse på grunn av de iboende "reglene" i disse gruppene, som skaper en bakdør inn til en aktivitet som eneren ellers ikke ville kunne rettferdiggjøre overfor seg selv eller andre.

Typiske følelsesmønstre:

Selv om enere kan kjenne på mye sinne, gir de sjelden direkte uttrykk for det. I stedet kommer sinnet deres oftere til syne gjennom øyeblikk av irritasjon og bitterhet, på tross av at de anstrenger seg for å holde disse følelsene i sjakk. Irritasjonen og bitterheten er gjerne rettet mot andre, og enere kan ofte oppfatte folk som uansvarlige, likegyldige til kvalitet, uetiske eller at de på en eller annen måte ikke lever opp til enerens høye standarder. Til tross for at enere er svært selvkritiske, har de vanskelig for å takle kritikk fra andre. Å være kritisk mot seg selv og andre er en slags forsvarsmekanisme, og selv om enere streber etter perfeksjon, misliker de sterkt når andre påpeker deres feil og mangler. Når sinnet bygger seg opp, har enere en tendens til å bli fysisk anspente og overdrevent høflige. Når de først bestemmer seg for å uttrykke sinnet sitt, er det veloverveide og de kan rettferdiggjøre det med en liste over klager og detaljer om tidligere erfaringer og skuffelser. Enerens sinne utløses ofte når de tenker på hvordan ting "burde være", og i slike øyeblikk kan de ha vanskeligheter med å være tilkoblet slik ting faktisk er her og nå.

Blindsoner

  • Enere kan fremstå som kritiske eller utålmodige selv når de forsøker å være konstruktive i samspill med andre.
  • Enere kan være uvitende om hvordan irritasjon, sinne og bitterhet kommer til uttrykk gjennom kroppsspråket deres, til tross for iherdig innsats for å kontrollere og undertrykke disse følelsene.
  • Når de føler seg rettferdige i en sak, kan enere ha vanskeligheter med å bevege seg fra dette standpunktet til å akseptere at andre også kan ha et gyldig, men annerledes perspektiv eller reaksjon.

Vekst gjennom vingene

Klikk nedenfor for å utforske vingene

Type 1 vinge 9: Omfavn flere synspunkter   Type 1 vinge 2: Fokuser på andres behov

Enneagram 1 undertyper

Enneagram-enernes søken etter perfeksjon kommer til uttrykk på forskjellige måter hos de tre undertypene.

Self Preservation
Selvbevarelses
instinkt
Undertypens nøkkelord:
BEKYMRING

Den ekte perfeksjonisten som bekymrer seg mye, ønsker å ha kontroll og prøver å forutse risikoer og problemer. SP-enere har en streng indre kritiker og er harde mot seg selv, med en skjerpet ansvarsfølelse. De er ofte engstelige og liker å være forberedt ned til minste detalj. Denne undertypen unngår å uttrykke sinne, men kan føle seg dypt frustrert når de blir forstyrret.

One-on-One
En-til-En
(Seksuell) instinkt
Undertypens nøkkelord:
IVER (kontratype)

Denne SX-dominante instinkt-ener-kontratypen skiller seg ut fra andre enere på grunn av sin intensitet og innflytelse på andre. De har et idealistisk syn på hvordan ting burde være og føler seg berettiget til å reformere mennesker eller samfunnet etter sin egen måte å se eller gjøre ting på. SX-enere kan gi direkte uttrykk for sinne og frustrasjon når deres forsøk på å forbedre andre møter motstand.

Social
Sosial
(eller gruppe) instinkt
Undertypens nøkkelord:
IKKE TILPASNINGSDYKTIG

SO-enere retter oppmerksomheten mot det som er godt, riktig og passende, og går foran som et eksempel på integritet og prinsippfast atferd. Streng selvkontroll og høye standarder skiller dem fra menneskene rundt dem. Motivert av rettferdighet og å "gjøre ting riktig", er de på sitt beste systemiske tenkere og rollemodeller for korrekt oppførsel (ofte demonstrert med rigid kroppsspråk) og levende idealer, tro og verdier.

enneagram type 1 beskrivende bilde sortering erter

orgamize enneagram type 1 beskrivende bilde

korrigere enneagram type 1 beskrivende bilde

perfeksjon enneagram type 1 beskrivende bilde
line of stretch and release enneagram type 1 beskrivende bilde
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Begynn din reise mot økt selvinnsikt
og personlig vekst i dag!

OPPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrerende enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. Det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, og vil kartlegge din enneagram-profil, dine 27 undertyper, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 dimensjoner av belastning.

Oppdag din type
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasjon