Enneagram ni nini

En introduktion till Enneagrammet som personlighetsmodell

Vill du lära dig mer om dig själv? Enneagrammet är en väletablerad personlighetsmodell som ger djupa insikter om våra inre drivkrafter. Modellen öppnar upp spännande möjligheter att förutse och förstå mänskligt beteende.

Gurudumu la Enneagram la aina tisa za utu Enneagram-typ 9 Anpassningsbar Fredsmäklare Enneagram-typ 1 Kritisk Perfektionist Enneagram-typ 2 Omtänksam Hjälpare Enneagram-typ 3 Effektiv Uträttare Enneagram-typ 4 Intensiv Individualist Enneagram-typ 5 Tystlåten Specialist Enneagram-typ 6 Lojal Skeptiker Enneagram-typ 7 Entusiastisk Visionär Enneagram-typ 8 Aktiv Utmanare

Integrative Enneagram öppnar dörren till en resa av självupptäckt och blottlägger de beteendemönster som omedvetet styr och motiverar oss att agera på vissa sätt. Genom att medvetandegöra dessa drivkrafter kan vi överskrida dem och utveckla ett rikare och mer stödjande förhållningssätt. Att arbeta med denna modell ger individer möjlighet att ta det första ansvarstagande steget för sina egna beteenden och sin personliga utveckling, tack vare en djupare förståelse för varför de agerar och reagerar som de gör.

Enneagrammet är ett arketypiskt ramverk bestående av nio typer som erbjuder djupgående insikter för individer, grupper och kollektiv. Med sina 3 intelligenscentra, 9 Enneagramtyper, vingar, 27 undertyper och mer, ger denna modell en omfattande karta för personlig utveckling. Den placerar inte människor i fack utan öppnar snarare vägen till självupptäckt och ökad personlig medvetenhet.

Som ramverk talar Enneagrammet om integrationsresan på ett djupt och meningsfullt sätt. Det har förmågan att avtäcka det unika hos varje individ och dennes resa. Modellen avslöjar inte bara vad som håller tillbaka en individ, utan ger också värdefulla insikter om resan mot styrka och befrielse, något som kopplar oss till våra starka sidor och högre jag.

Enneagramtestet är således ett verktyg för att skapa mening och ett ramverk som möjliggör utvecklingen av självkännedom och metamedvetenhet.

Det mest effektiva, träffsäkra och omfattande Enneagrampersonlighetstestet för våra användare är iEQ9 som utvecklats av Integrative Enneagram Solutions.

Gurudumu la Enneagram la aina tisa za utu Enneagram-typ 9 Anpassningsbar Fredsmäklare Enneagram-typ 1 Kritisk Perfektionist Enneagram-typ 2 Omtänksam Hjälpare Enneagram-typ 3 Effektiv Uträttare Enneagram-typ 4 Intensiv Individualist Enneagram-typ 5 Tystlåten Specialist Enneagram-typ 6 Lojal Skeptiker Enneagram-typ 7 Entusiastisk Visionär Enneagram-typ 8 Aktiv Utmanare
Ufafanuzi na maana ya Enneagram

Vad är Enneagrammet och vad betyder det?

Enneagrammet är en modell för mänsklig psykologi och personlighetsteori som utgår från att varje person har en unik och medfödd personlighetsstruktur, eller "essens", som formar deras sätt att se på världen och sig själva.

Ordet "Enneagram" härstammar från de grekiska orden "ennea" som betyder "nio" och "grammos" som betyder "något skrivet" eller "en figur". Enneagramsymbolen består av en cirkel med nio jämnt fördelade punkter, där varje punkt representerar en av de nio personlighetstyperna. Modellen har sitt ursprung långt tillbaka i historien.

Dessa personlighetstyper kännetecknas av en unik kombination av styrkor, svagheter, omedvetna drivkrafter, rädslor och triggers som formar individens tankar, känslor och handlingar. Enneagrammet är inte bara ett verktyg för att förstå oss själva och andra, utan också ett kraftfullt redskap för personlig utveckling, självmedvetenhet, självinsikt och andlig tillväxt. Det kan hjälpa oss att förstå våra egna och andras motiv och beteenden, vilket kan leda till mer harmoniska relationer, bättre kommunikation och effektivare problemlösning.

Vad kan Enneagrammet göra för mig?

Enneagrammet kan användas för att hjälpa oss att bättre förstå våra egna och andras personligheter, samt för att utveckla större självinsikt och självacceptans.

Vad är de nio Enneagramtyperna?

Här följer korta beskrivningar av de 9 personlighetstyperna. Klicka på länkarna för att läsa mer om varje typ. För att få ut mesta möjliga av Enneagrammet rekommenderar vi dock att du gör det officiella Enneagramtestet som är vetenskapligt validerat. Är du nyfiken på att upptäcka din egen Enneagramtyp? Gör iEQ9-testet och få en 20-sidig standardrapport eller en omfattande 44-sidig professionell rapport som ger värdefull vägledning på din resa mot att lära känna ditt sanna jag och hur du på riktigt kan bli den bästa versionen av dig själv.

ennea icon type 8
ENNEAGRAMTYP 8 Den Aktiva Utmanaren Åttor är naturkrafter med en stark utstrålning och personlighet. De värdesätter kontroll och är på sin vakt, men samtidigt omtänksamma och beskyddande mot sin omgivning. Eftersom de döljer sin sårbarhet bakom en tuff och rättfram fasad kan de upplevas som skrämmande och konfrontativa. Vid högre integration kombinerar de sin direkthet med medkänsla, samarbetar med andra och verkar för det större goda.
ennea icon type 2
ENNEAGRAMTYP 2 Den Omtänksamma Hjälparen Tvåor vill möta andras behov på ett hjälpsamt och stöttande sätt. De är varma, generösa och människoorienterade. De söker bekräftelse i sina relationer och kan bli sårade och arga om de känner sig ouppskattade. Ibland engagerar de sig för mycket i andras liv och riskerar att bli manipulativa. Deras utmaning är att ge villkorslöst och att ta hand om sig själva lika väl som de tar hand om andra.
ennea icon type 5
ENNEAGRAMTYP 5 De Tysta Specialisterna Femmor är privata individer med ett rikt inre liv. De observerar och utforskar hur världen fungerar. De har svårt att dela med sig av tankar och känslor och kan uppfattas som socialt avvaktande eller ointresserade. Vid lägre integration kan femmor dra sig undan, bli antagonistiska och aggressivt försvara sin isolering. Vid högre integration är de intellektuella pionjärer som osjälviskt delar med sig av sin insiktsfulla visdom.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM-TYP 9 Den Anpassningsbara Fredsbevararen Nior är diplomatiska och lyhörda för andras idéer, ofta i rollen som underlättare eller medlare i grupper. De fungerar som ett sammanhållande kitt mellan människor med sitt vänliga, jordnära och stabila sätt. De har svårt att stå upp för sin egen ståndpunkt, säga nej och undviker ofta konflikter. Vid hög integration är de självständiga och självrespekterande, och agerar med självmedvetenhet och autonomi.
ennea icon type 3
ENNEAGRAM-TYP 3 Den Effektiva Uträttaren Treor är handlingskraftiga och tenderar att vara praktiska, framgångsorienterade och uppgiftsdrivna. De projicerar en polerad persona eller image. De är tävlingsinriktade och gör uppoffringar för att nå sina mål och framstå som framgångsrika. De riskerar att bli utbrända eller arbetsnarkomaner och kan ta till oärliga eller opportunistiska metoder för att vinna. Vid högre integration strävar de efter självacceptans och autentiskt inflytande, och kopplar samman hjärta och handling.
ennea icon type 6
ENNEAGRAM-TYP 6 Den Lojala Skeptikern Sexor har lätt att uppfatta potentiella faror och risker. De agerar utifrån en känsla av oro och tänker på ett skeptiskt sätt. De värdesätter tillit, ansvar och lojalitet och behöver känna sig trygga och tillhöra. Vid lägre integration kan de vara paranoida, reaktiva och osäkra när lojalitet övergår i beroende och överkänslighet. Vid högre integration utstrålar självförsörjande, engagerade och jordnära sexor förtroende till sin omgivning och hanterar risker på ett motståndskraftigt sätt.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM-TYP 1 Den Strikta Perfektionisten Ettor strävar efter förbättring och rätt handling, att se till att saker görs på rätt sätt. De är principfasta med en tydlig känsla för rätt och fel, och kan framstå som idealistiska, självgoda eller dömande. De organiserar sin värld och värdesätter fakta, precision och tydlighet, och arbetar hårt för att undvika misstag. Deras styrka ligger i urskiljningsförmåga, utvärdering och att veta vad som är rätt.
ennea icon type 4
ENNEAGRAM-TYP 4 Den Intensiva Individualisten Fyror söker mening, djup och äkthet. De är känslomässigt lyhörda och uppmärksamma på sin omgivning; kreativa och uttrycksfulla som individer. De kan upplevas som känslomässigt nyckfulla, dramatiska och fokuserade på sina egna behov eller vad som saknas i deras liv. När fyror integreras kommer de i kontakt med sin inre kreativa röst och kan skilja sin identitet från sina känslor.
ennea icon type 7
ENNEAGRAM-TYP 7 Den Entusiastiska Visionären Sjuor söker variation och stimulans. De är en nöjesälskande typ som tar sig an utmaningar med optimism och engagerar sig i livet på ett framtidsorienterat sätt. I grupper bidrar de med kreativitet, energi och optimism och knyter lätt vänskapsband. För andra kan de verka distraherade, hedonistiska, okänsliga eller oansvariga. Sjuor är ofta olyckliga men förnekar detta och flyr in i hyperaktivitet och impulsivt njutningssökande. Vid högre integration är de närvarande och finner glädje inom sig själva.
Je! Aina 27 ndogo na Silika ni zipi, na kwa nini zina umuhimu?

Vad är de 27 undertyperna och instinkterna, och varför spelar de roll?

Vi har alla tre grundläggande instinktiva drivkrafter som är avgörande för den mänskliga upplevelsen - alla tre finns inom oss som nödvändiga, kroppsförankrade, primitiva krafter. De är skilda från personligheten och ligger bakom våra livsstrategier, som, även om de ofta är omedvetna, kraftfullt styr vårt grundläggande sätt att vara.

Även om alla dessa tre instinkter alltid är närvarande, blir en av dem dominant och är lättare att få tillgång till och därmed enklare att använda än de andra. När den dominanta instinkten smälter samman med kärntypen och grundrädslan, formas en ny karaktärsstruktur. Dessa är de 27 undertyperna enligt Claudio Naranjos modell.

IEQ9 Enneagramtestet är utformat för att tydligt identifiera din dominanta instinkt och på ett träffsäkert sätt avslöja din undertyp.

Läs mer om de 27 undertyperna
Vituo ni nini?

Vad är centren?

I sina fjärde vägen-läror förklarade Gurdjieff att vi fungerar med tre "hjärnor" som påverkar vårt sätt att tänka, känna och agera. Dessa är Tänkande (huvudcentrerat), Känsla (hjärtcentrerat) och Handling (kropps- eller handcentrerat). Oftast är ett av dessa centra dominant, och vi behöver medvetet utveckla användningen av de andra två. Någon kanske säger att de tänker sina känslor, agerar innan de tänker, eller att deras känslor ofta hindrar dem från att tänka klart.

Det finns en stark koppling mellan Enneagramsystemet och centren, så pass att de nio typerna kan delas in i tre triader, där var och en har sina egna underliggande beteendemönster. De huvudcentrerade Enneagramtyperna (E5, E6 och E7) brottas med rädsla och cynism, de hjärtcentrerade typerna (E2, E3 och E4) har utmaningar kring självbild, sorg och skam, medan de kroppscentrerade typerna (E8, E9 och E1) tampas med kontrollbehov och ilska.

iEQ9-testet innehåller en bedömning av centren och ger praktiska coachingtips för att skapa balans mellan dem.

Läs mer om centren
Vituo ni nini?
Mabawa ni nini?

Vad är vingarna?

Vingarna syftar på de två Enneagramtyperna som ligger intill din kärntyp i cirkeln. Dessa "nära grannar" påverkar dig men ändrar inte din grundläggande personlighet. Om kärntypen är som glassen i en skål, är vingarna såsen du tillsätter. Det är inte en helt ny glassort, bara smakerna från typerna bredvid. Vi har alla tillgång till båda vingarna, och var och en erbjuder olika resurser och egenskaper som vi ibland har nytta av. Ibland känns en av dessa vingar mer bekant eller dominant. Vissa gillar inte att tillsätta så mycket "sås" alls (ren typ eller milda vingar), andra häller på rejält (starka vingar), och en del använder båda lika mycket (balanserade dubbelvingar).

Med hjälp av vingarna kan vi förstå typerna inte bara var för sig, utan också i relation till varandra. Eftersom Enneagramtyperna bildar ett spektrum eller kontinuum, kan en koppling till dina vingar ge dig en bättre förståelse för nyanserna i din resonerande typ. Genom att luta oss mot våra vingar, åt det ena eller andra hållet, vidgar vi våra perspektiv och breddar vårt känslomässiga och beteendemässiga register. Vingarna kan också hjälpa oss att förstå spänningarna och påverkan vi upplever när vi känner oss fast, och skapa möjligheter att vända ett dilemma till en chans att utvecklas. iEQ9:s träffsäkra Enneagramtest visar hur du på ett effektivt sätt kan använda dina vingar för personlig utveckling.

Läs mer om vingarna
Je, ni Mistari gani kwenye ishara ya Enneagram?

Vad är linjerna på Enneagramsymbolen?

Linjerna följer två sekvenser: 3-6-9 och 1-4-2-8-5-7-1. Dessa linjer symboliserar rörelse, dynamik i förändring och starka polariteter. De indikerar inflytanden och samspel mellan typerna, mönster av energiflöde. Även om vår kärntyp förblir konstant som en "hemmabas", har vi också förmågan att färdas, eller till och med dras, längs dessa förbindelselinjer. Varje typ eller siffra är kopplad till den på andra änden av linjen, som en polaritet eller paradox att leva sig in i.

Att röra sig längs linjerna innebär ett betydande skifte i perspektiv eller synvinkel, vilket gör det möjligt för oss att kliva ur vårt typiska mönster och reaktioner och hitta nya sätt att möta världen omkring oss. Linjerna erbjuder därmed rika möjligheter för utforskning och utveckling, eftersom de ger balans och nya resurser till vår kärntyp. I bästa fall arbetar vi för att utveckla förmågan att vara flytande längs linjerna som ett kontinuum, som en väg för vårt integrerade jag att röra sig på.

Läs mer om linjerna
Je, ni Mistari gani kwenye ishara ya Enneagram?
Viwango vya Maendeleo ni vipi?

Vad är utvecklingsnivåerna?

Nivåerna syftar på graden av självbehärskning som vi hittills har uppnått på vår integrationsresa genom livet. Detta är ett mått som förändras över tid i takt med att vi växer och utvecklas, eller när våra omständigheter blir mer eller mindre utmanande. Även om integrationen inte är statisk och människor kan pendla mellan beteenden som kännetecknar hög och låg integration beroende på sammanhang, tenderar de flesta att uppvisa en koncentration av energi och beteende på en viss integrationsnivå över tid.

Läs mer om integrationsnivåerna

Vad är iEQ9 Enneagram personlighetstest och varför anses iEQ9 vara det officiella Enneagramtestet?

Det integrativa Enneagramtestet är en intelligent och dynamiskt anpassningsbar bedömning. På bara 30 minuter får du en omfattande analys som mäter din Enneagram-profil, 27 undertyper, centra, vingar, linjer, integrationsnivåer samt 6 dimensioner av stress och belastning.

Påbörja din resa mot ökad självkännedom redan idag!

Köp iEQ9 Enneagramtestet

Vad är det som gör iEQ9-testet unikt? Vår bedömning bygger på omfattande forskning och uppdateras ständigt med de senaste rönen inom psykologi, mindfulness och neurovetenskap. Du kan lita på att vår fullständiga rapport och resultat är giltiga, träffsäkra och tillförlitliga. Våra experter inom psykometri och datavetare har ägnat mer än 12 år åt att finslipa vår bedömning, för att säkerställa att det inte bara är det mest exakta testet (+95%) utan också användarvänligt och tillgängligt för alla, enligt American Journal of Psychiatry.

Det finns många gratis Enneagram-tester på nätet, men inget av dem har genomgått 12 års omfattande forskning och utveckling. De flesta har satts ihop av personer med begränsad kunskap inom psykometri eller som använder statistisk validering, stordata och vetenskaplig test-retest-metodik för att förbättra resultatet. Grundaren av Integrative har arbetat direkt med Claudio Naranjo för att anpassa kärnlärdomarna utifrån hans expertis. Tillförlitligheten hos iEQ9 stärks av att över 4000 professionella utövare använder det dagligen med sina klienter, på stora företag som Google, NASA, Microsoft och Amazon.

Många berättar för oss att de upplever iEQ9-frågeformuläret som lättanvänt trots att det är omfattande, integrerat, dynamiskt och anpassningsbart. Testet består av 175 frågor som hämtas intelligent från en databas med 2000 frågor, och tar bara cirka 30 minuter att slutföra. Du skulle behöva göra flera alternativa tester för att få motsvarande insikter som iEQ9-rapporten ger. I bakgrunden uppdateras ständigt statistisk validering och unika maskininlärningstekniker för att ytterligare öka precisionen. Du kan lita på att vi har utvecklat expertisen, med vägledning av gedigen teori, för att ge dig en världsklass-karta över ditt inre.

Jaribio la utu la iEQ9 Enneagram ni nini na kwa nini iEQ9 inaonekana kama jaribio rasmi la Enneagram?

Vad är fördelarna med att göra Enneagramtestet?

Under de senaste decennierna har Enneagrammet visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen inom personlig utveckling och coaching. Genom att använda Enneagrammet kan man inte bara snabbt nå djupa insikter, personlig tillväxt och integration, utan också skapa en hållbar och omfattande utvecklingsprocess över tid.

FÖRDELARNA MED Ökad självinsikt och personlig utveckling

Benefits for Personal self-awareness and self-development

En av Enneagrammets största fördelar är att det skapar en djupare självinsikt kring våra drivkrafter. Det hjälper oss att förstå de bakomliggande orsakerna till våra handlingar och beteenden, vilket i sin tur kan leda till ökad medvetenhet och självförtroende.

Enneagrammet ger oss också möjlighet att bearbeta känslomässiga kärnfrågor. Genom att förstå motiven bakom våra handlingar kan vi lösa olösta känslomässiga problem som kan hålla oss tillbaka.

Dessutom erbjuder Enneagrammet ett ramverk för att förstå både funktionella och dysfunktionella beteenden som härstammar från våra kärnmotivationer. Detta kan hjälpa oss att identifiera beteenden och blinda fläckar som inte gynnar oss och vägleda oss i att utveckla sundare tankesätt och agerande.

Benefits for Personal self-awareness and self-development

En av de viktigaste fördelarna är att Enneagrammet leder till en större förståelse för och djupare medkänsla med både oss själva och andra. Genom att förstå andras drivkrafter kan vi utveckla mer empati och bättre förstå deras handlingar.

Enneagrammet visar också vägen till personlig utveckling och integration. Det kan dessutom öka vår produktivitet och motivation genom att hjälpa oss förstå våra unika styrkor och svagheter samt sätta upp mål som överensstämmer med våra kärnmotivationer. Slutligen skapar Enneagrammet ett språk och ett meningsskapande ramverk som går djupare än en personlighetsbaserad ansats och stärker autentiskt ledarskap, kraft och inflytande.

Läs mer för individer
Benefits for Personal self-awareness and self-development

FÖRDELARNA FÖR Proffs, team och ledare

Benefits for Professionals, teams and leaders

Enneagramtestet är ett ovärderligt verktyg för yrkesverksamma och ledare då det kan bidra till att minska fördomar och kritik gentemot andra, samtidigt som det bygger förståelse och tolerans. Genom att erbjuda ett ramverk för att förstå motivationen bakom varje medlem, kan Enneagrammet hjälpa ledare att se bortom ytliga olikheter och uppskatta varje medlems unika styrkor och bidrag.

Dessutom ger Enneagrammet ett ramverk för att skapa mening i konflikter och utmaningar. Istället för att skylla strider på "personlighetsskillnader", tillåter Enneagrammet medlemmar att identifiera underliggande drivkrafter som kan bidra till konflikten. Detta kan leda till mer effektiva, motståndskraftiga och bestående lösningar.

Det möjliggör också för team att gå bortom traditionella "brytpunkter" och ompolarisera sig. Detta kan leda till förbättrade arbetsrelationer och ökad produktivitet.

Benefits for Professionals, teams and leaders

Vidare kan iEQ9:s träffsäkra test också förbättra affärsprocesser genom att ge en djupare förståelse för gruppmedlemmarnas inbördes relationer, vilket leder till bättre kommunikation och ett nytt språkramverk för teamdynamik. Kort sagt kan Enneagrammet vara ett kraftfullt verktyg för att förbättra teamdynamik, kommunikation och i slutändan produktiviteten på arbetsplatsen.

iEQ9:s fullständiga teamrapport kan användas av coacher tillsammans med ledare för att avsevärt förbättra deras motståndskraft. Den använder en unik fraktal matematisk algoritm för att generera en gruppgestalt.

Läs mer för yrkesverksamma
Benefits for Professionals, teams and leaders

FÖRDELARNA FÖR Organisationer, företagskultur och medarbetarnas välbefinnande

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Enneagramtestet har en enorm potential för organisationer, företagskultur och medarbetarnas tillfredställelse. Det förändrar sättet som team samarbetar genom att ge en djupgående inblick i varje medlems drivkrafter och mål. Denna förståelse kan bidra till att minska arbetsplatspolitik och främja samarbete, vilket leder till färre konflikter och förbättrad teamdynamik.

Enneagrammet fungerar som en riktig game-changer för förändringsledning, då det ger individer möjlighet att lättare acceptera och anpassa sig till organisatoriska förändringar. En djupare insikt i teammedlemmarnas motivationer och beteendemönster gör att organisationer kan hantera förändringar med större självförtroende, vilket minskar rädsla och oro.

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Organisationer kan frigöra sin arbetskrafts fulla potential genom att förstå varje medlems unika styrkor och bidrag. Denna integration skapar en kreativ och produktiv arbetsmiljö som driver prestationer och ökar den övergripande produktiviteten.

Enneagramtestet är också ett värdefullt verktyg för projektledning och ledarskap, då det ger en struktur för effektiv organisering och genomförande av projekt. Detta leder till ökad integritet inom organisationen, förbättrar kommunikationen och möjliggör upptäckten av dolda talanger.

Kulturförändring och effektiv kommunikation är avgörande faktorer för en positiv och produktiv arbetsmiljö. Enneagrammet spelar en betydande roll i att främja båda dessa aspekter och bidrar därmed till medarbetarnas glede och övergripande välbefinnande. Detta ramverk gör det också möjligt för organisationer att utveckla mer kraftfulla talent- och utbildningsprogram som lyfter individens tillväxt och utveckling.

Läs mer för organisationer
Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Vad skiljer personlighetstestet Enneagram från MBTI?

Mchoro wa Enneagram

Enneagramtest

iEQ9 Enneagramtestet ger en djupgående insikt i din personlighetstyp och hur du kan utvecklas. Testet identifierar 27 nyanserade undertyper och erbjuder en dynamisk modell för personlig tillväxt mot högre nivåer av välmående och funktion. iEQ9 förklarar de underliggande drivkrafterna och tankemönstren som formar ditt beteende, och belyser både dina styrkor och utvecklingsområden. Testet förutser även hur olika personlighetstyper interagerar i komplexa sociala sammanhang. Med rötter i andliga och psykologiska läror ger iEQ9 ett djupt meningsfullt perspektiv för dig som strävar efter självförverkligande.

 • Hjälper dig att lära känna dig själv på djupet och utvecklas till nya nivåer
 • Synliggör de kärnmotivationer och rädslor som ligger bakom ditt beteende
 • Ger tydliga och konkreta vägar för personlig tillväxt och utveckling
 • Förutser hur du fungerar i komplexa situationer och relationer
 • Knyter an till djupare andliga och psykologiska insikter
arrow down icon
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator har som mål att kategorisera individer i 16 olika personlighetstyper utifrån egenskaper som extraversion och intuition. Även om forskning stödjer giltigheten av dessa egenskaper för vissa syften, saknar MBTI en heltäckande modell för att vägleda personlig utveckling över tid. Med sin betoning på observerbara egenskaper missar MBTI ofta nyanserna och komplexiteten som är inneboende i den mänskliga personligheten och motivationen. Trots detta fortsätter MBTI att vara populärt, särskilt vid rekrytering.

 • Fokuserar på ytliga personlighetsdrag, inte den bakomliggande drivkraften
 • Erbjuder inget ramverk för personlig utveckling
 • Belyser inte blinda fläckar, fördomar och vanor
arrow down icon
Styrkefinnaren

Styrkefinnaren är ett test som kartlägger en persons främsta talanger och förmågor utifrån en lista på 34 styrkor. Genom att lyfta fram områden där man har störst kompetens kan detta verktyg vara till hjälp vid karriär- och ledarskapsutveckling. Testet har dock en obalanserad approach eftersom det enbart fokuserar på styrkor snarare än personligheten som helhet. Modellen saknar ett konceptuellt ramverk som visar hur olika styrkor samspelar och utvecklas över tid. Även om Styrkefinnaren kan vara en bra utgångspunkt behöver den kompletteras med andra perspektiv.

 • Fokuserar enbart på styrkor och bortser från svagheter och utvecklingsområden.
 • Saknar förståelse för hur styrkor interagerar dynamiskt i olika situationer och relationer.
arrow down icon
Femfaktormodellen

Femfaktormodellen hävdar att personlighet kan beskrivas med hjälp av fem breda egenskaper: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Forskning stödjer att dessa egenskaper ger en övergripande bild av en persons karaktärsdrag. Dock saknar femfaktormodellen nyanser på grund av sitt fokus på endast fem egenskaper. Den förklarar inte tillräckligt väl de underliggande drivkrafterna bakom beteenden och har inte heller ett dynamiskt perspektiv på hur personligheten kan förändras över tid. Även om modellen är användbar, behövs kompletterande verktyg för att täcka in det som femfaktormodellens begränsade omfattning missar.

 • Fokuserar på egenskaper och beteenden, inte varför du gör som du gör
 • Ger ingen inblick i de djupare motiven, rädslorna, beteendemönstren och copingstrategierna
arrow down large icon

9 Types-modellen kan vara ett mer användbart verktyg när det gäller att utforska skuggsidor och blinda fläckar, få personlig insikt, samt inom rådgivning, terapi och på arbetsplatsen.

Enneagrammet erbjuder en mer djuplodande och heltäckande förståelse för din fullständiga personlighet och de underliggande drivkrafterna bakom ditt beteende.

Att förstå din Enneagram-typ

Kuelewa Aina yako ya Enneagram

Att upptäcka sin Enneagram-typ kan vara en livsförändrande upplevelse som ger en djupare insikt om sig själv och hur man samspelar med omvärlden. Genom att belysa ens styrkor, svagheter och omedvetna drivkrafter kan modellen med de nio typerna öppna dörren till ökad självkännedom och självacceptans.

Att ta reda på sin personlighetstyp är en process som kan innefatta flera olika metoder. En del föredrar kanske att göra ett test, arbeta med en erfaren Enneagram-coach eller helt enkelt studera de olika kärntyperna för att se vilken som känns mest träffande. iEQ9 är förmodligen det närmaste man kan komma en vattentät metod för att fastställa sin Enneagram-typ.

När man väl har fått en tydligare bild av sin typ är det minst lika viktigt att vara medveten om sina blinda fläckar - de områden där man är mest benägen att ha svårigheter. En typ 8 kan till exempel ha svårt att visa sårbarhet, medan en typ 4 ofta brottas med självtvivel. Genom att känna till dessa blinda fläckar kan man jobba med att övervinna dem och utvecklas som människa.

Umuhimu wa kuelewa aina ya utu wa mtu

Vikten av att förstå sin personlighetstyp

Att förstå sin Enneagramtyp har en betydelse som sträcker sig långt bortom självupptäckt. Det påverkar både ditt personliga välbefinnande och ditt yrkesliv på ett djupgående sätt. Genom att bli medveten om dina styrkor och svagheter kan du förbättra din kommunikation, problemlösningsförmåga och relationer, vilket leder till större framgångar i karriären. Dessutom kan insikten om din typ visa dig de bästa sätten att ta hand om dig själv på ett känslomässigt, fysiskt och andligt plan.

Enneagramtestet och modellen ger dig en struktur för att förstå din personlighet och ditt beteende. De är värdefulla verktyg för personlig utveckling och ökad självkännedom. Genom att få en djupare förståelse för vad som driver dina tankar, känslor och handlingar kan du utveckla större självacceptans och en helhetssyn på dig själv. Dessutom, genom att identifiera områden där du kan växa, erbjuder Enneagrammet en vägkarta för att nå din fulla potential. Det inspirerar dig till ett liv präglat av självupptäckt och personlig utveckling.

Umuhimu wa kuelewa aina ya utu wa mtu
Je, Enneagram inaweza kutumika katika uongozi, ujenzi wa timu?

Kan Enneagrammet tillämpas inom ledarskap och teambyggande?

Enneagramtestet eller bedömningen kan användas i olika sammanhang, exempelvis för att stärka motståndskraften hos ledare eller för att upptäcka och frigöra teamdynamik. Att känna till personlighetstyperna hos varje medlem kan till exempel vara fördelaktigt för att uppnå effektiv kommunikation och samarbete. Vid ledarskapsutveckling kan Enneagrammet användas för att fokusera på och utveckla styrkor samt för att hantera blinda fläckar. Vid konfliktlösning kan modellen användas för att förstå de olika inblandade parternas drivkrafter och perspektiv.

Sammanfattning

Bland alla modeller för personlighetstyper utmärker sig iEQ9-testet och Enneagrammet som det mest omfattande och träffsäkra. Det kan vara ett ovärderligt verktyg för personlig utveckling och mognad genom att ge en ram för att förstå ens personlighet och beteende. Enneagrammet kan tillämpas i olika sammanhang som coaching, mentorskap, ledarskapsutveckling och förbättring av team. Det kan också användas för att belysa ens största utmaningar och hur man kan hantera dem. Genom att förstå sin Enneagramtyp kan man identifiera problemområden och ta fram strategier för att tackla dessa utmaningar.

Enneagrammet har dock begränsningar och är inte en universallösning för att förstå personlighet. Det bör användas som ett verktyg för självreflektion och självinsikt, och i kombination med andra personlighetsramverk och bedömningar. Det finns olika resurser tillgängliga för den som vill fortsätta lära sig om Enneagrammet, som böcker och workshops.

Ta första steget mot ditt nya liv idag.

Välj en typ att utforska djupare
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Börja din resa mot ökad självkännedom
och personlig utveckling idag!

UPPTÄCK DIN ENNEAGRAMTYP med iEQ9

Det integrativa Enneagramfrågeformuläret är en dynamiskt anpassningsbar och intelligent utvärdering. Det tar cirka 30 minuter att genomföra och mäter din Enneagram-profil, 27 undertyper, centra, vingar, linjer, integrationsnivåer och 6 dimensioner av belastning.

Upptäck din typ

Navigering