Enneagram in Business and Organizations
Produkty iEQ9

Enneagram pro byznys

Enneagram představuje jedinečnou možnost, jak sladit, propojit a zefektivnit různé iniciativy rozvoje organizace ve vaší firmě nebo ve firmách vašich klientů. Naše firemní řešení přinášejí hluboký a zrychlený rozvoj leadershipu, posilují týmovou spolupráci, zlepšují komunikaci a zvyšují produktivitu, což se v konečném důsledku pozitivně odráží na hospodářských výsledcích.

Výhody:

 • Jediný 30minutový dotazník poskytuje data pro řadu intervencí, snižuje únavu z vyplňování, pomáhá zaměstnancům vidět souvislosti mezi různými aktivitami rozvoje organizace a vytváří sdílený jazyk a pocit soudržnosti v celé firmě.
 • Enneagram je víc než model osobnosti - tento mocný soubor nástrojů nabízí také rámec pro zamyšlení nad skupinovou a komunitní dynamikou a hybateli, stejně jako proces, který lze využít k záměrné a ukotvené cestě změny.
 • Maximalizujte návratnost investic (ROI) a hloubku vašich rozvojových aktivit s nástrojem, který vnáší emoční inteligenci a hluboké sebeuvědomění do všech aplikací.
 • Zrychlete a podpořte hluboké proměny firemní kultury, vzdělávání, rozvoje a angažovanosti tím, že propojíte zaměstnance s nejhlubšími úrovněmi sebepoznání. Vhled do individuálních motivátorů a hnacích sil umožňuje hlubší a rychlejší změnu, přizpůsobené cesty proměny a efektivní, udržitelnou transformaci.
 • Poskytuje rámec pro hluboké zkoumání "proč" za projeveným chováním nebo odporem, což otevírá dveře průlomovým řešením. iEQ9 dává vhled do toho, co různé lidi vnitřně motivuje, co je vtahuje a jaká jsou rizika odpojení nebo vyhoření.
 • Podpořte své manažery, lídry a kouče tipy a návrhy efektivních rozvojových aktivit a strategií pro každého jednotlivce i skupinu. Sada produktů iEQ9 se nezaměřuje jen na "co" hodnocení, ale nabízí také úvahy a návrhy "a co teď, co dál?" pro další vývoj a posun vpřed.

Klíčové využití enneagramu při rozvoji byznysu a organizací:

Enneagram je katalyzátorem rozvoje organizace na individuální, týmové i celofiremní úrovni. Vhled založený na enneagramu dokáže odhalit hluboké motivace a změnit chování, což mu dává velkou sílu v kontextu složitého adaptivního systému, jakým je tým nebo organizace. Jelikož promlouvá k vnitřním pohnutkám, enneagram významně přispívá k angažovanosti, řízení změn, firemní kultuře, rozvoji týmu a soudržnosti organizace. V týmech a širších uskupeních enneagram nabízí jak diagnostiku, tak příležitosti k růstu tím, že odráží současný stav a zároveň skrývá klíč k novým vzorcům chování a řešením.

Enneagram není povrchní nástroj poskytující rychlý a prchavý vhled – jeho hloubka a mnohovrstevnatý přístup umožňují postupné rozvíjení a přizpůsobování cesty organizace v čase. Klienti zjišťují, že enneagram v nich i nadále rezonuje, jak se mění a rostou, což jim umožňuje pronikat stále hlouběji a využívat jemnější a účinnější cesty k rozvoji.

Enneagram for Business and Organisation development

Týmy

Týmy hrají v organizacích klíčovou roli a někteří odborníci dokonce tvrdí, že lidé neodcházejí z organizací jako takových, ale zůstávají nebo odcházejí kvůli svému týmu a přímému nadřízenému. Rostoucí požadavky na flexibilitu, rychlé změny a spolupráci vedou mnoho organizací k redesignu jejich struktur směrem k menší hierarchii a plošším týmovým uspořádáním. Tento posun k větší týmové práci a spolupráci klade na jednotlivé zaměstnance vyšší nároky na osobní zodpovědnost za sebe i za to, jak se zapojují do týmů, což vyžaduje vysokou úroveň emoční inteligence a sebereflexe. Enneagram nabízí hluboký vhled jak do kultury, hodnot a překážek jednotlivců, tak i celých týmů. Posiluje tým skrze hlubší vzájemné porozumění a porozumění sobě samým a ukazuje možné cesty k růstu a rozvoji.

Enneagram for Business and Organisation development
Enneagram for Leadership development

Rozvoj leadershipu

V organizacích 21. století toho od leadershipu očekáváme opravdu hodně – poskytování strategické jasnosti, individuální mentoring a růst, vedení změn a angažovanosti, podporu diverzity a inkluze a mnohem víc! Klíčovou překážkou je často vlastní sebeuvědomění lídrů a jejich schopnost se měnit. Naši klienti opakovaně zjišťují, že iEQ9 nabízí skutečné průlomy díky zaměření na sebeuvědomění, emoční inteligenci a kapacitu pro vertikální rozvoj, neustálé učení se a růst skrze hluboké spojení s jejich autentickým já. Lídři také získávají vhled do různých motivací a hnacích sil ostatních, což posiluje jejich efektivitu v roli koučů a mentorů.

Enneagram nabízí rozmanitý pohled na leadership, který uznává devět (nebo 27) různých forem moci a otevírá možnost rozvíjet více lídrů z různorodých prostředí a úrovní. Tento rámec překračuje tradiční, omezené představy o leadershipu, jako například "lídři neukazují slabost" nebo "lídři mají odpovědi na všechno". Naopak vybízí lídry, aby vstoupili do své vlastní síly skrze jedinečnou cestu rozvoje, namísto snahy napodobovat ostatní kolem sebe.

Enneagram for Culture development

Firemní kultura

Kultura je v moderních organizacích považována za klíčový zdroj konkurenční výhody, přesto tvrdošíjně odolává snahám o její "navržení" nebo "změnu" na vysněnou podobu. iEQ9 nabízí příležitost vnímat, analyzovat a proniknout hluboko do základních předpokladů a přesvědčení, které tvoří organizační DNA vyjádřené ve vaší kultuře, a odhalit tak strategie a příležitosti, jak tuto kulturu formovat, ladit a využívat k maximalizaci jejího potenciálu.

Naše nástroje pro práci s kulturou:
 • Odhalte "těžiště" a limitující přesvědčení, která jsou základem vaší kultury, a klíčové kroky k jejímu posunu
 • Zmapujte kultury a subkultury postavené na odlišných hodnotách v různých částech organizace
 • Ponořte se hluboko "pod hladinu", abyste identifikovali a pojmenovali omezující přesvědčení, hodnoty nebo obavy, které mohou vaši kulturu držet "na místě" a bránit změnám
 • Ukažte nejvhodnější páky pro formování kultury různorodých skupin a týmů tím, že porozumíte, jak jedinečné individuální nebo skupinové hodnoty interagují se širší kulturou.
Enneagram for Culture development
Enneagram for Employee Engagement

Zapojení zaměstnanců

„V rámci vyvíjející se společenské smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se pracovníci stávají „dobrovolníky", které je třeba každý den znovu motivovat a získávat." – Průzkum Deloitte HC

V posledních letech organizace investovaly značné množství času, zdrojů a energie do budování angažovanosti zaměstnanců, která zůstává klíčovou prioritou. To naznačuje, že angažovanost je ovlivňována řadou faktorů, jež mohou být individuální a lokální povahy, což klade odpovědnost na bezprostředního manažera a tým. iEQ9 poukazuje na varovné signály a příznaky přetížení, vyhoření a sociálního odpojení u různých jednotlivců, a zároveň nabízí návrhy na odhalení slepých míst a příležitostí k zapojení na kolektivní i individuální úrovni. Tento přístup umožňuje strategicky řešit tuto zásadní výzvu.


Enneagram for Coaching, Mentoring and Talent development

Koučink, mentoring a rozvoj talentu

Abychom mohli efektivně mentorovat, koučovat a rozvíjet talenty, musíme pro každého jednotlivce vytvořit personalizovanou cestu a strategii rozvoje. To představuje pro manažery zásadní výzvu v tom, na co se zaměřit a jak pracovat s různorodými koučovanými. Sada iEQ9 nabízí cesty a strategie rozvoje podle typu (pro 27 různých individuálních subtypů), které mohou lídři a mentoři diskutovat a aplikovat s jednotlivci, se kterými spolupracují. Díky tomu lze poskytovat koučink a rady takovým způsobem, že je jednotlivec dokáže vstřebat, zvnitřnit, řešit problémy a převzít odpovědnost za svůj vlastní rozvoj. Enneagram také lídrům umožňuje pochopit, že jejich vlastní hodnoty, motivace a preferovaný styl učení nemusí vždy vyhovovat ostatním. Vybízí je k přizpůsobení rozvojových strategií na základě robustní zprávy podložené daty.


Enneagram for Coaching, Mentoring and Talent development
Enneagram for Change and Diversity management

Řízení změn a diverzity

iEQ9 odhaluje organizaci sobě samé, nabízí nástroj k hluboké diagnostice odporu či motivace na úrovni základních příčin a poskytuje strukturovaný rámec pro vytvoření pohybu, který je v souladu s těmito poznatky. Enneagram je více než model osobnosti, nabízí také pohled na proces, který lze aplikovat k vedení záměrného a ukotveného procesu změny.

Abychom mohli změnit chování, musíme nejprve pochopit, proč se lidé chovají tak, jak se chovají – něco, čeho si sami nemusí být vědomi! Tento rámec pracuje s nejhlubšími úrovněmi odporu a motivace a nabízí nástroje k řešení nebo dokonce rozpuštění konfliktů a k přeformulování změny jako něčeho pozitivního. Rozmanitost enneagramu umožňuje začlenění silných stránek různých typů lidí (hnací síly, vizionáři, budovatelé vztahů, analytické typy) do procesu změny prostřednictvím robustního procesu založeného na výzkumu.

Enneagram for Learning and Development

Učení a rozvoj

S příchodem nových generací na pracoviště, rostoucími náklady na vzdělávání a rozvoj a vzestupem nezávislých pracovníků společnosti přehodnocují svůj přístup k učení a talentu s důrazem na jednotlivce. Naše produktová řada nabízí jedinečnou cestu rozvoje, podpořenou flexibilními formáty reportů a modulárními nabídkami. iEQ9 urychluje průlomové poznatky a prostřednictvím reflexe našich reportů vede jednotlivce k hlubokému uvědomění. Jednotlivci jsou vybaveni porozuměním vlastnímu stylu, překážkám a silným stránkám, které lze aplikovat prakticky na jakoukoliv výzvu v oblasti rozvoje nebo učení.

Enneagram for Learning and Development
Benefits of the iEQ9 for a Business

Přínosy iEQ9 pro vaši společnost

 • Více než pět let nepřetržitého zdokonalování prostřednictvím vědeckého výzkumu a vývoje učinilo dotazník iEQ9 z 95 % přesným. Na základě zpětné vazby od klientů neustále vylepšujeme jeho spolehlivost a validitu. iEQ9 využívá více než 450 akreditovaných uživatelů po celém světě a pro firemní klienty bylo vygenerováno přes 400 000 profilů.
 • Jediný 30minutový dotazník shromažďuje robustní a spolehlivá data, která lze následně interpretovat a využít v celé řadě různých formátů reportů a aplikací. Díky iEQ9 sbíráme informace a poskytujeme zpětnou vazbu na: 9 enneagramových typů a 27 podtypů, tři centra inteligence (myšlení, cítění a akce), 6 dimenzí stresu a zátěže, úrovně integrace, sociální styly, styly řešení konfliktů a odolnost.
 • Pro nadnárodní klienty překládáme dotazník iEQ9 a integrační zprávy z angličtiny do dánštiny, nizozemštiny, finštiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, portugalštiny, ruštiny a španělštiny. Zpráva je momentálně dostupná v angličtině a dánštině. Samotný dotazník iEQ9 si lze vyplnit v dánštině, nizozemštině, francouzštině, finštině, němčině, afrikánštině, norštině, španělštině, italštině, hebrejštině, thajštině, čínštině a portugalštině.
 • Všechny zprávy mají modulární strukturu a jsou plně přizpůsobitelné, což umožňuje zvolit si obsah, délku a zahrnutá data podle potřeby. Díky tomu si můžete vytvořit report přesně na míru potřebám vaší organizace a zaměřit se na informace, které jsou pro vaše firemní využití nejrelevantnější.

Možnosti reportů iEQ9 integrativního enneagramu

iEQ9 Report
Standardní verze pro jednotlivce

[23 STRAN]

Tato zpráva se zabývá specifickými konstrukty enneagramu, které napomáhají sebeuvědomění a osobní transformaci.

 • Základní typ enneagramu
 • Motivace, chování, psychodynamika
 • Slepá místa, silné stránky a výzvy
 • Centrum projevu
 • Styly triadických center
 • 27 podtypů
 • Vliv křídla
 • Sebeuvědomění a integrace
 • Úrovně zátěže x 6

iEQ9 Report
Individuals Professional

[42 STRÁNEK]

Tato zpráva rozšiřuje základní obsah Standardní zprávy. Přináší přidanou hodnotu profesionálům tím, že se zaměřuje na konkrétní oblasti kompetencí, které ovlivňují efektivitu a rozvoj.

 • + Kompletní obsah Standardní zprávy
 • Komunikace
 • Poskytování a přijímání zpětné vazby
 • Průvodce zpětnou vazbou pro všechny typy
 • Konflikt a spouštěče
 • Rozhodování
 • Vedení a management
 • Chování týmu
 • Koučinkový vztah

iEQ9 Report
Standardní verze pro týmy

[23 STRAN]

Tato zpráva přenáší proces vhledu a rozvoje na úroveň týmu. Přináší přidanou hodnotu pro zdraví a efektivitu týmů spolupracujících v rámci organizace. Zpráva obsahuje:

 • Týmová centra vyjádření
 • Styl a hodnoty týmu podle enneagramu
 • Dopad na vztahy, plánování, úkoly a cíle
 • Nezdravé vzorce chování v týmu
 • Fáze vývoje
 • Vlivy sekundárního stylu
 • Nerozvinuté styly
 • Kolektivní profil zátěže
 • Harmonie a Hornevianské skupiny
 • Týmové instinkty
 • Leadership
 • Dynamika mezi týmem a lídrem
In-House Bespoke Training

Firemní školení na míru

Enneagram nabízí organizacím jedinečnou příležitost sladit, propojit a zefektivnit různé rozvojové aktivity napříč odděleními a projekty. Abychom podpořili vaše dlouhodobé cíle v oblasti rozvoje organizace a budování kapacit, nabízíme přizpůsobené interní školení pro vaše interní odborníky zaměřené na využití tohoto nástroje ve vaší organizaci. Toto školení vychází z našich standardních čtyřdenních tréninkových workshopů a je uzpůsobeno tak, aby poskytlo potřebné hluboké porozumění, procvičilo, jak bude iEQ9 fungovat ve vaší organizaci či při intervenci, a podpořilo odborníky v integraci enneagramu s dalšími klíčovými iniciativami a procesy rozvoje organizace.

* Upozorňujeme, že interní školení je podmíněno minimálním počtem účastníků. Pro každého klienta bude vytvořen individuální návrh a kalkulace nákladů. Neváhejte nás kontaktovat a prodiskutovat s námi vaše potřeby.

Po absolvování školení budou vaši interní odborníci přizváni, aby se připojili k naší globální komunitě iEQ9. Získají tak přístup k průběžnému rozvoji dovedností, místním skupinám Komunity praxe a stovkám expertů po celém světě, kteří ochotně sdílejí své poznatky. Náš tým iEQ9 poskytuje soustavnou podporu a dbá na to, abychom slyšeli vaši zpětnou vazbu o tom, jak se můžeme neustále zlepšovat.

In-House Bespoke Training
iEQ9 Accredited Practitioners

Najděte si akreditovaného odborníka na iEQ9

Integrative Enneagram Solutions školí a certifikuje odborníky na enneagram po celém světě. Náš globální adresář členů obsahuje více než 4000 akreditovaných odborníků, kteří úspěšně absolvovali naše školení a prošli naším důkladným certifikačním procesem.

Mnozí z našich odborníků disponují rozsáhlými zkušenostmi a kvalifikací v oblasti rozvoje organizací a lidských zdrojů. V našem adresáři členů naleznete ty nejlepší odborníky, kteří vyhoví vašim specifickým potřebám.

Organizace využívající iEQ9

Integrative Enneagram Solutions úzce spolupracuje s firemními klienty z celého světa, včetně předních organizací z různých odvětví, jako jsou finanční služby, IT a telekomunikace, maloobchod, rychloobrátkové zboží, těžba a ropa, manažerské poradenství, média a zábava, státní správa a veřejné podniky, vzdělávání, farmacie a zdravotnictví. Enneagram nachází uplatnění na všech úrovních organizace, od řadových zaměstnanců až po vedoucí týmy.

Důvěryhodný partner předních světových značek

Trusted Brands using the iEQ9 Report Trusted Brands using the iEQ9 Report

Navigace