Enneagram Type 3 Personality - The Achiever - Competitive Achiever
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 3 - Charakteristika Soutěživého úspěšníka

competitive enneagram type 3 descriptive image

Trojky podle enneagramu si obvykle cení úspěchů a touží být nejlepší. Proto pro ně efektivita, výsledky, uznání a image hrají zásadní roli. Trojky usilovně pracují na dosažení úspěchu ve své zvolené oblasti a bývají velmi flexibilní a ochotné se přizpůsobit, aby svých cílů dosáhly. V tom nejlepším případě je ostatní vnímají jako pilné, zásadové a vnímavé jedince, kteří světu přinášejí dary naděje a integrity. Pokud se však trojky ocitnou v nezdravém rozpoložení, jejich přehnaná potřeba úspěchu může působit sebestředně a vrtkavě. Pramení to z pocitu vlastní hodnoty, který se odvíjí spíše od toho, co trojka dělá, než od toho, kým ve skutečnosti je.

Vnitřní dialog
"Svět oceňuje vítěze. Úspěch je pro mě naprostou nutností. Nesmím si dovolit selhat. Jsem definován tím, co dělám - abych si zasloužil své místo, musím být ve svém oboru nejlepší."
planning enneagram type 3 descriptive image

Mezi dary enneagramu trojky patří:

  • Ambice: Trojky jsou ctižádostivé a mají vůli i energii usilovat o to, aby byly nejlepší v čemkoli, do čeho se pustí. Věří ve svou schopnost uspět.
  • Efektivita: Vynalézavá trojka ví, jak dělat věci účinně a produktivně.
  • Přizpůsobivost: Trojky se nejen ochotně přizpůsobují, aby dosáhly svých cílů, ale také se dokážou obratně adaptovat na různé situace, lidi či prostředí.
  • Cílevědomost: Vysoká energie a nadšení trojek pro projekty vede k výsledkům a motivuje ostatní k lepším výkonům.
  • Orientace na výsledky: Stanovování cílů a jejich dosahování je pro trojky stejně přirozené jako dýchání. Soustředí se na konečný výsledek.

Typické vzorce chování:

Jako činorodý a cílevědomý typ se trojky soustředí na daný úkol a energicky pracují na dosažení svých cílů. Přizpůsobivá trojka bývá často označována jako "chameleon", protože mění svou osobnost a přizpůsobuje svou roli, chování, komunikaci a prezentaci tak, aby zapůsobila na publikum, které se snaží ohromit. Soutěživost trojek se projevuje jak v práci, tak při volnočasových aktivitách. Některé trojky jsou velmi přitahovány činnostmi, které umožňují individuální soutěž a dosahování úspěchů, zatímco společenštější trojky lákají vítězné týmy. V týmovém prostředí se trojky často cítí být přitahovány vedoucími rolemi a ostatní je zpravidla vnímají jako velmi energické a sebevědomé. Oblékají se pro úspěch a dbají na to, aby jejich vzhled odpovídal jejich cílům, ambicím a publiku.

Typické vzorce myšlení:

Trojky jsou mistři v prezentování chyb a neúspěchů jako "příležitostí k učení". Díky tomu se přes tyto nezdary dokážou rychle přenést, aniž by se jimi trápily a braly si je osobně. Snadno se chytají informací, které podporují jejich úhel pohledu, zatímco ostatní informace v jejich mysli rychle vyblednou. Trojka je ve svém uvažování velmi kalkulující a její mentální energie se soustředí především na cíle a kroky potřebné k jejich dosažení. Myšlenkové pochody trojek bývají rychlé, což jim umožňuje pohotově se přizpůsobovat měnícím se situacím. Trojky často "skenují" či vyhodnocují situaci, aby se ujistily, že jednají, zapojují se a komunikují způsobem, který zvýší jejich šance na úspěch. Soutěživost trojek pramení z jejich zvyku neustále se v duchu srovnávat s ostatními, což vede k pocitům nadřazenosti nebo méněcennosti vůči druhým. Trojky mají tendenci se až příliš ztotožňovat se svou prací, ať už jde o zaměstnání, rodičovství nebo tvůrčí činnost, a to do té míry, že to, co dělají, definuje to, kým jsou.

Typické vzorce cítění:

Trojky jsou zdatné v odpoutávání se od vlastních emocí, aby zabránily tomu, že by pocity bránily dosažení úspěchu. Raději emoce odloží stranou a jen zřídka si najdou čas na sebereflexi nebo rozhovory o pocitech, zvláště těch, které souvisejí s úzkostí, smutkem a strachem. Ačkoliv trojky prožívají pocity smutku a úzkosti, snáze se spojují s frustrací a hněvem. Nechtějí riskovat ztrátu dobrého mínění vlivných lidí, a pokud jsou tito lidé klíčoví pro úspěch, bude pro ně obtížné plně se s těmito frustracemi spojit. Velká část emočního centra trojek se soustředí na to, jak na ně reagují ostatní. Navenek vyzařují optimismus, ale uvnitř mohou pociťovat větší nedůvěru, než dávají najevo svým pozitivním chováním. Pro trojky je velmi důležité působit sebevědomě, chtějí vypadat jistě a budou maskovat pocity, které by mohly tento obraz narušit. Ostatní proto trojky pravděpodobně vnímají jako nevzrušené, soustředěné a možná i trochu vážné. Pod neustálým tlakem nebo tváří v tvář možnému neúspěchu však trojky mívají sklon být více popudlivé a podrážděné.

Slepá místa

  • Trojky si velmi dobře uvědomují, jak působí navenek, a to může přerůst v sebeklam, když začnou věřit vlastní reklamě. Přílišnou identifikací se svým veřejným obrazem mohou trojky ztratit kontakt se svým skutečným já a vytvořit zmatek mezi tím, kým doopravdy jsou, a svou prací či rolí ve světě. Ostatní si toho také mohou všimnout a vnímat trojky jako neupřímné, prospěchářské a bezcitné.
  • Pro trojku je obtížné diskutovat o negativních záležitostech a často takové rozhovory uspěchá nebo je odmítá. To platí obzvláště v případě, kdy kritika poukazuje na chyby a nedostatky.
  • Silná orientace na cíle a hnací síla mohou vést k tomu, že ostatní vnímají trojku jako netrpělivou, uspěchanou a odmítavou - chování, které se zintenzivní, když trojka jedná s lidmi, kteří působí nekompetentně a mohou ji "shodit".
  • Sebevědomí trojky se může projevovat jako jistota. I když se jistota snadno jeví jako dobrá věc, může působit tak, že přehlíží alternativní perspektivy, čímž ostatní z konverzace vyřazuje. Může snížit jejich otevřenost vůči vstupům, plánům a cílům trojky.

Růst skrze křídla

Klikněte níže a prozkoumejte křídla

Typ 3 křídlo 2: Motivujte ostatní   Typ 3 křídlo 4: Ukažte své emoce

Podtypy enneagramu 3

Potřeba úspěchu trojky v enneagramu se u tří různých podtypů projevuje a vyjadřuje odlišně.

Instinkt sebezáchovy
Klíčové slovo podtypu:
Bezpečí (kontratyp)

Tento kontratyp trojky s dominantním SP instinktem nerad otevřeně propaguje své úspěchy, silné stránky a výkony. Vyhýbá se tomu, aby byl vnímán jako orientovaný na image. Přesto je pro něj důležité, aby byl uznáván za svou tvrdou práci a vynikající výsledky. Tento podtyp je spolehlivý, efektivní, produktivní a usiluje o to, aby dělal správné věci. Jeho snaha o materiální zabezpečení a soběstačnost prostřednictvím usilovné práce může vést k workoholismu.

Instinkt Jeden-na-jednoho
(Sexuální)
Klíčové slovo podtypu:
Charisma

Tato charismatická a nadšená trojka soustředí svou soutěživost na podporu ostatních a úspěch vnímá v souvislosti se vztahy. Má tendenci věřit, že "pokud lidé kolem mě dosáhnou úspěchu, pak jsem úspěšný i já", což může vést k záměně s dvojkou. Osobní síla jí umožňuje přesvědčovat ostatní a utvářet běh událostí. Má sklon soupeřit o pozornost a náklonnost nejbližších a může potlačovat vlastní pocity, aby se stala pro ostatní přitažlivější. Tato osobnost chce vytvořit dokonalý obraz kolem své genderové identity a způsobu, jakým se vyjadřuje.

Sociální
(neboli skupinový) instinkt
Klíčové slovo podtypu:
Prestiž

Sociální trojka touží především po vlivu a má tendenci obratně číst a přizpůsobovat se společenským normám a požadavkům týmů či organizací. Je vysoce soutěživá, dobrá v budování image, ráda je v centru pozornosti a sebevědomě propaguje své nápady, úspěchy a úspěšnou image. Vypadat dobře a úspěšně je pro ni velmi důležité. Může jít zkratkami nebo zakrývat neúspěch, pokud konečný produkt nechá ji a její tým vypadat dobře.

competitive enneagram type 3 descriptive image

planning enneagram type 3 descriptive image

confidence enneagram type 3 descriptive image

masks enneagram type 3 descriptive image
lines of stretch and release enneagram type 3 descriptive image
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vydejte se na cestu sebeuvědomění
a osobního rozvoje již dnes!

ODHALTE SVŮJ TYP s iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu je dynamicky přizpůsobivé inteligentní hodnocení. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a poskytne vám informace o vašem profilu enneagramu, 27 podtypech, centrech, křídlech, liniích, úrovních integrace a 6 dimenzích zátěže.

Zjistěte svůj typ
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Menu