Enneagram Type 9 Personality - The Peacemaker - Adaptive Peacekeeper
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 9 - Charakteristika přizpůsobivého mírotvůrce

peaceful enneagram type 9 descriptive image

Devítky v enneagramu jsou motivovány potřebou být vyrovnané a v souladu se světem, a proto je pro ně důležité být přizpůsobivé a vstřícné. Usilují o poklidnou existenci a oceňují stabilitu, raději se vyhýbají konfliktům. V nejlepším případě působí devítky sebevědomě a energicky. Sobě i světu kolem sebe přinášejí dar správného a udržitelného jednání. Méně zdravé devítky mohou působit, že věci odkládají, jsou tvrdohlavé a popírají samy sebe. Pramení to ze vzorce přizpůsobování se ostatním, aby s nimi vycházely, a z následného nepohodlí, které vzniká, když tato strategie není uspokojivá.

Vnitřní dialog
"Jsem v pohodě, když jsou lidé kolem mě také v pohodě. Svět by byl lepším místem, kdyby se k sobě lidé chovali s respektem. Musím zachovávat mír; musím být tolerantní a přijímající. Copak se všichni nemůžou prostě snášet?"
family enneagram type 9 descriptive image

Mezi dary enneagramových devítek patří:

  • Přívětivost: S devítkami se snadno vychází. Ostatní je vnímají jako otevřené, vnímavé a mírumilovné osoby.
  • Porozumění: Devítky umí naslouchat odlišným názorům a chápat různé úhly pohledu. Mají skvělou schopnost syntézy a dokážou nacházet společné rysy i přes rozdíly.
  • Trpělivost: Devítky přistupují k věcem klidným a udržitelným způsobem. Důvěřují přirozenému rytmu projektů a procesů.
  • Podpora: V přítomnosti devítek se ostatní cítí přijímaní, vyslyšení a pochopení. Devítky přijímají lidi takové, jací jsou, a vidí jejich plný potenciál.
  • Upřímnost: U devítek platí rčení "co vidíš, to dostaneš". Jsou přirozené a nepředstírají. V jejich společnosti se ostatní mohou cítit uvolněně.

Typické vzorce chování:

Enneagram 9 se nachází v akčním centru enneagramu, ale představuje v tomto centru konfliktní archetyp. Devítky ovládají své prostředí tím, že nedovolují ostatním, aby je řídili, a obvykle se brání pasivním způsobem. Jejich činy, a často i nečinnost, se zaměřují na udržování harmonie a míru. Devítky se vyhýbají konfliktům. Ve svém životě si vytvářejí známé rytmy a rutiny a čerpají útěchu z tohoto vzorce zapojení do svých úkolů a prostředí. Devítky touží cítit spojení a blízkost s lidmi, což často vede ke splývání energie s těmi, kteří jsou jim nejbližší. To se může projevovat přebíráním zvyků, koníčků, zájmů nebo dokonce emocí lidí v jejich intimním prostoru.

Typické vzorce myšlení:

Devítky mají v oblibě strukturované procesy, jasnost a detaily, proto si velmi rychle vytvářejí postupy a návyky. Jsou také zpravidla zběhlé v organizování velkého množství informací či podrobností do soudržné struktury. Devítka může být tvrdohlavější a umíněnější, než by si lidé, kteří ji neznají, pomysleli. Své myšlenky a vnitřní dialog jen zřídkakdy vyjadřují před ostatními, protože je nechtějí těmito úvahami zatěžovat. Devítky se mohou smířit s tím, že jsou v určitých aspektech svého života nebo vztahů mírně nespokojené.

Typické vzorce cítění:

Ačkoliv devítky prožívají širokou škálu intenzivních pocitů, navenek působí vyrovnaně a pohodově. Silné emoce si nechávají pro sebe, takže je ostatní vnímají jako velmi přístupné a klidné, i když se tak vnitřně nemusí cítit. Jelikož jsou pro devítky emoce opravdu intenzivní a touží po harmonii, prožívají většinu pocitů v nízké až střední intenzitě. Navzdory své schopnosti zprostředkovávat v konfliktních situacích se devítky nerady setkávají s vlastním hněvem. Hněv je pro ně emočně vyčerpávající a často jim trvá nějakou dobu, než si uvědomí, že jsou rozrušené. Proto si nedovolují prožívat hněv příliš často nebo příliš intenzivně. Devítky se ladí na pocity a emoce lidí kolem sebe. Pokud jsou ostatní nadšení a plní energie, devítka s nimi sdílí tuto motivaci a pozitivitu. Totéž se může stát, když se lidé v jejich okolí cítí skleslí.

Slepá místa

  • Devítky se vyhýbají tomu, aby byly ovládány ostatními, a to paradoxním způsobem - jsou pasivní, neprosazují se a nenechají se vyvést z míry. Tento vzorec nepřímého chování může negativně ovlivnit jejich komunikaci a vztahy.
  • Devítky se snaží vyhnout kontroverzím. Přestože se jim nelíbí, když na ně lidé vyvíjejí nátlak, mají také potíže říct ne. Ačkoli se devítky ze všech sil snaží vyjít ostatním vstříc a zlehčují své vlastní potřeby, čímž se vystavují riziku, že budou přehlíženy, nemají rády, když jsou ignorovány.
  • Mnoho devítek enneagramu si neuvědomuje své vlastní pasivně agresivní vzorce chování a to, jak tyto vzorce ovlivňují lidi v jejich okolí.
  • Ve snaze zajistit, aby byl každý vyslyšen, devítky často v rozhovoru s ostatními prezentují více úhlů pohledu. To může vést k rozvláčným, zdlouhavým vysvětlením, která způsobí, že posluchač ztratí zájem. Může to mít také negativní dopad na míru vlivu a důvěryhodnosti devítky.
  • Tím, že jsou diplomatické a přizpůsobivé, devítky mohou opomenout dát najevo své skutečné potřeby, touhy a pocity lidem kolem sebe. Devítka může mít pocit, že to dělá velmi jasně, ale kvůli jejímu přístupu mohou ostatní přehlédnout, co doopravdy chce a potřebuje. Je také možné, že tyto potřeby a pocity jsou formulovány pouze v mysli devítky a nejsou sdíleny s ostatními tak otevřeně a často, jak si myslí.

Růst prostřednictvím křídel

Klikněte níže a prozkoumejte křídla

Typ 9 křídlo 8: Držte se směru, buďte vytrvalí   Typ 9 křídlo 1: Zaměřte se na detaily, buďte precizní

Podtypy enneagramu 9

Touha enneagramu devítky navázat spojení a udržet mír se u tří podtypů projevuje odlišně.

Instinkt sebezáchovy
Klíč podtypu:
Chuť

Tento podtyp se zaměřuje na uspokojování fyzických potřeb a věnuje se činnostem, jako je jídlo, čtení nebo spánek, které mu přinášejí pohodlí a pohodu. Tyto aktivity jsou obvykle strategií, jak uniknout nebo se utěšit tím, že uspokojí své chutě. Vytvářejí si denní rytmy a rutiny, které podporují instinktivní život. Klid a čas o samotě jsou pro ně důležité a mohou být podrážděné a tvrdohlavé, když ostatní naruší jejich rovnováhu nebo způsobí problémy.

Jeden-na-jednoho
(Sexuální) instinkt
Klíč podtypu:
Splynutí

Tento podtyp hluboce splývá s významnými druhými ve vztazích jako strategii k posílení svého smyslu pro sebe a pocitu pohodlí. Mají tendenci cítit se bezpečněji, když jsou ve vztahu s ostatními, a může pro ně být náročné být sami. Brání se tomu, aby věnovali pozornost sobě, svým vášním a touhám, a mají sklon přizpůsobovat se preferencím ostatních, i když to znamená obětování vlastních plánů a potřeb. Mohou mít potíže s osobními hranicemi.

Sociální
(nebo skupinový) instinkt
Klíč podtypu:
Zapojení (kontratyp)

Tento přátelský, společenský kontratyp devítky se "naklání" a plně se zapojuje, často přebírá roli prostředníka nebo facilitátora ve skupinách. Odkládají své vlastní problémy stranou, udržují šťastnou tvář, aby nezatěžovali ostatní, a obětují se, aby vyhověli potřebám skupiny. Nacházejí útěchu v tom, že se cítí součástí širšího kolektivu nebo komunity. Usilovně pracují na tom, aby udrželi lidi ve svém životě šťastné, a mohou riskovat, že se z nich stanou workoholici, kteří skrývají svou bolest nebo stres.

peaceful enneagram type 9 descriptive image

family enneagram type 9 descriptive image

floating enneagram type 9 descriptive image

immovable great rock enneagram type 9 descriptive image
lines of stretch and release enneagram type 9 descriptive image
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vydejte se na cestu sebeuvědomění
a osobního rozvoje již dnes!

ODHALTE SVŮJ TYP s iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu je dynamicky přizpůsobivé inteligentní hodnocení. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a poskytne vám informace o vašem profilu enneagramu, 27 podtypech, centrech, křídlech, liniích, úrovních integrace a 6 dimenzích zátěže.

Zjistěte svůj typ
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Menu