What is the Enneagram

Enneagram: model osobnostních typů

Chcete se lépe poznat? Enneagram je široce uznávaný model osobnosti, který nabízí hluboký vhled do našich hlavních motivací a otevírá vzrušující možnosti, jak předvídat a porozumět lidskému chování.

Enneagram Wheel of the nine personality types Enneagram typ 9 Přizpůsobivý mírotvůrce Enneagram typ 1 Kritický perfekcionista Enneagram typ 2 Pozorný pomocník Enneagram typ 3 Soutěživý úspěšník Enneagram typ 4 Intenzivně kreativní Enneagram typ 5 Tichý specialista Enneagram typ 6 Věrný skeptik Enneagram typ 7 Nadšený vizionář Enneagram typ 8 Aktivní kontrolor

Integrativní enneagram odemyká a podporuje vaši cestu sebeobjevování a odhaluje vzorce chování, které nás podvědomě pohánějí a motivují jednat určitými způsoby. Když si tyto motivace uvědomíme, dokážeme je překonat a rozvinout bohatší, naplňující způsoby bytí. Práce s tímto modelem posiluje jednotlivce, aby převzali odpovědnost za své vlastní chování a růst, skrze hlubší porozumění tomu, proč jednají a reagují tak, jak jednají.

Enneagram je archetypální systém skládající se z devíti typů, které nabízejí hluboký vhled jednotlivcům, skupinám i celým společenstvím. Zahrnuje 3 centra inteligence, 9 typů enneagramu, křídla, 27 podtypů a další prvky. Tento model představuje bohatou mapu osobního rozvoje. Nelimituje lidi škatulkami, ale otevírá cestu k sebeobjevování a většímu osobnímu uvědomění.

Jako rámec vypovídá o cestě integrace hluboce významným způsobem. Dokáže odhalit jedinečnost každého člověka a jeho životní cesty. Neodhaluje pouze to, co jednotlivce brzdí, ale také vám může poskytnout cenné poznatky o vaší cestě k síle a osvobození, propojující nás s našimi silnými stránkami a vyšším já.

Test enneagramu je tedy nástrojem pro vytváření smyslu či rámcem, který umožňuje rozvoj sebepoznání a meta-uvědomění.

Nejefektivnějším, nejpřesnějším a nejkomplexnějším testem osobnosti enneagramu pro naše uživatele je iEQ9 vyvinutý společností Integrative Enneagram Solutions.

Enneagram Wheel of the nine personality types Enneagram typ 9 Přizpůsobivý mírotvůrce Enneagram typ 1 Kritický perfekcionista Enneagram typ 2 Pozorný pomocník Enneagram typ 3 Soutěživý úspěšník Enneagram typ 4 Intenzivně kreativní Enneagram typ 5 Tichý specialista Enneagram typ 6 Věrný skeptik Enneagram typ 7 Nadšený vizionář Enneagram typ 8 Aktivní kontrolor
Definition and meaning of the Enneagram

Co je to enneagram a jaký má význam

Enneagram je model lidské psychologie a teorie osobnosti, který vychází z myšlenky, že každý člověk má svou jedinečnou a vrozenou strukturu osobnosti, takzvanou "podstatu", jež utváří způsob, jakým vnímá svět i sebe sama.

Slovo "enneagram" pochází z řeckých výrazů "ennea", což znamená "devět", a "grammos", což se překládá jako "něco napsaného" či "obrazec". Symbol enneagramu tvoří kruh s devíti body rozmístěnými ve stejné vzdálenosti od sebe, přičemž každý z nich reprezentuje jeden z devíti typů osobnosti. Původ enneagramu sahá hluboko do historie.

Tyto typy se vyznačují nezaměnitelnou kombinací silných stránek, slabých míst, nevědomých motivací, obav a spouštěčů, které ovlivňují jejich myšlenky, pocity a jednání. Enneagram neslouží jen jako nástroj k porozumění sobě samému a ostatním, ale představuje také mocný prostředek k osobnímu růstu, sebeuvědomění, sebepoznání a duchovnímu rozvoji. Pomáhá jednotlivcům pochopit vlastní pohnutky a chování, stejně jako motivace a chování druhých, což může vést k harmoničtějším vztahům, lepší komunikaci a efektivnějšímu řešení problémů.

Co pro mě může enneagram udělat?

Enneagram nám může pomoci lépe porozumět vlastní osobnosti i osobnostem ostatních a zároveň rozvinout hlubší vhled do sebe sama a přijetí svého já.

Jaké jsou typy enneagramu?

Zde najdete stručné charakteristiky 9 osobnostních typů. Klikněte na odkazy a dozvíte se o každém typu více. Největší užitek však získáte absolvováním oficiálního osobnostního testu enneagramu, který byl vědecky ověřen. Chcete objevit svůj enneagram typ osobnosti? Udělejte si test iEQ9 a získejte 20stránkovou standardní zprávu nebo 44stránkovou kompletní profesionální zprávu, která vám poskytne cennou podporu na cestě k poznání, kým opravdu jste, a jak se skutečně stát novým člověkem.

ennea icon type 8
ENNEAGRAM TYP 8 Aktivní kontrolor Osmičky jsou živelné síly se silnou přítomností a osobností, která si cení kontroly. Navenek působí tvrdě a věcně, čímž maskují svou zranitelnost, a proto mohou budit zastrašující a konfrontační dojem. Uvnitř jsou však opatrní, pečující a ochranářští vůči svému okolí. Při vyšší integraci spojují svou přímost se soucitem, spolupracují s ostatními a slouží vyššímu dobru.
ennea icon type 2
ENNEAGRAM TYP 2 Pozorný pomocník Dvojky touží naplňovat potřeby ostatních užitečným a podpůrným způsobem. Jsou vřelé, dávající a zaměřené na lidi. Ve vztazích hledají potvrzení a ocenění, bez kterého mohou být citlivé a rozzlobené. Někdy se až příliš zapojují do životů druhých, čímž riskují, že budou manipulativní. Jejich výzvou při integraci je dávat bezpodmínečně a pečovat nejen o ostatní, ale i o sebe.
ennea icon type 5
ENNEAGRAM TYP 5 Tiší specialisté Pětky jsou uzavřené osoby s bohatým vnitřním životem, které pozorují a zkoumají, jak funguje svět. Mají potíže sdílet své myšlenky a pocity, proto mohou působit společensky neobratně nebo nezaujatě. Při nižší integraci se pětky stahují do sebe, jsou antagonistické a agresivně brání svou izolaci. Při vyšší integraci se stávají intelektuálními průkopníky, kteří nenápadně nabízejí svou vnímavou moudrost.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM TYP 9 Přizpůsobivý mírotvůrce Devítky jsou diplomatické a vnímavé k myšlenkám ostatních, často působí jako facilitátoři nebo mediátoři ve skupinách. Svým přátelským, uklidňujícím a stabilním vystupováním tvoří pojivo mezi lidmi. Mají problém se spojit s vlastním úhlem pohledu, říct ne a často se vyhýbají konfliktům. Při vysoké integraci jsou nezávislé a sebevědomé, jednají se sebeuvědoměním a autonomií.
ennea icon type 3
ENNEAGRAM TYP 3 Soutěživý úspěšník Trojky jsou pracanti s tendencí být praktičtí, orientovaní na úspěch a zaměření na úkoly. Navenek působí uhlazeným dojmem. Jsou soutěživé a pro dosažení svých cílů a zdání úspěchu jsou ochotny leccos obětovat. Riskují, že se přepnou nebo stanou workoholiky, a pro vítězství se mohou uchýlit ke klamu nebo prospěchářství. Při vyšší integraci pracují na sebepřijetí a autentickém vlivu, propojují srdce a činy.
ennea icon type 6
ENNEAGRAM TYP 6 Věrný skeptik Šestky snadno vycítí potenciální nebezpečí a rizika, jednají na základě pocitu úzkosti a uvažují skepticky. Cení si důvěry, zodpovědnosti a loajality a potřebují cítit, že jsou v bezpečí a někam patří. Při nižší integraci mohou být paranoidní, reaktivní a nejistí, protože loajalita se mění v závislost a přecitlivělost. Při vyšší integraci soběstačné, oddané a nohama na zemi stojící šestky dodávají svému okolí sebedůvěru a odolně zvládají rizika.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM TYP 1 Přísný perfekcionista Jedničky se zaměřují na zdokonalování a "správné jednání", aby zajistily, že věci budou provedeny správně. Mají pevné zásady, jasný smysl pro dobro a zlo, a mohou působit idealisticky, samolibě nebo příliš kriticky. Organizují si svět, cení si fakta, přesnost a jasnost. Usilovně pracují, aby se vyvarovali chyb. Jejich silnou stránkou je schopnost rozlišovat, hodnotit a vědět, co je správné.
ennea icon type 4
ENNEAGRAM TYP 4 Intenzivně kreativní Čtyřky hledají smysl, hloubku a autenticitu. Jsou emočně citlivé a vnímavé ke svému okolí; jako jednotlivci jsou kreativní a expresivní. Mohou působit náladově, dramaticky a soustředěně na své vlastní potřeby nebo na to, co jim v životě chybí. Při integraci se čtyřky spojují se svým vnitřním kreativním hlasem a dokážou oddělit svou identitu od emocí.
ennea icon type 7
ENNEAGRAM TYP 7 Nadšený vizionář Sedmičky vyhledávají rozmanitost, stimulaci a milují zábavu. Výzvám čelí s optimismem a do života se pouštějí s pohledem upřeným do budoucnosti. Ve skupinách přinášejí kreativitu, energii a optimismus a snadno navazují přátelství. Ostatním se mohou zdát roztržité, požitkářské, necitlivé nebo nezodpovědné. Sedmičky jsou často nešťastné, ale popírají to a utíkají k hyperaktivitě a impulzivnímu vyhledávání potěšení. Při vyšší integraci žijí přítomností a nacházejí radost uvnitř sebe.
What are the 27 Subtypes and Instincts, and why do they matter?

Co jsou podtypy a instinkty enneagramu a proč jsou důležité?

Každý z nás má tři základní instinktivní pudy, které jsou nezbytné pro lidskou zkušenost. Tyto pudy v nás sídlí jako tělesné, primární síly, které jsou oddělené od naší osobnosti. Stojí za našimi životními strategiemi a ačkoli často působí nevědomě, mocně řídí náš základní způsob bytí.

Přestože jsou všechny tři instinkty vždy přítomné, jeden z nich se stává dominantním a je snadněji přístupný a využitelný než ty ostatní. Když se dominantní instinkt spojí se základním typem enneagramu a základním strachem, vytvoří se nová struktura charakteru. Tímto způsobem vzniká 27 podtypů podle modelu Claudia Naranja.

Test enneagramu iEQ9 je navržen tak, aby jasně identifikoval váš dominantní instinkt a přesně odhalil váš podtyp.

Přečtěte si více o 27 podtypech
What are the Centers?

Co jsou centra?

Gurdjieff ve svém učení o čtvrté cestě vysvětlil, že fungujeme se třemi „mozky", které ovlivňují naše myšlení, cítění a chování. Jsou to myšlení (zaměřené na hlavu), cítění (zaměřené na srdce) a akce (zaměřené na tělo nebo ruce). Obvykle je jedno z těchto center dominantní a my musíme vědomě rozvíjet používání zbylých dvou. Někdo by například mohl říct, že přemýšlí o svých pocitech, jedná dřív, než myslí, nebo že emoce mu často brání v racionálním uvažování.

Mezi systémem enneagramu a centry existuje silné propojení, natolik, že devět typů lze rozdělit do tří triád, z nichž každá má svou vlastní sadu problémů, které jsou základem našeho chování. Například typy enneagramu zaměřené na hlavu (E5, E6 a E7) se potýkají se strachem a cynismem; typy zaměřené na srdce (E2, E3 a E4) řeší problémy s image, smutkem a studem; a typy zaměřené na tělo (E8, E9 a E1) se potýkají s kontrolou a hněvem.

Test iEQ9 má vestavěné hodnocení center a nabízí praktické tipy pro koučink, jak je uvést do rovnováhy.

Přečtěte si více o centrech
What are the Centers?
What are the Wings?

Co jsou křídla?

Křídla se vztahují ke dvěma typům enneagramu, které sousedí s vaším základním typem na kruhu. Tito "blízcí sousedé" vás ovlivňují, ale nemění váš typ. Pokud je základní typ jako zmrzlina v misce, křídla jsou jako poleva, kterou k ní přidáváte. Není to druhý druh zmrzliny, jen příchutě sousedních typů. Všichni máme přístup k oběma svým křídlům a každé z nich má odlišnou sadu zdrojů a charakteristik, které nám občas připadají užitečné. Někdy je jedno z těchto křídel výraznější nebo dominantní. Někteří lidé nemají rádi, když přidávají moc "polevy" (čistý typ nebo slabá křídla), jiní přidávají hodně (silné křídlo/a) a někteří přidávají obojí (vyvážená dvojitá křídla).

Křídla nám umožňují pochopit typy nejen izolovaně, ale i ve vzájemných vztazích. Vzhledem k tomu, že typy enneagramu jsou vnímány jako spektrum nebo kontinuum, propojení s vašimi křídly vám může pomoci pochopit jemné nuance vašeho rezonujícího typu. Tím, že se přikloníme ke svým křídlům, na jednu nebo druhou stranu, rozšiřujeme svou perspektivu a obohacujeme svůj emocionální a behaviorální repertoár. Křídla mohou také nabídnout způsob, jak porozumět napětí a vlivům, které zažíváme, když jsme zaseklí, a vytvořit potenciál, ke kterému můžeme získat přístup, abychom přerámovali dilema jako příležitost k transformaci. Přesný test enneagramu iEQ9 ukazuje, jak můžete efektivně využít svá křídla pro osobní růst.

Přečtěte si více o křídlech
What are the Lines on the Enneagram symbol?

Co znamenají linie na symbolu enneagramu?

Linie sledují dvě sekvence: 3-6-9 a 1-4-2-8-5-7-1. Tyto linie symbolizují pohyb, dynamiku změn a výrazné protiklady. Naznačují vzájemné vlivy a interakce mezi jednotlivými typy, stejně jako vzorce pohybu či toku energie. I když náš základní typ zůstává neměnný jako naše "domovská základna", dokážeme také putovat nebo být dokonce vtaženi podél těchto spojovacích linií. Každý typ či číslo je propojeno s těmi na opačném konci linie, představujíce polaritu nebo paradox, který je třeba prožít.

Pohyb po liniích přináší významný posun v perspektivě či úhlu pohledu, jenž nám dovoluje vykročit z našeho typického stylu a reakcí a vytvořit nové způsoby, jak reagovat na svět kolem nás. Linie proto skýtají bohatý potenciál pro zkoumání a vývoj, neboť našemu základnímu typu dodávají rovnováhu a čerstvé zdroje. V ideálním případě pracujeme na rozvoji schopnosti plynule se pohybovat po liniích jako po kontinuu, jako po cestě pohybu pro naše integrované já.

Přečtěte si více o liniích
What are the Lines on the Enneagram symbol?
What are the Levels of Development?

Co jsou úrovně vývoje?

Úrovně vývoje označují stupeň sebezdokonalování, kterého jsme doposud dosáhli na své životní cestě integrace. Tato míra se v čase mění, jak rosteme a vyvíjíme se, nebo jak se naše životní okolnosti stávají více či méně náročnými. Ačkoli integrace není neměnná a lidé se mohou pohybovat mezi chováním s vysokou a nízkou úrovní integrace v závislosti na kontextu, většina lidí v průběhu času vykazuje soustředění energie a chování na určité úrovni integrace.

Přečtěte si více o úrovních integrace

Co je osobnostní test enneagramu iEQ9 a proč je považován za oficiální test enneagramu?

Integrativní enneagram je dynamicky adaptivní inteligentní test osobnosti. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a poskytne vám podrobné výsledky zahrnující: váš enneagram profil, 27 podtypů, centra, křídla, linie, úrovně integrace a 6 dimenzí stresu a zátěže.

Vydejte se na cestu sebepoznání již dnes!

Zakupte si test enneagramu iEQ9

Čím se test iEQ9 odlišuje od ostatních? Naše hodnocení se opírá o rozsáhlý výzkum a neustále se aktualizuje o nejnovější poznatky z psychologie, mindfulness a neurovědy. Můžete si být jisti, že naše kompletní zpráva a výsledky jsou validní, přesné a spolehlivé. Naši odborníci na psychometrii a vědci zabývající se daty strávili více než 12 let zdokonalováním našeho hodnocení, aby bylo nejen nejpřesnějším testem (+95 %), ale také uživatelsky přívětivým a přístupným pro každého, jak uvádí American Journal of Psychiatry.

Na internetu najdete spoustu bezplatných testů enneagramu, ale žádný z nich neprošel 12 lety rozsáhlého výzkumu a vývoje. Většinu z nich sestavili lidé, kteří toho o psychometrii moc nevědí nebo nepoužívají statistickou validaci, velká data a vědeckou metodologii test-retest ke zlepšení výsledků. Zakladatel Integrative pracoval přímo s Claudiem Naranjem na adaptaci základních učení přímo z jeho odborných znalostí. Spolehlivost iEQ9 je pozitivně posílena 4000 profesionálními praktiky, kteří jej denně používají se svými klienty ve velkých společnostech jako Google, NASA, Microsoft a Amazon.

Lidé nám říkají, že dotazník iEQ9 se snadno používá, i když je komplexní, integrovaný, dynamický a adaptivní. Test obsahuje 175 otázek, které jsou inteligentně vybírány z databáze 2000 otázek, a jeho vyplnění zabere pouze asi 30 minut. Abyste získali ekvivalent zprávy iEQ9, museli byste absolvovat několik alternativních testů. Na pozadí se neustále aktualizuje statistická validace a jedinečné techniky strojového učení, aby se dále zvýšila přesnost. Můžete si být jisti, že jsme s vedením solidní teorie vyvinuli odborné znalosti, abychom vám poskytli prvotřídní mapu duše.

What is the iEQ9 Enneagram personality test and why is the iEQ9 seen as the official Enneagram test?

Jaké jsou přínosy využití testu enneagramu?

V posledních desetiletích se enneagram osvědčil jako jeden z nejúčinnějších nástrojů v oblasti osobní transformace a koučinku. Použití enneagramu nejen urychluje hluboké sebepoznání, osobní růst a integraci, ale také dodává procesu vývoje v průběhu času na trvalosti a významnosti.

VÝHODY PRO Osobní sebeuvědomění a rozvoj

Výhody pro osobní sebeuvědomění a osobní rozvoj

Jednou z klíčových výhod enneagramu je, že pomáhá vytvářet meta-povědomí na úrovni motivace. To znamená, že může lidem pomoci pochopit skryté důvody jejich činů a chování, což může vést ke zvýšenému sebeuvědomění a sebedůvěře.

Enneagram také umožňuje jedincům řešit zásadní emocionální problémy. Pochopením motivací, které stojí za jejich činy, mohou lidé zpracovat nevyřešené emocionální záležitosti, které je mohou brzdit.

Enneagram navíc poskytuje rámec pro porozumění funkčnímu a dysfunkčnímu chování, které pramení ze základních motivací. To může lidem pomoci identifikovat vzorce chování a slepé skvrny, které jim neprospívají, a nasměrovat je k rozvoji zdravějšího způsobu myšlení a jednání.

Výhody pro osobní sebeuvědomění a osobní rozvoj

Jednou z nejdůležitějších výhod je, že enneagram vede k hlubšímu porozumění a soucitu se sebou samým i s ostatními. Pochopením motivací druhých můžeme rozvinout větší empatii a lépe porozumět jejich jednání.

Enneagram také odhaluje cesty k osobnímu rozvoji a integraci. Kromě toho může zvýšit produktivitu a motivaci tím, že lidem pomůže pochopit jejich jedinečné silné stránky a oblasti pro zlepšení a stanovit si cíle, které jsou v souladu s jejich základními motivacemi. V neposlední řadě enneagram vytváří jazyk a rámec pro vytváření smyslu, který jde hlouběji než přístup založený na osobnostních rysech a posiluje autentičnost, sílu a dopad leadershipu.

Zjistěte více pro jednotlivce
Výhody pro osobní sebeuvědomění a osobní rozvoj

PŘÍNOSY PRO Profesionály, týmy a vedoucí pracovníky

Benefits for Professionals, teams and leaders

Enneagramový test je cenným nástrojem pro profesionály a lídry, protože pomáhá snižovat posuzování a kritiku ostatních a zároveň buduje porozumění a toleranci. Tím, že poskytuje rámec pro pochopení motivací každého člena týmu, může enneagram pomoci lídrům vidět za povrchní rozdíly a ocenit jedinečné silné stránky a přínos každého jednotlivce.

Enneagram navíc nabízí rámec pro pochopení konfliktů a výzev. Místo toho, aby se vina za neshody sváděla na rozdíly v osobnostech, enneagram umožňuje členům týmu identifikovat skryté motivace, které mohou ke konfliktu přispívat. To může vést k efektivnějším, odolnějším a trvalejším řešením.

Enneagram také týmům umožňuje překonat tradiční linie zlomu a přepolarizovat se. To může vést ke zlepšení pracovních vztahů a zvýšení produktivity.

Benefits for Professionals, teams and leaders

Přesný test iEQ9 navíc dokáže zlepšit obchodní postupy tím, že poskytuje hlubší porozumění vzájemným vztahům členů skupiny, což vede ke zlepšení komunikace a novému jazykovému rámci pro týmovou dynamiku. Jednoduše řečeno, enneagram může být mocným nástrojem pro zlepšení týmové dynamiky, komunikace a v konečném důsledku i produktivity na pracovišti.

Kompletní zprávu iEQ9 pro tým mohou kouči využít s lídry k výraznému posílení jejich odolnosti. Používá jedinečný fraktální matematický algoritmus pro generování skupinového gestaltu.

Více informací pro profesionály
Benefits for Professionals, teams and leaders

PŘÍNOSY PRO Organizace, firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců

Přínosy pro organizace, firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců

Enneagram skrývá obrovský potenciál pro organizace, firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců. Proměňuje způsob, jakým týmy spolupracují, tím, že poskytuje vhled do motivací a cílů každého člena. Toto porozumění pomáhá zmírňovat politikaření na pracovišti a podporuje spolupráci, což vede ke snížení konfliktů a zlepšení týmové dynamiky.

Enneagram je skutečným průlomem v oblasti řízení změn, umožňuje jednotlivcům snáze přijímat organizační transformace a přizpůsobovat se jim. Hlubší pochopení motivací a vzorců chování členů týmu vybavuje organizace schopností vypořádat se se změnami s větší sebejistotou, a tím snižuje obavy a úzkost.

Přínosy pro organizace, firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců

Organizace mohou naplno využít potenciál svých zaměstnanců tím, že porozumí jedinečným silným stránkám a přínosu každého člena. Tato integrace vede ke kreativnímu a produktivnímu pracovnímu prostředí, zvyšuje výkonnost a posiluje celkovou produktivitu.

Test enneagramu také slouží jako cenný nástroj pro řízení projektů a vedení lidí, poskytuje rámec pro efektivní organizaci a realizaci projektů. To vede k větší integritě v rámci organizace, zlepšuje komunikaci a umožňuje objevovat skryté talenty.

Změna firemní kultury a efektivní komunikace jsou klíčovými prvky pozitivního a produktivního pracovního prostředí. Enneagram hraje významnou roli v podpoře obojího, a tím přispívá ke štěstí a celkové pohodě zaměstnanců. Tento rámec také umožňuje organizacím vytvářet účinnější programy pro rozvoj talentů a školení, což posouvá individuální růst a rozvoj na vyšší úroveň.

Více informací pro organizace
Přínosy pro organizace, firemní kulturu a spokojenost zaměstnanců

V čem se liší osobnostní test enneagram od MBTI?

Diagram Enneagram

Enneagram test

Test enneagramu iEQ9 nabízí komplexní pohled na typ osobnosti a její vývoj. Identifikuje 27 jemných podtypů a představuje dynamický model růstu směrem k vyšším úrovním zdraví a fungování. iEQ9 objasňuje skryté motivace a myšlenkové vzorce, které formují chování, a zaměřuje se jak na silné stránky, tak na oblasti pro rozvoj. Předpovídá, jak různé typy interagují ve složitých sociálních systémech. iEQ9, vycházející z duchovních a psychologických učení, poskytuje hluboce smysluplnou perspektivu pro ty, kteří usilují o seberealizaci.

 • Ukazuje, jak se můžeš poznat a posunout se na nové úrovně
 • Odhaluje základní motivace a obavy, které se skrývají za tvým chováním
 • Nabízí jasné a praktické cesty pro osobní růst a rozvoj
 • Předvídá chování ve složitých situacích a vztazích s ostatními
 • Propojuje s hlubšími duchovními a psychologickými naukami
arrow down icon
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) si klade za cíl zařadit jednotlivce do 16 typů osobnosti na základě vlastností, jako je extroverze a intuice. Ačkoli výzkum podporuje platnost těchto vlastností pro některé účely, MBTI postrádá ucelený model, který by v průběhu času vedl k osobnímu rozvoji. MBTI s důrazem na pozorovatelné rysy často nedokáže zachytit jemné nuance a složitosti, které jsou vlastní lidské osobnosti a motivaci. Přesto zůstává MBTI populární, zejména při náboru nových zaměstnanců.

 • Zaměřuje se na povrchové rysy osobnosti, nikoli na hnací motivaci
 • Nenabízí rámec pro osobní růst
 • Neukazuje slepá místa, předsudky a návyky
arrow down icon
Strengths Finder

Test Strengths Finder identifikuje nejsilnější talenty a dovednosti jednotlivce z výběru 34 silných stránek. Díky zdůraznění oblastí s největšími kompetencemi může tento nástroj pomoci při rozvoji kariéry a leadershipu. Strengths Finder však zaujímá nevyvážený přístup, jelikož se soustředí výhradně na silné stránky, a nikoliv na osobnost jako celek. Modelu chybí koncepční rámec, který by naznačoval, jak spolu silné stránky souvisejí nebo jak se vyvíjejí. Strengths Finder je užitečný jako výchozí bod, ale vyžaduje doplnění.

 • Zaměřuje se pouze na silné stránky a opomíjí slabé stránky a oblasti pro osobní růst.
 • Postrádá porozumění tomu, jak silné stránky dynamicky interagují v různých situacích a vztazích.
arrow down icon
Test Big Five faktorů

Model Big Five předpokládá, že osobnost lze popsat pomocí pěti základních rysů: otevřenost, svědomitost, extraverze, přívětivost a neuroticismus. Výzkumy potvrzují, že tyto rysy poskytují obecnou charakteristiku osobnosti. Nicméně model Big Five postrádá jemné nuance, protože se zaměřuje pouze na pět rysů. Nedostatečně vysvětluje hlubší motivy, které stojí za chováním, ani nebere v úvahu dynamický pohled na vývoj osobnosti. Ačkoli je tento model užitečný, k doplnění jeho omezeného rozsahu jsou zapotřebí další nástroje.

 • Zaměřuje se na rysy nebo chování, ne na to, proč děláš to, co děláš
 • Neposkytuje vhled do hlubších motivací, obav, vzorců chování a copingových mechanismů
arrow down large icon

Model 9 typů enneagramu se skvěle hodí pro práci se stinnými stránkami osobnosti, odhalování slepých míst, získávání osobních vhledů a může být velkým přínosem při poradenství, terapii i na pracovišti.

Enneagram nabízí hluboké a komplexní porozumění celé vaší osobnosti a odhaluje skryté mechanismy, které stojí za vašimi činy a motivací.

Porozumění vašemu enneagram typu

Understanding Your Enneagram Type

Objevení vašeho enneagram typu může být přelomovou zkušeností, která vám umožní hlouběji porozumět sobě samému a tomu, jak interagujete se světem. Model devíti typů odhaluje vaše silné stránky, slabá místa a nevědomé motivace, a tím otevírá cestu k většímu sebeuvědomění a přijetí sebe sama.

Určení vašeho osobnostního typu je proces, který může zahrnovat různé přístupy. Někteří lidé se rozhodnou podstoupit test, pracovat se zkušeným odborníkem nebo prostě studovat základní typy a zjistit, který z nich jim nejvíce sedí. iEQ9 je pravděpodobně nejspolehlivější metodou, jak dospět k vašemu enneagram typu.

Jakmile máte jasnější představu o svém typu, je stejně důležité uvědomit si svá slabá místa - oblasti, ve kterých se nejčastěji potýkáte s problémy. Například typ 8 může mít potíže s projevováním zranitelnosti, zatímco typ 4 může zápasit s pochybami o sobě. Tím, že tato slabá místa rozpoznáte, můžete na nich pracovat, překonat je a růst jako člověk.

The importance of understanding one’s personality type

Důležitost porozumění vlastnímu typu osobnosti

Dopad porozumění svému typu sahá daleko za hranice sebepoznání a hluboce ovlivňuje tvé osobní blaho i profesní život. Tím, že si ujasníš své silné stránky a oblasti pro zlepšení, můžeš zdokonalit komunikaci, řešení problémů a mezilidské vztahy, což vede k větším úspěchům v kariéře. Porozumění tvému typu ti také může ukázat nejlepší způsoby, jak o sebe pečovat po emoční, fyzické i duchovní stránce.

Test a model enneagramu ti poskytují rámec pro pochopení tvé osobnosti a chování, slouží jako cenný nástroj pro osobní růst a seberealizaci. Tím, že získáš hlubší vhled do toho, co motivuje tvé myšlenky, emoce a činy, můžeš rozvinout větší sebeakceptaci a komplexní porozumění sobě samému. Rozpoznáním oblastí pro růst ti enneagram navíc nabízí plán, jak naplno rozvinout svůj potenciál a nasměrovat tě na cestu sebeobjevování a osobního rozvoje.

The importance of understanding one’s personality type
Can the Enneagram be applied in leadership, team building?

Dá se enneagram využít ve vedení lidí a budování týmů?

Test nebo hodnocení enneagramu lze uplatnit v různých situacích, jako je posilování odolnosti ve vedení, nebo při objevování a odemykání týmové dynamiky. Znalost osobnostních typů jednotlivých členů týmu může být prospěšná pro efektivní komunikaci a spolupráci. Při transformaci leadershipu lze enneagram využít k zaměření se na silné stránky a jejich rozvoj, a také k řešení slepých míst. Při řešení konfliktů může pomoci pochopit motivace a úhly pohledu různých zúčastněných stran.

Shrnutí

Ze všech modelů osobnostních typů vyčnívá test iEQ9 a model enneagramu jako nejkomplexnější a nejpřesnější. Může být cenným nástrojem pro osobní růst a zrání, protože poskytuje rámec pro porozumění vlastní osobnosti a chování. Dá se aplikovat v různých prostředích, jako je koučink, mentoring, transformace leadershipu a zlepšování týmů. Dokáže také odhalit hlavní výzvy jedince a jak se s nimi vypořádat. Pochopením svého typu lze identifikovat oblasti, ve kterých zápasíme, a vytvořit si vodítka, jak tyto výzvy řešit.

Má však svá omezení a není univerzálním řešením pro pochopení osobnosti. Měl by se používat jako nástroj pro sebereflexi a sebepoznání a v kombinaci s dalšími rámci a hodnoceními osobnosti. Pro čtenáře, kteří se chtějí o enneagramu dozvědět více, existují různé zdroje, jako jsou knihy a workshopy.

Udělej dnes první krok ke svému novému životu.

Vyber si typ a prozkoumej ho do hloubky
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vydejte se na cestu sebeuvědomění
a osobního rozvoje již dnes!

ODHALTE SVŮJ TYP s iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu je dynamicky přizpůsobivé inteligentní hodnocení. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a poskytne vám informace o vašem profilu enneagramu, 27 podtypech, centrech, křídlech, liniích, úrovních integrace a 6 dimenzích zátěže.

Zjistěte svůj typ

Menu