Enneagram Type 6 Personality - The Loyalist - Loyal Sceptic
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 6 - Popis Věrného skeptika

prepared enneagram type 6 descriptive image Šestky enneagramu si cení bezpečí a pocitu sounáležitosti, protože tento osobnostní styl pramení z vnitřní potřeby cítit se v bezpečí a být připraven. Loajalita a důvěra jsou pro šestky nesmírně důležité, a proto se za všech okolností snaží být zodpovědné a připravené. V tom nejlepším případě jsou šestky odvážné a napojené na svou vnitřní moudrost, přinášejí dar oddanosti a důvěry sobě i světu kolem sebe. Méně zdravé šestky mají sklon k přehnanému obavám, bojí se opustit své obranné mechanismy a mohou působit úzkostně, podezíravě nebo pochybovačně.

Vnitřní dialog
"Svět je nebezpečné a nejisté místo. Buď ve střehu. Zůstaň loajální. Lidé se na mě mohou spolehnout. Opatrně zvažuj, komu věříš. Nesmím propadnout strachu, ale nesmím ani ztratit ostražitost. Musím se chránit, ale zároveň být věrný sám sobě."
family enneagram type 6 descriptive image

Mezi dary enneagramu šestky patří:

  • Oddanost: Šestky jsou oddané tomu, na čem jim záleží, a projevují povinnost a péči při službě lidem, zodpovědnostem a věcem, které jsou pro ně důležité.
  • Odvaha: Šestky se často odvážně postaví za dobro celku, i přes své obavy a možná rizika.
  • Připravenost: Šestky jsou ostražité, vnímají rizika, všímají si, co se děje v jejich světě, a jednají tak, aby minimalizovaly nebezpečí a hrozby.
  • Důvěryhodnost: Jakmile se šestky pro něco rozhodnou nebo se k něčemu zaváží, vytrvají v tom. Respektují také pravidla a autoritu, pokud cítí, že mohou důvěřovat zdroji nebo záměru.
  • Týmový duch: Šestky mají rády spolupráci a soudržnost skupin a daří se jim ve zdravém týmovém prostředí.

Typické vzorce chování

Vzorec enneagramu šestky se projevuje dvěma způsoby. U fobického vzorce bude šestka pravděpodobně velmi váhavá a opatrná, protože se snaží vyhýbat úzkostným situacím a chránit se před rizikem, že se věci pokazí. Naopak u kontra-fobického vzorce se šestka snaží překonat úzkost tím, že čelí obávaným situacím přímo. Většina šestek se pohybuje mezi těmito dvěma extrémy a jejich tendence se mění v závislosti na okolnostech a životní situaci. Téměř všechny šestky vykazují nějakou formu riskantního chování, kterým dokazují světu i sobě samým, že strach nemají. Toto chování sahá od verbálních projevů odvahy až po extrémně riskantní aktivity. Šestky se silným kontra-fobickým vzorcem se k takovému jednání uchylují častěji než ty s převážně fobickým vzorcem. Šestky jsou známé svou schopností pracovat vytrvale a s nasazením po dlouhou dobu. Zodpovědnost berou velmi vážně, a proto se naplno věnují úkolům, které mají před sebou. Prokazují tak loajalitu a odvahu.

Typické vzorce myšlení

Ve snaze vyhnout se problémům mají šestky sklony velmi analyticky zkoumat potenciální rizika a hrozby. Díky tomu jsou také velmi vnímavé ke svému okolí a neustále pátrají po možných nesnázích a výzvách. Šestky umí problémy řešit i jim předcházet, ale mohou být také velmi skeptické vůči řešením, která se zdají být až příliš snadná nebo jednoduchá. Tento vzorec "ano, ale" může vést k častému a otevřenému zpochybňování jak řešení, tak autorit. Šestky si ve svých myšlenkách silně uvědomují autoritu. Doufají, že budou mít podporu a ochranu lidí s autoritou, zároveň se však obávají, že je tito stejní lidé zklamou, zklame nebo zradí. Vnitřní dialog šestky pravděpodobně zahrnuje kladení spousty otázek sobě samé nebo konzultace s "vnitřním výborem". Kladou si otázky nejen o tom, co je zřejmé a snadno patrné, ale také o tom, co zůstává nevyjádřené a skryté.

Typické vzorce cítění

Šestky důvěrně znají pocity úzkosti a v každodenním životě mají sklon soustředit se na nejhorší možné scénáře. Tyto pocity mohou sahat od neklidu, obav a mírných starostí až po paniku, hrůzu a děs. Jako emocionálně reaktivní typ mají šestky okamžitý a snadný přístup ke svým emocím, ale zároveň se k obavám a úzkostem opakovaně vracejí. I když mají radost, když se věci daří, šestky obvykle u pozitivních emocí dlouho nesetrvávají. Šestky mají tendenci nevědomě projektovat své pocity na ostatní, aniž by je nutně ověřovaly. Ve snaze zvládnout úzkost mají sklon promítat své vlastní emoce, myšlenky, naděje a obavy na druhé, čímž popírají jejich dopad na sebe samé. Kvůli vlastním pochybnostem často vzdorují a zpochybňují ostatní.

Slepá místa

  • Šestky se neustále zaměřují na věci, které se mohou pokazit, proto se jejich váhavý a opatrný přístup může ostatním jevit jako tvrdohlavost, pesimismus a negativní postoj.
  • Šestky mají sklon se hodně obávat toho, co by se mohlo stát, a pochybovat o své schopnosti se s tím vypořádat. To může vzbuzovat dojem nejistoty. Ostatní pak mohou zpochybňovat schopnost Šestky zvládat věci. Právě tomuto zpochybňování svých schopností se Šestka snaží vyhnout, ale její opatrný přístup může vyvolat přesně to, čeho se obává.
  • Přestože se Šestka velmi soustředí na loajalitu a otázky důvěry, přirozeně tíhne ke skepticismu a pochybám, zda lidem lze věřit. To může negativně ovlivňovat její interakce a vztahy. Tím, že se Šestky tolik zaměřují na důvěryhodnost, ztěžují ostatním, aby jim sami důsledně důvěřovali.
  • Projekce je pro Šestku zásadním problémem. Promítání obav na lidi kolem sebe může být způsobem, jak se vyhnout přijetí vlastních emocí, starostí a strachů.

Růst skrze křídla

Klikněte níže a prozkoumejte křídla

Typ 6 Křídlo 5: Rozvíjejte soběstačnost   Typ 6 Křídlo 7: Dopřejte si spontánní zábavu

Podtypy Enneagramu 6

Snaha Enneagramu Šestky vytvořit bezpečí a podporu se u tří podtypů projevuje odlišně.

Instinkt sebezáchovy
Klíčové slovo podtypu:
Vřelost

Úzkost Šestky se mísí s instinktem SP, takže strach a nejistota jsou pro tento opatrný podtyp ústředním tématem. Aby se cítili v bezpečí, budují s ostatními pevná spojenectví a projevují osobní vřelost. V interakcích s druhými jsou upřímně laskaví a srdečně vřelí. Potlačují hněv a váhají se sdílením názorů, raději jsou obezřetní, než aby riskovali chyby.

Instinkt Jeden-na-jednoho
(Sexuální)
Klíčové slovo podtypu:
Zastrašování (kontratyp)

Tento kontratyp Šestky s dominantním instinktem Jeden-na-jednoho má sklon být odvážný, asertivní nebo dokonce zastrašující, což může vést k záměně s typem Osmičky. SX Šestka je kontra-fobická, věří, že nejlepší obrana je dobrý útok, a reaguje proti typickým obavám Šestky tím, že se vrhá vstříc jakémukoli strachu či nebezpečí. Tento přímočarý přístup se může jevit jako rebelský nebo jako určitá forma hazardu. Jejich potřeba cítit se silní a v bezpečí jim ztěžuje kontakt s vlastními pochybami či pocity zranitelnosti.

Sociální
(nebo skupinový) instinkt
Klíčové slovo podtypu:
Povinnost

Tento podtyp Šestky se ztotožňuje se společenskými ideály, angažuje se pro nějakou věc nebo se zastává slabších. Mají tendenci vidět věci více "černobíle" než v odstínech šedi jako ostatní Šestky. Mohou připomínat typ Ennea Jednička, protože jsou precizní, pečliví a dávají přednost dodržování pravidel a postupů. Jsou vysoce racionální a zodpovědní, snaží se prosazovat dodržování pravidel či kolektivních norem a zajistit, aby každý věděl, co se od něj očekává. Hledají systém, kterému by mohli důvěřovat, aby vyvážili své pochyby o sobě. Mohou být odtržení od svých osobních pocitů.

prepared enneagram type 6 descriptive image

family enneagram type 6 descriptive image

questionning enneagram type 6 descriptive image

safety enneagram type 6 descriptive image
lines of stretch and release enneagram type 6 descriptive image
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vydejte se na cestu sebeuvědomění
a osobního rozvoje již dnes!

ODHALTE SVŮJ TYP s iEQ9

Integrativní dotazník enneagramu je dynamicky přizpůsobivé inteligentní hodnocení. Jeho vyplnění vám zabere přibližně 30 minut a poskytne vám informace o vašem profilu enneagramu, 27 podtypech, centrech, křídlech, liniích, úrovních integrace a 6 dimenzích zátěže.

Zjistěte svůj typ
Vyber si typ k prozkoumání
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Menu