Enneagrammityyppi 6 -persoonallisuus - uskollinen - uskollinen skeptikko
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagrammi 6 - Uskollisen skeptikon kuvaus

valmistettu enneagrammin tyypin 6 kuvaava kuva Enneagrammin kuutoset arvostavat turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, sillä tämä tyyli kumpuaa sisäisestä tarpeesta tuntea olonsa turvalliseksi ja olla valmiina kaikkeen. Tästä johtuen uskollisuus ja luottamus ovat kuutosille erityisen tärkeitä. He pyrkivät olemaan vastuuntuntoisia ja varautuneita kaikissa tilanteissa. Parhaimmillaan kuutoset ovat rohkeita ja yhteydessä sisäiseen viisauteensa. He tarjoavat aitoa omistautumista ja luottamusta sekä itselleen että ympäröivälle maailmalle. Epätasapainoisemmat kuutoset taas taipuvat liialliseen huolehtimiseen ja pelkäävät laskevansa suojaustaan. Heidät saatetaan kokea ahdistuneina, epäluuloisina tai jatkuvasti epäilevinä.
Sisäinen puhe
"Maailma on arvaamaton ja turvaton paikka. Pysy valmiina. Ole uskollinen. Ihmiset voivat luottaa minuun. Harkitse tarkkaan, keneen luotat. En saa antaa pelon vallata, mutta en saa myöskään laskea suojaustani. Minun on suojeltava itseäni, mutta samalla pysyttävä lojaalina."
perheen enneagrammin tyyppi 6 kuvaava kuva

Enneagrammin kuutosten vahvuuksia ovat:

  • Omistautuneisuus: Kuutoset ovat sitoutuneita arvostamiinsa asioihin ja osoittavat velvollisuudentuntoa sekä välittämistä palvellessaan ihmisiä, hoitaessaan vastuita ja ajaessaan tärkeitä asioita.
  • Rohkeus: Kuutoset asettuvat usein pelottomasti yhteisen hyvän puolelle huolista ja riskeistä välittämättä.
  • Valmius: Valppaana ja riskitietoisina kuutoset tarkkailevat ympäristöään ja pyrkivät minimoimaan riskejä sekä uhkia.
  • Luotettavuus: Tehtyään päätöksen tai lupauksen kuutoset pitävät siitä kiinni. He kunnioittavat myös sääntöjä ja auktoriteetteja, kunhan kokevat voivansa luottaa niiden lähteeseen tai tarkoitusperiin.
  • Tiimihenkisyys: Kuutoset viihtyvät ryhmien yhteistyössä ja yhteistoiminnassa, ja he kukoistavat terveessä tiimiympäristössä.

Tyypilliset toimintamallit

Enneagrammin kuutosilla on kaksi tyypillistä tapaa toimia. Fobisessa mallissa kuutonen on yleensä hyvin epäröivä ja varovainen pyrkiessään välttämään ahdistavia tilanteita ja varautuessaan asioiden mahdolliseen pieleen menemiseen. Vastafoobisessa mallissa kuutonen taas pyrkii selviytymään ahdistuksesta kohtaamalla pelottavat tilanteet määrätietoisesti. Useimmat kuutoset sijoittuvat näiden kahden ääripään välille, ja heidän taipumuksensa vaihtelevat olosuhteiden ja elämäntilanteen mukaan. Monet kuutoset osoittavat jonkinlaista riskinottokäyttäytymistä todistaakseen sekä muille että itselleen, etteivät he pelkää. Tämä voi ilmetä rohkeina sanoina tai erittäin riskialttiina tekoina. Kuutosilla, joilla on voimakas vastafoobinen malli, näitä käyttäytymismalleja esiintyy todennäköisesti useammin kuin enemmän fobisilla kuutosilla. Kuutoset tunnetaan kyvystään työskennellä johdonmukaisesti ja omistautuneesti pitkäjänteisesti. He suhtautuvat vastuuseen erittäin vakavasti, sitoutuvat täysillä käsillä olevaan työhön tai tehtävään ja osoittavat uskollisuutta sekä rohkeutta.

Tyypilliset ajattelumallit

Pyrkiessään välttämään ongelmia kuutoset suhtautuvat mahdollisiin riskeihin ja uhkiin hyvin analyyttisesti. Tämä tekee heistä myös erittäin valppaita ympäristönsä suhteen, ja he tarkkailevat jatkuvasti mahdollisia haasteita. Kuutoset osaavat ratkaista ja ehkäistä ongelmia, mutta he saattavat suhtautua epäilevästi ratkaisuihin, jotka vaikuttavat liian helpoilta tai yksinkertaisilta. Tämä "kyllä, mutta" -ajattelutapa voi johtaa siihen, että he kyseenalaistavat usein avoimesti sekä ratkaisuja että auktoriteetteja. Kuutoset ovat hyvin tietoisia auktoriteeteista ajattelussaan. Vaikka he toivovat saavansa tukea ja turvaa auktoriteeteilta, he ovat myös varuillaan, etteivät joutuisi pettymään tai tulisi petetyiksi juuri näiden samojen ihmisten toimesta. Kuutosten sisäinen dialogi seuraa todennäköisesti prosessia, jossa he esittävät paljon kysymyksiä itselleen tai konsultoivat "sisäistä komiteaansa". He pohtivat paitsi sitä, mikä on ilmeistä ja helposti havaittavaa, myös sitä, mikä on ilmaisematonta ja piilossa.

Tyypilliset tunnemallit

Kuutoset ovat hyvin tuttuja ahdistuksen tunteiden kanssa, ja heillä on taipumus keskittyä pahimpiin mahdollisiin skenaarioihin jokapäiväisessä elämässä. Nämä tunteet voivat vaihdella levottomuudesta, huolesta ja lievästä huolesta aina paniikkiin, syvään pelkoon ja kauhunsekaisiinkin tuntemuksiin asti. Emotionaalisesti reaktiivisena tyylinä kuutosilla on välitön pääsy tunteisiinsa, mutta he myös pyörittelevät huoliaan ja ahdistustaan mielessään pitkään. Vaikka kuutoset iloitsevat asioiden sujuessa hyvin, he eivät yleensä jää vellomaan positiivisissa tunteissa kovin pitkäksi aikaa. Kuutosilla on taipumus heijastaa tunteitaan muihin testaamatta niitä välttämättä, mikä on tiedostamaton käyttäytymismalli. Pyrkiessään hallitsemaan ahdistustaan kuutoset usein heijastavat omia tunteitaan, ajatuksiaan, toiveitaan ja pelkojaan muihin, mikä mitätöi niiden vaikutuksen heihin itseensä. He myös usein vastustavat ja haastavat ihmisiä omien epäilystensä vuoksi.

Sokeat pisteet

  • Kuutoset keskittyvät jatkuvasti asioihin, jotka voivat mennä pieleen, joten heidän varovainen ja harkitseva lähestymistapansa saattaa vaikuttaa muiden silmissä itsepäisyydeltä, pessimismiltä ja negatiiviselta asenteelta.
  • Kuutoset murehtivat usein siitä, mitä voi tapahtua ja kyvystään selviytyä siitä, mikä voi antaa heistä epävarman vaikutelman. Tällöin toiset saattavat epäillä kuutosen kykyä hoitaa asioita. Tätä kykyjensä kyseenalaistamista kuutonen yrittää välttää, mutta heidän varovainen lähestymistapansa voi aiheuttaa juuri sen.
  • Vaikka kuutonen on hyvin keskittynyt uskollisuuteen ja luottamuskysymyksiin, hän on luonnostaan taipuvainen skeptisyyteen ja pohtimaan, voiko ihmisiin luottaa. Tämä voi vaikuttaa kielteisesti heidän vuorovaikutukseensa ja ihmissuhteisiinsa. Keskittymällä liikaa luotettavuuteen kuutoset tekevät muille vaikeaksi luottaa heihin johdonmukaisesti.
  • Projektio on kuutosen ydinkysymys. Pelkojen heijastaminen ympärillä oleviin ihmisiin voi olla tapa vältellä omien tunteiden, huolien ja murheiden kohtaamista.

Kasvua siipien kautta

Tutustu siipiin klikkaamalla alta

Tyyppi 6 Siipi 5: Harjoittele omavaraisuutta   Tyyppi 6 Siipi 7: Nauti spontaanista hauskanpidosta

Enneagrammi 6:n alatyypit

Enneagrammi kuutosen pyrkimys luoda turvallisuutta ja tukea ilmenee eri tavoin kolmessa alatyypissä.

Itsesäilytys
vaisto
Alatyypin avain:
Lämpö

Kuutosen ahdistus yhdistyy sp-vaistoon, jolloin pelosta ja turvattomuudesta tulee keskeinen teema tälle varovaiselle alatyypille. Tunteakseen olonsa turvalliseksi he rakentavat vahvoja liittoutumia muiden kanssa ja osoittavat aitoa lämpöä. He ovat vilpittömän helliä ja lämminsydämisiä vuorovaikutuksessaan. He tukahduttavat vihaa ja epäröivät jakaa mielipiteitään, sillä he haluavat mieluummin olla varovaisia kuin ottaa riskejä virheiden tekemisestä.

Kahden kesken
(Seksuaalinen) vaisto
Alatyypin avain:
Uhkailu (vastatyyppi)

Tämä kahden kesken -vaiston hallitsema kuutosen vastatyyppi on taipuvainen olemaan rohkea, itsevarma tai jopa uhkaava, mikä voi johtaa väärän tyypin määrittelyyn kahdeksikkona. Sx-kuutonen on vastafoobinen ja uskoo, että paras puolustus on hyvä hyökkäys. He reagoivat tyypillisiin kuutosen pelkoihin syöksymällä päin mitä tahansa pelkoa tai vaaraa. Tämä suoraviivainen lähestymistapa voi vaikuttaa kapinalliselta tai jonkinlaiselta uhkarohkeudelta. Heidän tarpeensa tuntea voimaa ja turvallisuutta vaikeuttaa yhteyden saamista omiin epäilyksiin tai haavoittuvuuden tunteisiin.

Sosiaalinen
(tai ryhmä) vaisto
Alatyypin avain:
Velvollisuus

Tämä kuutosen alatyyppi samaistuu sosiaalisiin ihanteisiin, työskentelee jonkin asian puolesta tai puolustaa heikkoja. He ovat yleensä enemmän mustavalkoisia kuin muiden kuutosten näkemät harmaan sävyt. He saattavat vaikuttaa ykköstyypin edustajilta, sillä he ovat tarkkoja ja huolellisia sekä noudattavat mieluummin sääntöjä ja menettelytapoja. Erittäin rationaalisina ja velvollisuudentuntoisina he pyrkivät kannustamaan sääntöjen tai yhteisten normien noudattamiseen ja varmistamaan, että kaikki tietävät, mitä heiltä odotetaan. He etsivät järjestelmää, johon luottaa tasapainottaakseen omia epäilyksiään. He voivat olla vieraantuneita omista henkilökohtaisista tunteistaan.

valmistettu enneagrammin tyypin 6 kuvaava kuva

perheen enneagrammin tyyppi 6 kuvaava kuva

kyseenalaistava enneagrammin tyyppi 6 kuvaava kuva

turva-eneagrammin tyyppi 6 kuvaava kuva
linjat venyä ja vapauttaa enneagrammin tyyppi 6 kuvaava kuva
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Aloita matkasi kohti syvempää itsetuntemusta
ja henkilökohtaista kasvua tänään!

SELVITÄ ENNEAGRAMMITYYPPISI iEQ9-testin avulla

Integroiva enneagrammi -kyselylomake on älykkäästi mukautuva ja dynaaminen arviointityökalu. Testin tekemiseen kuluu noin 30 minuuttia, ja se mittaa enneagrammiprofiilin, 27 vaistovariaatiota, keskukset, siivet, linjat, integroitumisen tasot sekä 6 stressin ulottuvuutta.

Selvitä tyyppisi
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Valikko