Enneagramtype 6 Persoonlijkheid - De loyalist - Loyale scepticus
Kies een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 6 - Beschrijving van de Loyale Scepticus

voorbereid enneagram type 6 beschrijvend beeld Enneagram Zessen hechten veel waarde aan veiligheid en ergens bij horen, omdat deze persoonlijkheidsstijl voortkomt uit de motivationele behoefte om zich veilig en voorbereid te voelen. Loyaliteit en vertrouwen zijn daarom erg belangrijk voor Zessen, die er altijd naar streven verantwoordelijk en voorbereid te zijn. Wanneer ze op hun best zijn, zijn Zessen moedig en in contact met hun innerlijke weten. Ze bieden zichzelf en de wereld om hen heen dan het geschenk van toewijding en vertrouwen. Minder gezonde Zessen hebben echter de neiging om zich overmatig veel zorgen te maken. Ze zijn bang om hun verdedigingsmechanismen los te laten en kunnen overkomen als angstig, achterdochtig of twijfelachtig.
Interne dialoog
"De wereld is een bedreigende en onveilige plek. Wees paraat. Toon loyaliteit. Mensen moeten op mij kunnen rekenen. Vertrouw niet zomaar iedereen. Ik mag niet toegeven aan angst, maar moet waakzaam blijven. Ik moet mezelf beschermen, zonder mijn trouw te verliezen."
familie enneagram type 6 beschrijvende afbeelding

De gaven van de enneagram Zes zijn onder andere:

  • Toewijding: Zessen zetten zich met hart en ziel in voor wat zij belangrijk vinden. Ze tonen plichtsbesef en zorgzaamheid in dienst van mensen, verantwoordelijkheden en idealen.
  • Moed: Zessen nemen vaak moedig stelling voor het algemeen belang, ook al zijn er zorgen en risico's aan verbonden.
  • Voorbereiding: Zessen zijn alert en hebben oog voor risico's. Ze houden de vinger aan de pols wat er in hun omgeving gebeurt en ondernemen actie om gevaren en bedreigingen te beperken.
  • Betrouwbaarheid: Als zessen eenmaal een besluit hebben genomen of een belofte hebben gedaan, komen ze die na. Ze respecteren ook regels en autoriteit, zolang ze het gevoel hebben dat ze de bron of intentie kunnen vertrouwen.
  • Teamgeest: Zessen genieten van de samenwerking en onderlinge verbondenheid in een groep. Ze komen tot bloei in een gezonde teamomgeving.

Typische actiepatronen

Het enneagram 6 patroon manifesteert zich op twee manieren. Bij het fobische patroon zal de Zes geneigd zijn zeer aarzelend en voorzichtig te zijn, terwijl ze proberen angstige situaties te vermijden en zich te wapenen tegen het risico dat er iets misgaat. Bij het contra-fobische patroon probeert de Zes angst te overwinnen door uitdagende situaties juist aan te gaan. De meeste zessen bevinden zich ergens tussen deze twee uitersten en zullen, afhankelijk van de omstandigheden en hun levensfase, tussen deze neigingen schommelen. De meeste zessen vertonen een vorm van risicogedrag om aan de wereld en aan zichzelf te bewijzen dat ze niet bang zijn. Dit gedrag kan variëren van verbale uitingen van moed tot activiteiten met een extreem hoog risico. Zessen met een sterk contra-fobisch patroon zullen deze activiteiten waarschijnlijk vaker laten zien dan degenen met een meer fobisch patroon. Zessen staan bekend om hun vermogen om consistent en toegewijd te werken over een langere periode. Omdat ze verantwoordelijkheid zeer serieus nemen, gaan ze meestal volledig op in de taak die voor hen ligt en tonen ze loyaliteit en moed.

Typische denkpatronen

In hun streven om problemen te voorkomen, hebben Zessen de neiging om potentiële risico's en bedreigingen op een zeer analytische manier te benaderen. Dit maakt hen ook zeer alert op hun omgeving, waarbij ze voortdurend speuren naar mogelijke uitdagingen en obstakels. Zessen zijn bekwaam in het oplossen en voorkomen van problemen, maar kunnen ook sceptisch staan tegenover oplossingen die te eenvoudig of simplistisch lijken. Dit "ja, maar"-patroon kan ertoe leiden dat ze geregeld en openlijk zowel oplossingen als autoriteit in twijfel trekken. Zessen zijn zich in hun denken sterk bewust van gezag. Hoewel ze hopen op steun en bescherming van mensen in een machtspositie, zijn ze ook erg op hun hoede om door diezelfde mensen teleurgesteld, in de steek gelaten of verraden te worden. De innerlijke dialoog van de Zes volgt vaak een proces waarbij ze zichzelf talloze vragen stellen of een 'intern comité' raadplegen. Ze stellen niet alleen vragen over wat evident en duidelijk is, maar ook over wat onuitgesproken en verborgen blijft.

Typische gevoelspatronen

Zessen zijn zeer vertrouwd met gevoelens van ongerustheid en hebben de neiging zich te richten op de meest rampzalige scenario's in het dagelijks leven. Deze gevoelens kunnen variëren van onbehagen, bezorgdheid en milde ongerustheid tot paniek, angst en doodsangst. Als emotioneel reactieve stijl hebben Zessen direct en gemakkelijk toegang tot hun gevoelens, maar blijven ze ook in de loop van de tijd piekeren over zorgen en angsten. Hoewel ze blij zijn als alles goed gaat, hebben Zessen niet de neiging om lang stil te staan bij positieve emoties. Zessen neigen ertoe hun gevoelens onbewust op anderen te projecteren zonder deze noodzakelijkerwijs te toetsen. In een poging om hun ongerustheid te beheersen, projecteren Zessen vaak hun eigen gevoelens, gedachten, hoop en angsten op anderen, waardoor de impact ervan op henzelf wordt geneutraliseerd. Vanwege hun eigen twijfels bieden ze regelmatig weerstand en dagen ze mensen uit.

Blinde vlekken

  • Zessen richten zich voortdurend op wat er mis kan gaan. Daardoor kan hun aarzelende en voorzichtige benadering door anderen worden gezien als koppigheid, pessimisme en negatief gedrag.
  • Zessen maken zich vaak zorgen over wat er zou kunnen gebeuren en hun vermogen om daarmee om te gaan, wat kan overkomen als onzekerheid. Anderen kunnen dan twijfelen aan het vermogen van de Zes om voor zaken te zorgen. Het in twijfel trekken van hun bekwaamheid is precies wat de Zes probeert te vermijden, maar ironisch genoeg kan hun voorzichtige aanpak juist dat teweegbrengen.
  • Ondanks hun sterke focus op loyaliteit en vertrouwenskwesties, zijn Zessen van nature geneigd tot scepsis en vragen ze zich af of mensen wel te vertrouwen zijn. Dit kan een negatieve invloed hebben op hun interacties en relaties. Door zo sterk op betrouwbaarheid te focussen, maken Zessen het voor anderen moeilijk om hen consequent te vertrouwen.
  • Projectie is een kernprobleem voor de Zes. Het projecteren van angsten op de mensen om hen heen kan een manier zijn om de confrontatie met hun eigen emoties, zorgen en ongerustheid uit de weg te gaan.

Groei door de vleugels

Klik hieronder om de Wings te verkennen

Type 6 Vleugel 5: Oefen zelfstandigheid   Type 6 Vleugel 7: Heb spontaan plezier

Enneagram 6 Subtypes

De drang van de Enneagram Zes om veiligheid en ondersteuning te creëren, komt op verschillende manieren tot uiting bij de drie Subtypes.

Zelfbehoud
Instinct
Subtype Sleutel:
Warmte

De angst van de Zes vermengt zich met het SP-instinct, waardoor angst en onzekerheid een thema vormen voor dit voorzichtige subtype. Om zich veilig te voelen, bouwen ze hechte banden met anderen en tonen ze persoonlijke warmte. Ze zijn oprecht hartelijk en warm in hun interacties. Ze onderdrukken woede en aarzelen om meningen te delen, omdat ze liever voorzichtig zijn dan risico's nemen.

Een-op-een
(Seksueel) Instinct
Subtype Sleutel:
Intimidatie (tegentype)

Dit een-op-een dominant instinct Zes tegentype is vaak stoutmoedig, assertief of zelfs intimiderend, wat kan leiden tot mistypering als een Acht. De SX Zes is contra-fobisch en gelooft dat de beste verdediging een goede aanval is. Ze reageren op typische angsten door er recht op af te stormen. Deze directe aanpak kan rebels of roekeloos overkomen. Hun behoefte om kracht en veiligheid te voelen maakt het moeilijk om in contact te komen met hun twijfels of gevoelens van kwetsbaarheid.

Sociaal
(Of Groeps) Instinct
Subtype Sleutel:
Plicht

Dit Zes subtype verbindt zich met sociale idealen, zet zich in voor een goede zaak of komt op voor de zwakkeren. Ze denken meer in 'zwart-wit' dan de grijstinten die andere Zessen zien. Ze kunnen overkomen als een Ennea Een, omdat ze precies en zorgvuldig zijn en de voorkeur geven aan het volgen van regels en procedures. Zeer rationeel en plichtsgetrouw werken ze eraan om naleving van regels of collectieve normen te stimuleren en ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht. Ze zoeken houvast in een systeem om hun zelftwijfel in balans te brengen. Ze kunnen het contact met hun persoonlijke gevoelens verliezen.

voorbereid enneagram type 6 beschrijvend beeld

familie enneagram type 6 beschrijvende afbeelding

vragende enneagram type 6 beschrijvende afbeelding

veiligheidsenneagram type 6 beschrijvende afbeelding
lijnen van stretch en release enneagram type 6 beschrijvend beeld
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Zet vandaag nog de eerste stap op jouw pad van zelfbewustzijn
en persoonlijke ontwikkeling!

ONTDEK JOUW ENNEAGRAMTYPE met de iEQ9

De Integrative Enneagram Questionnaire is een dynamische, adaptieve en intelligente vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en geeft inzicht in jouw Enneagramprofiel, 27 Subtypes, Centra, Vleugels, Lijnen, Integratieniveaus en 6 dimensies van Spanning.

Ontdek Jouw Type
Selecteer een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigatie