Enneagram Type 6 Personality - The Loyalist - Loyal Sceptic
Välj en kategori att utforska
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 6 - Den lojala skeptikern

tayari enneagram aina 6 picha ya maelezo Enneagram Sexor värdesätter trygghet och samhörighet, då denna personlighetstyp grundar sig i ett motivationsbehov av att känna sig säker och förberedd. Lojalitet och förtroende är därför av stor vikt för Sexor, som ständigt strävar efter att vara ansvarsfulla och redo för vad som än kan hända. När Sexor är som bäst är de modiga och i kontakt med sin inre kompass, och skänker hängivenhet och tillit till både sig själva och omvärlden. Sexor som mår sämre tenderar dock att oroa sig i överdrivet hög grad, är rädda för att sänka garden och kan upplevas som oroliga, misstänksamma eller tvivlande.

Självprat
"Världen är en hotfull och osäker plats. Var redo för allt. Lojalitet är mitt ledord. Människor kan alltid lita på mig. Var selektiv med ditt förtroende. Jag får inte låta rädslan ta över, men jag måste förbli vaksam. Jag måste skydda mig själv, samtidigt som jag förblir lojal."
familia enneagram aina 6 picha ya maelezo

Enneagram Sexornas gåvor inkluderar:

  • Hängivenhet: Sexor är djupt engagerade i det de brinner för och visar pliktkänsla och omsorg i sitt arbete för människor, ansvar och ändamål.
  • Mod: Sexor står ofta modigt upp för det större goda, trots oro och risker.
  • Beredskap: Sexor är uppmärksamma och riskmedvetna. De har koll på vad som händer i sin omvärld och agerar för att minimera risker och hot.
  • Pålitlighet: När Sexor väl har fattat ett beslut eller gjort ett åtagande så håller de fast vid det. De respekterar också regler och auktoriteter, så länge de känner att de kan lita på källan eller avsikten.
  • Laganda: Sexor trivs med samarbete och gemenskap i grupper. De frodas i en hälsosam teammiljö.

Typiska handlingsmönster

Enneagram 6-mönstret kan yttra sig på två olika sätt. Om det tar sig uttryck som det fobiska mönstret är sexan ofta väldigt tveksam och försiktig i sitt försök att undvika oroväckande situationer och skydda sig mot risken att saker går snett. Om det däremot yttrar sig som det kontrafobiska mönstret försöker sexan hantera sin ångest genom att möta skrämmande situationer rakt på. De flesta sexor befinner sig någonstans mellan dessa två ytterligheter och pendlar mellan dessa tendenser beroende på omständigheterna och deras livssituation. Många sexor uppvisar någon form av risktagande beteende som ett sätt att bevisa för omvärlden och sig själva att de inte är rädda. Dessa beteenden kan variera från verbala modiga handlingar till extremt högriskaktiviteter. Sexor med ett starkt kontrafobiskt mönster tenderar att visa dessa aktiviteter oftare än de som har ett mer fobiskt mönster. Sexor är kända för sin förmåga att arbeta konsekvent och hängivet över tid. Eftersom de tar ansvar på största allvar, tenderar de att helhjärtat engagera sig i uppgiften de har framför sig och visa lojalitet och mod.

Typiska tankemönster

I sin strävan att undvika problem har sexor en tendens att fokusera på potentiella risker och hot på ett väldigt analytiskt sätt. Detta gör dem också mycket uppmärksamma på sin omgivning, där de ständigt söker efter möjliga svårigheter och utmaningar. Sexor är duktiga på att lösa och förebygga problem, men kan samtidigt vara skeptiska till lösningar som verkar alltför enkla. Detta "ja, men"-tänkande kan leda till att de regelbundet och öppet ifrågasätter både lösningar och auktoriteter. Sexor är mycket medvetna om auktoriteter i sitt tänkande. Samtidigt som de hoppas på stöd och beskydd från personer i maktposition, är de också rädda för att bli svikna, besvikna eller förråda av just dessa människor. Sexornas inre dialog följer ofta ett mönster där de ställer många frågor till sig själva eller rådfrågar en "inre kommitté". De ställer frågor inte bara om det uppenbara och lättillgängliga, utan också om det som är outtalat och dolt.

Typiska känslomönster

Sexor är väl förtrogna med känslor av oro och har en tendens att fokusera på de värsta tänkbara scenarierna i vardagen. Dessa känslor kan sträcka sig från obehag, bekymmer och mild oro ända till panik, bävan och skräck. Som en emotionellt reaktiv personlighetstyp har sexor direkt och enkel tillgång till sina känslor, men kommer också att älta farhågor och ångest över tid. Även om de blir glada när saker går bra, brukar sexor inte dröja sig kvar vid positiva känslor alltför länge. Sexor har en benägenhet att omedvetet projicera sina känslor på andra utan att nödvändigtvis pröva om de stämmer. I ett försök att hantera sin ångest tenderar sexan att tillskriva andra sina egna känslor, tankar, förhoppningar och rädslor, och därmed förneka deras inverkan på sig själva. De gör ofta motstånd mot och utmanar människor på grund av sina egna tvivel.

Blinda fläckar

  • Sexor fokuserar ständigt på saker som kan gå fel, därför kan deras försiktiga och avvaktande inställning uppfattas av andra som envishet, pessimism och negativt beteende.
  • Sexor tenderar att oroa sig mycket för vad som kan hända och deras förmåga att hantera det, vilket kan få dem att verka osäkra. Andra kan då börja tvivla på Sexans förmåga att ta hand om saker. Detta ifrågasättande av deras kompetens är precis vad Sexan försöker undvika, men deras försiktiga inställning kan faktiskt skapa just den reaktionen.
  • Trots att de är väldigt fokuserade på lojalitet och tillitsfrågor, är Sexan av naturen benägen att vara skeptisk och ifrågasätta om människor verkligen går att lita på. Detta kan ha en negativ inverkan på deras interaktioner och relationer. Genom att lägga så mycket vikt vid pålitlighet gör Sexor det svårt för andra att konsekvent lita på dem.
  • Projektion är en central fråga för Sexan. Att projicera rädslor på människorna runt omkring kan vara ett sätt att slippa äga sina egna känslor, bekymmer och oro.

Utveckling genom vingarna

Klicka nedan för att utforska vingarna

Typ 6 Vinge 5: Öva på självtillit   Typ 6 Vinge 7: Ha spontant roligt

Enneagram 6 Subtyper

Enneagram Sexans drivkraft att skapa trygghet och stöd tar sig olika uttryck hos de tre subtyperna.

Självbevarande
Instinkt
Subtypnyckel:
Värme

Sexans ångest blandas med SP-instinkten vilket gör rädsla och osäkerhet till ett genomgående tema för denna försiktiga subtyp. För att känna sig trygga bygger de starka band med andra och visar personlig värme. De är uppriktigt tillgivna och hjärtliga i sina interaktioner. De håller tillbaka ilska och tvekar att dela åsikter, och föredrar att vara försiktiga snarare än att riskera misstag.

Én-till-én
(Sexuell) Instinkt
Subtypnyckel:
Hotfullhet (mottyp)

Denna én-till-én-dominanta instinkt Sexa mottyp tenderar att vara djärv, självsäker eller till och med hotfull, vilket kan leda till att den feltypifieras som en Åtta. SX-Sexan är kontrafobisk och tror att det bästa försvaret är en bra offensiv. De reagerar mot typiska Sexarädslor genom att konfrontera rädsla eller fara. Detta rättframma tillvägagångssätt kan verka rebelliskt eller våghalsigt. Deras behov av att känna sig starka och trygga gör det svårt för dem att erkänna sina tvivel eller känslor av sårbarhet.

Social
(Eller Grupp) Instinkt
Subtypnyckel:
Plikt

Denna Sexa-subtyp ansluter sig till sociala ideal, kämpar för en sak eller försvarar de svaga. De tenderar att se saker mer i svart och vitt jämfört med de nyanser av grått som andra Sexor uppfattar. De kan framstå som en Ennea Etta eftersom de är precisa, noggranna och föredrar att följa regler och rutiner. Mycket rationella och plikttrogna arbetar de för att uppmuntra efterlevnad av regler eller kollektiva normer och för att alla ska veta vad som förväntas av dem. De söker ett system att lita på för att balansera sitt självtvivel. De kan ha svårt att vara i kontakt med sina personliga känslor.

tayari enneagram aina 6 picha ya maelezo

familia enneagram aina 6 picha ya maelezo

kuhoji enneagram aina 6 picha ya maelezo

usalama enneagram aina 6 picha maelezo
mistari ya kunyoosha na kutolewa enneagram aina 6 picha ya maelezo
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Börja din resa mot ökad självkännedom
och personlig utveckling idag!

UPPTÄCK DIN ENNEAGRAMTYP med iEQ9

Det integrativa Enneagramfrågeformuläret är en dynamiskt anpassningsbar och intelligent utvärdering. Det tar cirka 30 minuter att genomföra och mäter din Enneagram-profil, 27 undertyper, centra, vingar, linjer, integrationsnivåer och 6 dimensioner av belastning.

Upptäck din typ
Välj en kategori att utforska
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigering