iEQ9 Enneagrammitesti pariskunnille

Täydellinen opas vahvemman, tukevamman ja terveemmän parisuhteen rakentamiseen

Lujita teidän välistänne sidettä ja yhteyttä, oppi ymmärtämään toisianne syvemmin sekä löytäkää uusia keinoja tukea toinen toistanne iEQ9-enneagrammipariskuntaraporttimme avulla.

Enneagrammi antaa hämmästyttävän tarkan kuvan siitä, miten näemme ja koemme maailman. Tällä katsantokannalla on valtava vaikutus tapaamme suhtautua ihmissuhteisiimme. Raporttimme auttaa pariskuntia näkemään toisensa uusin silmin, saamaan tuoreita oivalluksia suhteestaan sekä luomaan entistä syvempää yhteyttä ja rakkautta.

Tee testi nyt
Ymmärryksestä syntyy rakkaus

Täydellinen työkalu pareille, jotka haluavat viedä suhteensa uudelle tasolle ja syventää sitä entisestään.

iEQ9-enneagrammitestin avulla selvität omat ja kumppanisi persoonallisuustyypit sekä sen, miten ne toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä vie teidät kohti parempaa kommunikaatiota, syvempää empatiaa ja uusia tapoja tukea toisianne. Lopputuloksena on entistä vahvempi ja tyydyttävämpi parisuhde.

icon lock

Herätä intohimo henkiin suhteessanne.

icon join

Nostakaa esiin toistenne parhaat puolet.

icon movement

Välttäkää väärinkäsityksiä ja kuunnelkaa toisianne aidosti.

icon growth

Vahvistakaa keskinäistä ymmärrystä ja myötätuntoa. Tulkaa lähemmäksi toisianne.

Suunniteltu tukemaan terveellisempää ja harmonisempaa rakkauselämää

Mikä tekee iEQ9-enneagrammipariraportista niin ainutlaatuisen?

iEQ9-pariskuntaraportti on ainutlaatuinen, hienostunut ja yksilöllisesti räätälöity 50-sivuinen dokumentti, joka on luotu juuri sinua ja kumppaniasi ajatellen. Se ottaa huomioon teidän molempien uniikit näkökulmat ja opastaa teitä vapauttamaan yhdistetyn potentiaalinne.

Raportti tarjoaa oivalluksia siitä, miten enneagrammiprofiilisi vaikuttaa parisuhteeseesi, ja kuvailee, kuinka sinun ja kumppanisi persoonallisuudet todennäköisesti toimivat yhdessä. Lisäksi se esittää monia tehokkaita kehitysehdotuksia.

Vaikuttava työkalu, josta on iloa ja hyötyä vuosiksi eteenpäin.

Suunniteltu tukemaan terveellisempää ja harmonisempaa rakkauselämää
95 percent accurate

Hienostunut ja tarkka testi suhteesi potentiaalin vapauttamiseen

iEQ9-kyselylomake on maailman tarkin ja kattavin enneagrammiin perustuva persoonallisuusarviointi. Se on älykäs ja mukautuu dynaamisesti, eli kysymykset vaihtuvat antamiesi vastausten perusteella. Näin varmistamme tulosten pätevyyden ja luotettavuuden. Tämän älykkään itsearviointitestin tekeminen vie noin 30–40 minuuttia, ja se luo pohjan iEQ9-parisuhderaporteille.

Älykkään iEQ9-kyselylomakkeemme avulla pystymme tunnistamaan kummankin kumppanin persoonallisuuden ja yhdistämään tulokset luodaksemme juuri teidän suhteeseenne yksilöllisesti räätälöidyn raportin.

iEQ9 Couples Report

"Enneagrammi pelasti avioliittoni."

Enneagrammi on voimakas työkalu itsemme syvälliseen ymmärtämiseen. Se tarjoaa hämmästyttävän tarkan kuvan sisäisistä motivaatioistamme ja tavastamme hahmottaa maailmaa. Tämä näkemys vaikuttaa merkittävästi siihen, miten lähestymme ihmissuhteitamme.

Jos enneagrammi on sinulle jo ennestään tuttu, iEQ9-pariskuntaraportti syventää entisestään ymmärrystäsi parisuhteestasi. Raportti hyödyntää enneagrammin koko tietämyksen kirjoa ja tarkastelee teidän molempien ydinenneagrammityyppejä, vaistoja, alatyyppejä, trityyppejä, ilmaisukeskuksia, stressitasoja sekä konflikti- ja sosiaalisia tyylejä. Se nostaa esiin yhteiset vahvuutenne ja sen, kuinka voitte täydentää toisianne ja tehdä entistä hedelmällisempää yhteistyötä.

iEQ9 Couples Report

iEQ9 Enneagrammi Pariskuntaraportti kattaa 19 suhdeteemaa ja auttaa sinua ja kumppaniasi:

icon checkmark Sytyttämään intohimon uudelleen parisuhteessanne.
icon checkmark Ymmärtämään toisianne ja suhdettanne aivan uudella tavalla.
icon checkmark Luomaan syvemmän ja aidoimman yhteyden.
icon checkmark Tuomaan esiin parhaat puolenne toisistanne.
icon checkmark Vähentämään väärinymmärryksiä ja kuulemaan
toisenne selkeämmin.
icon checkmark Syventämään ymmärrystä ja myötätuntoa, mikä lähentää teitä toisiinne.
icon checkmark Lisäämään läheisyyttä ja intohimoa.
icon checkmark Kunnioittamaan ja tukemaan toistenne vanhemmuustyylejä.
icon checkmark Rikastuttamaan yhteistä elämäänne.
Ryhdy voimapariksi!

Onko teidän suhteenne kypsä siirtymään seuraavalle tasolle?

iEQ9-pariskuntaraportti sopii niin seurusteleville, kihloissa oleville kuin naimisissakin oleville pareille. Se on tarkoitettu kaikille pareille, jotka haluavat rikastuttaa suhdettaan.

Jos te pariskuntana haluatte vahvistaa sidettänne ja syventää yhteyttänne, ymmärtää toisianne paremmin sekä löytää uusia tapoja tukea toinen toistanne, iEQ9-enneagrammin pariskuntaraportti on luotu juuri teitä varten. Antautukaa nauttimaan siitä ylellisestä ja ainutlaatuisesta näkökulmasta, jonka enneagrammi voi suhteellenne tarjota.

graphic flourish

iEQ9-pariskuntaraportti on jaettu kolmeen osioon ja 19 lukuun, jotka käsittelevät erilaisia parisuhteen teemoja.

Molemmat kumppanit vastaavat iEQ9-enneagrammikyselyyn. Yhdistämme teidän tuloksenne luodaksemme ainutlaatuisen raportin juuri teidän suhteestanne. Pariskunnat, jotka lukevat raporttinsa ja keskustelevat siitä yhdessä, ovat paremmin selvillä toistensa tarpeista ja näkökulmista. He tulevat toimeen keskenään sujuvammin ja ymmärtävät itseään selkeämmin parisuhteensa viitekehyksessä.

graphic flourish
iEQ9 logo

Enneagrammi-pariraportti

USD 120

50-sivuinen parin persoonallisuusprofiili

Mitä raportti sisältää?
Enneagrammi ja parisuhde
 • Teidän enneagrammityyppinne
  Enneagrammityyppinne paljastavat, mikä saa teidät toimimaan yksilöinä, mukaan lukien pelot, motiivit ja halut, jotka ohjaavat käyttäytymistänne, ajatuksianne ja tunteitanne. Näiden oivallusten avulla voitte ymmärtää ja hyväksyä paremmin, miksi te ja kumppanisi toimitte ja reagoitte tietyllä tavalla.
 • Toistenne parhaiden puolien esiin tuominen
  Uppoudu positiivisiin ominaisuuksiin, joita kumpikin teistä tuo suhteeseen ja jotka auttavat teitä kukoistamaan parina.
 • Mahdolliset sudenkuopat
  Joskus persoonallisuutemme toimivat toisiaan vastaan, joten on tärkeää kiinnittää huomiota näihin hetkiin parisuhteessanne.
  Tutkimme mahdollisia negatiivisia vuorovaikutuksia, joita voi ilmetä, jos niihin ei puututa, sekä alueita, joihin teidän tulisi keskittyä parina.
 • Teidän vaistonne
  Ihmisillä on kolme alkukantaista vaistoa - itsesäilytys, kahdenvälisyys ja sosiaalisuus - jotka ovat elintärkeitä olemassaolollemme. Nämä tiedostamattomasti toimivat vaistot ohjaavat selviytymisstrategioitamme ja tapaamme olla, ja usein yksi niistä muodostuu hallitsevaksi. Kaikkien kolmen vaiston hyödyntäminen on tärkeää terveiden olemisen ja vuorovaikutuksen tapojen kannalta.
 • 27 vaistovariaatiota
  Kun hallitseva vaistosi yhdistyy enneagrammin ydintyyppisi kanssa, paljastuu alatyyppisi. 27 alatyypin taso antaa tarkemman ja vivahteikkaamman kuvauksen sinun ja kumppanisi persoonallisuuksista.
 • Teidän ilmaisukeskuksenne
  Ilmaisukeskukset liittyvät siihen, miten esiinnymme maailmassa ja miten muut todennäköisesti havaitsevat meidät. Ilmaisukeskuksia on kolme: ajattelu, tunteminen ja toiminta. Keskusten tutkiminen auttaa meitä ymmärtämään paljon syvemmällä tasolla, miten käsittelemme ulkoisia ärsykkeitä, teemme päätöksiä ja ilmaisemme rakkautta ihmissuhteissamme. Tutki hallitsevia keskuksiasi ja niitä, jotka ilmenevät vähemmän korostuneesti, valottaen ensisijaisia elämänstrategioitasi.
Enneagrammi ja yhteyden oivallukset
 • Välittäminen parina ja itsestä huolehtiminen
  Persoonallisuuteemme liittyen meillä on ainutlaatuisia tarpeita ja elämän osa-alueita, joita kaipaamme tunteaksemme, että meistä välitetään. Kuuntele toistenne perustarpeita löytääksenne tapoja huolehtia sekä kumppanistasi että itsestäsi.
 • Stressiprofiilit
  Stressiprofiilisi kuvastavat henkilökohtaista käsitystäsi kokemasi stressin määrästä tiettynä hetkenä. Kumppanit kokevat ja ilmaisevat stressiä eri tavoin, ja tämä raportti kertoo, miten hyvin kumpikin teistä selviytyy stressistä. Pariskuntana yhteinen stressitasonne paljastaa alueet, joilla painetta on ehkä helpotettava - alueet, joilla toinen kumppani voi tukea toista.
 • Kommunikointi pariskuntana
  Kommunikointi on jokaisen suhteen ydin, silta, joka yhdistää kumppanit toisiinsa. Se voi kuitenkin olla myös erimielisyyksien lähde, erityisesti silloin, kun emme ymmärrä toistemme ainutlaatuisia näkökulmia. Yksilölliset suodattimet ja tyylit, niin viestien ilmaisussa kuin tulkinnassakin, vaikuttavat suuresti kommunikointiin. Lisäksi sanaton viestintä, kuten äänensävy ja kehonkieli, muodostavat merkittävän osan vuorovaikutuksesta, usein jopa enemmän kuin itse sanat.

  iEQ9-pariskuntaraportti tarjoaa keinoja, joiden avulla voitte navigoida näiden haasteiden läpi ja vahvistaa suhdettanne.
 • Päätöksenteko pariskuntana
  Parisuhteessa eläminen vaatii siirtymistä yksilöllisestä päätöksenteosta yhteisiin valintoihin, jotka vaikuttavat molempiin osapuoliin. Se edellyttää kompromissien tekoa sekä erilaisten näkökulmien ja mieltymysten yhteensovittamista. On tärkeää ymmärtää ja kunnioittaa kumppanin päätöksentekotyyliä ja suhtautumista itsenäisyyteen. Tämä osio opastaa teitä vaalimaan tervettä ja yhteistyöhön perustuvaa päätöksentekoa suhteessanne.
 • Sosiaaliset tyylit
  Meillä jokaisella on oma tapamme olla sosiaalisissa tilanteissa. Tuntemalla sekä oman että kumppanisi tyylin voitte paremmin ymmärtää toistenne sosiaalisia tarpeita. Tämä auttaa teitä tuntemaan olonne energiseksi ja sitoutuneeksi, erityisesti silloin, kun tyylienne eroavat toisistaan.
 • Konfliktien tietoinen hallinta
  Satunnaiset konfliktit ovat väistämätön osa parisuhdetta. Vaikka moni saattaa keskittyä näiden ristiriitojen esiintymistiheyteen ja luonteeseen, yhtä olennaista on se, miten te molemmat käyttäydytte näissä tilanteissa ja mihin se johtaa. Kun konflikteja käsitellään rakentavasti ja kypsästi, ne voivat itse asiassa olla hyväksi suhteelle ja johtaa syvempään ymmärrykseen, kasvuun ja kehitykseen.
Enneagrammi ja elämänkokemukset
 • Intiimi yhteys
  Syventäkää läheisyyttänne ja luokaa voimakkaampi ja aidompi yhteys oppimalla avautumaan toisillenne ja kommunikoimaan myötätuntoisemmin.
 • Tehokas vanhemmuus yhdessä
  Tämä osio avaa kummankin teistä arvot, ydinuskomukset, tarinat ja oletukset vanhemmuudesta. Tavoitteena on auttaa teitä tietoisesti yhdistämään ne toimivaksi ja toisiaan tukevaksi yhteiseksi vanhemmuusstrategiaksi.
 • Raha-asiat pariskuntana
  Useimmat raha-asioihin liittyvät kiistat johtuvat siitä, ettei kumppanien tarpeita ja arvoja ymmärretä. Tämä osio auttaa sinua hahmottamaan omat rahaan liittyvät tarpeesi sekä sen, mikä motivoi sinun ja kumppanisi rahankäyttöä.
 • Elämä töissä ja kotona
  Teillä kummallakin on omat motivaatiotekijänne, jotka johtavat erilaisiin prioriteetteihin ja näkemyksiin siitä, miten haluatte käyttää aikanne, energianne ja resurssinne.
  Autamme teitä navigoimaan näitä eroja sujuvammin ja omaksumaan toimintatapoja, jotka vastaavat molempien tarpeisiin ja tavoitteisiin.
Lisää ostoskoriin Osta nyt
graphic flourish

Tartu tähän mahdollisuuteen syventää ymmärrystänne toisianne kohtaan ja löytää entistä enemmän rakkautta suhteestanne.
Hanki raportti itsellesi tai anna se lahjaksi toiselle parille.

Asiakkaiden kokemuksia

Allan Millham Thumbnail
Upeaa! Tämä raportti on kattava, runsas ja tarjoaa pariskunnille lukemattomia mahdollisuuksia suhteensa kehittämiseen. Kolmenkymmenen vuoden kokemuksella on hienoa ja vahvistavaa huomata, kuinka osuvia palautteet ja kehitysehdotukset olivat läpi koko raportin. Se on täydellinen napakymppi!
Allan Milham Arizona, Yhdysvallat
Keri Miller Thumbnail
Uskomatonta. Tämä on muuttanut tapaamme riidellä ja nopeuttanut erimielisyyksien selvittämistä. On myös mahtavaa, että voimme palata tähän, koska kaikki on mustaa valkoisella eikä vain sanahelinää. Tämä on upea juttu. Hieno suhteemme on noussut aivan uudelle tasolle.
Keri Miller Durban, Etelä-Afrikka
Dorothy Oliver Thumbnail
Pariskuntaraportti on selkeä, ystävällinen, nykyaikainen ja ammattimainen – siinä on juuri sopivasti yksityiskohtia ja se kohtelee kaikkia kunnioittavasti. Raportti tuo selkeyttä, kasvua, syvyyttä, toivoa ja mahdollisuuksia edetä yhdessä. Naureskelimme suurimmalle osalle siitä – meillä tosiaan oli esimerkkejä jokaisesta väittämästä, ja uusia oivalluksia pulpahti esiin jatkuvasti, jopa kaikkien näiden vuosien jälkeen.
Dorothy Oliver Waikato, Uusi-Seelanti
Claus Roage Olsen Thumbnail
Tämä raportti tarkastelee omaa suhdetta empatiaan, uteliaisuuteen ja teoreettisiin oivalluksiin erittäin harkitulla tavalla. Pariskunnat kokevat väistämättä ahaa-elämyksiä ja löytävät uutta intoa ja energiaa panostaakseen suhteisiinsa.
Claus Roage Olsen Roskilde, Tanska

Olemme auttaneet yli
5 000 paria ympäri maailmaa
syventämään yhteyttään ja rakkauttaan toisiinsa

Auttaa yli 5 000 pariskuntaa ympäri maailmaa Auttaa yli 5 000 pariskuntaa ympäri maailmaa

iEQ9 Couples Enneagram -matkallasi pääset kokemaan seuraavaa:

Aloitamme tutustuttamalla sinut ja kumppanisi niihin ominaisuuksiin, jotka tekevät teistä kummastakin ainutlaatuisen. Sen jälkeen syvennymme tarkastelemaan merkittävimpiä tekijöitä, jotka parin on huomioitava rakentaakseen ja vaaliakseen rakastavaa ja kunnioittavaa suhdetta. Lopuksi käymme läpi parisuhteen ydinkysymyksiä, joihin on kiinnitettävä huomiota ja joiden parissa on työskenneltävä, jotta sinä ja kumppanisi pysytte yhteensopivina ja voitte ylläpitää tervettä parisuhdetta.

graphic illustration group

Mukava tutustua!

Enneagrammin avulla sinä ja kumppanisi voitte löytää ne tekijät, jotka todella määrittelevät teidät. Voitte sytyttää uudelleen ymmärryksenne toisianne kohtaan ja arvostaa niitä ainutlaatuisia ominaisuuksia, jotka tekevät rakkaudestanne erityislaatuisen.

graphic illustration couple

Tutustutaan toisiimme.

Raportti sukeltaa teidän ainutlaatuisiin persoonallisuuksiinne ja selvittää, kuinka voitte parhaiten pitää huolta toisistanne, mitä välttää, ettette pahoittaisi toistenne mieltä, ja miten kumppanisi kokee sinut ollessasi ärsyyntynyt. Lisäksi saat tietoa kommunikaatiotyyleistänne, missä saatatte puhua toistenne ohi ja mitä tehdä, jotta voisitte nauttia sujuvammasta vuorovaikutuksesta.

graphic illustration couple

Pitäkää hauskaa yhdessä!

iEQ9-pariskuntaraportti osoittaa, kuinka teidän ainutlaatuinen persoonallisuuksienne yhdistelmä voi pitää rakkauden liekin elossa vuodesta toiseen, mahdollistaen rakastumisen aina uudelleen. Raportti paljastaa parhaat keinot tukea toisianne, kasvattaa lapsianne yhdessä, sopia raha-asioista ja rakentaa yhteistä elämäänne.

Ota muutos vastaan, aloita tänään tällä täydellisellä elämänmuutoksella!

Oletko valmis viemään suhteesi seuraavalle tasolle?

Jos te pariskuntana haluatte lujittaa sidettänne ja syventää yhteyttänne, oppia ymmärtämään toisianne paremmin sekä löytää uusia tapoja tukea toinen toistanne, niin iEQ9-pariskuntaraportti on juuri teille sopiva työkalu.

Hanki testisi nyt
graphic flourish

Usein kysytyt kysymykset

The iEQ9 Couples Report is a personalised report based on you and your partner’s iEQ9 results. It is a 50-page PDF document that reflects the multifaceted subtleties and dynamics that are unique to you and your partner acknowledging both of your strengths and exploring challenges that you face as individuals and as a couple.

The report uses Integrative Enneagram theory and constructs to highlight and explain these similarities and differences, exploring how they influence each partner as well as the relationship. This understanding aims to give the couple a deeper perspective of each other and the dynamics within their relationship. Both individuals play an integral part in each other’s personal growth and influence each other in many complex ways: a couple becomes more than the sum of its parts. Research has shown this process improves relationships by stimulating honest dialogue, increasing understanding, and empowering couples.

The Enneagram is an archetypal framework that offers in-depth insight about individuals, groups and collectives. The observations are more than merely describing behaviour or putting people in boxes, it helps individuals and couples to go deeper and explore the often-hidden motivations that drive one another to act and react in certain ways. According to the Enneagram, there are nine different ways of viewing and experiencing the world; this outlook has a profound influence on how we approach our relationships. We may think we know our partner entirely, but what the Enneagram provides is a tool for seeing one another through fresh eyes, giving us new insights into how we can connect more deeply. These insights can create and stimulate honest dialogue, increase understanding and empower couples to mould a relationship together where both partners feel unconditionally loved, respected and supported.

This is the first ever Enneagram couples report. Being pioneers in the corporate and coaching sphere, Integrative Enneagram Solutions wanted to provide their practitioners with the tool to deliver relational support and guidance to equip the practitioners with the ability to diversify their skills set, expertise and scope of practice. The couples report is a tool for the practitioners to use to help guide the couple to strengthen and unify their relationship. Other websites and authors have tried to explore relationships through the Enneagram lens but no one has created a report that is specifically tailored to two unique individuals. Integrative Enneagram Solutions understands that every relationship has its ups, downs and growing pains, therefore the iEQ9 Couples Report is a tool that holistically and compassionately looks at a couple and provides some insight into some of the everyday issues and challenges that couples may be facing.

There is no “best” combination, each Type has their own gifts and challenges. The Couples Report uses the Enneagram as a tool to guide couples as they begin to explore their inner worlds and gives them the vocabulary to share their discoveries with one another. A couple who constantly updates their knowledge of one another’s love maps are in touch with each other’s needs and perspectives, relate better to one another, and understand themselves more clearly in the context of their relationship.

It is relevant for every couple at any stage or structure. The Couples Report can be used by couples that are dating, engaged, or married. It is designed for any couple desiring to enrich their relationship. We strongly recommend discussing the Couples Report with an accredited Integrative Enneagram practitioner who can support you in understanding the Enneagram and guide you in applying the insights from this report to your relationship. Therefore, the report is applicable at any stage of one’s relationship and there is no prerequisite length of relationship that you have to consider before using the report. Couples also need to do their individual iEQ9 reports as this is the information that is used to generate the Couples Report. The report can guide couples during times of distress and times of difficulties before unresolved issues escalate, however, it is applicable without adversities. If you as a couple just want to strengthen your bond and connection, understand each other better and learn new ways of supporting each other, the Couples Report also sheds light on those.

This Couples Report is specifically tailored for you and your partner. It incorporates each of your unique perspectives and accounts for each of your personal gifts and challenges. It integrates your core Enneagram Types, Instincts, Subtypes, Centers of Expression, Strain levels, conflict and social styles and highlights your shared strengths and how you can complement each other and collaborate better. The iEQ9 Couples Report is personalised to your relationship whereas Enneagram books broadly speak to each Type and what they may ‘look for’ and need but may not take the other factors above into account. The report provides a more holistic and specific account of your relationship rather than just looking at it from one lens, core Types for example. The Couples Report also positions each relationship within 18 common topics that most couples may experience.

The iEQ9 Couples Report is based on the information obtained from the iEQ9 questionnaires that the couples complete. The iEQ9 has been proven by two independent statisticians to be a scientifically accurate measure of the nine different Enneagram Types. Therefore, it has been proven to be statistically valid and reliable. Please see our statistical manual for more information on the statistical significance of the iEQ9 as an assessment tool.

We need both partners to complete the iEQ9 questionnaire as the Couples Report pulls the results together before generating your relationship report. If you or your partner have recent iEQ9 results, then we can use those to generate your couples report. Please use the exact same email address you used for your individual report so that our system can recognize you. If you do not have existing results then we will give you new iEQ9 links as part of your couple's journey.